Acţiuni de cooperare internaţională
Înapoi

Cooperarea cu serviciile fiscale ale altor țări contribuie la modernizarea Serviciului Fiscal de Stat, la realizarea obiectivelor punctate în Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020, preluarea celor mai bune practici ale administrațiilor fiscale străine. Aici se înscrie conlucrarea cu organizațiile internaționale și regionale de profil – IOTA (Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale), CEF (Centrul de Excelență în Finanțe), Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din țările membre a CSI, Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală și Protocolul de modificare a Convenției Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind asistenta administrativă reciprocă în materie fiscal.

Aprofundarea cooperării internaționale un imperativ al zilei

În anul 2014 Serviciul Fiscal de Stat a realizat calitatea sa de membru activ a două organizații internaționale de profil:

  • Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA). Republica Moldova a aderat la IOTA în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004, care are misiunea de a crea un forum de discuții privind probleme practice de administrare fiscală, să furnizeze cooperarea între administrațiile fiscale în regiunea Europeană și să susțină dezvoltarea acestora conform necesităților sale individuale. În anul 2014 SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe participând la circa 30 de seminare, solicitând experiența țărilor membre ale IOTA asupra a 5 probleme de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, răspunzând la 39 chestionare tehnice IOTA.
  • Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CC-CSF), înființat la 31 mai 2001, în care și Republica Moldova este membru activ. Direcția de activitate principală a Consiliului este colaborarea și cooperarea serviciilor fiscale ale statelor naționale de politică și administrare fiscală, crearea condițiilor optime pentru funcționarea zonei de liber schimb, elaborarea acordurilor și hotărârilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale cu asigurarea transparenței legislației fiscale ale statelor membre cu scopul unificării spațiului fiscal, întărirea controlului fiscal în sfera activității economice externe și altele. În cadrul ședinței anuale a Consiliului, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat viziunea și experiența națională asupra a 3 chestiuni importante: impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari; aplicarea modelului de management al riscurilor și impozitarea nerezidenților.
Cooperarea cu Fondul Monetar Internațional

Pe parcursul anului 2014 a fost efectuată o vizită de lucru a experților FMI, pentru acordarea asistenței tehnice privind implementarea managementului riscului de fraudă și implementarea măsurilor de detectare și prevenire a fraudei fiscale și o misiune de asistență tehnică în domeniul dezvoltării sistemului de gestionare a riscurilor.

Recomandările experților FMI au fost axate pe modificarea statutului, acordarea autonomiei și a unor responsabilități SFS, aspecte care și-au găsit reflectare în proiectul de lege înaintat Ministerului Finanțelor pentru promovare.

Cooperarea cu Banca Mondială

Pe parcursul anului 2014 a continuat colaborarea cu Banca Mondială. Au fost întreprinse lucrări de pregătire pentru implementarea Acordului de Grant pentru implementarea TAMP (TAM - Tax Administration Modernization), care se va concentra pe 5 domenii principale: Politica și analiza fiscală, Dezvoltarea Instituțională, Dezvoltarea Operațională, Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului, inclusiv implementarea Sistemului Informațional Integrat, și Managementul Proiectului și Managementul Schimbării.

Pe parcursul anului 2014, Acordul de grant a trecut toate avizările necesare conform legislației în vigoare, aflându-se actualmente la Parlament pentru procedura de ratificare.

Cooperarea cu Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de nivel Înalt pentru Moldova (EUHLPAM) de comun cu PNUD

Pe parcursul anului 2014, expertul EUHLPAM, dl Peter Menhard, în calitate de consilier al Șefului IFPS, a luat parte la elaborarea notelor de politici și analize asupra regimului prețurilor de transfer, schimbului de informații, ISO 26000 ”Responsabilitatea socială”și ISO 27 000 ”Securitatea informației”, Acordului de grant cu Banca Mondială; aspecte privind Contul unic trezorerial; proiectul de lege de modificare a statului SFS; comentarii și sugestii pentru elaborarea Strategiei IT; acordul FACTA, Acordul de Asociere cu RM, modernizarea regimului de sancționare, practica UE în comerțul electronic, elaborarea planului de regionalizare, atelier de lucru la subiectul managementului proiectelor; inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare a SFS pentru anii 2016-2020.

Cooperarea cu USAID în cadrul Programului BRITE (Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător)

Programul BRITE a fost lansat la 14 noiembrie 2012, de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Pe parcursul anului 2014, Proiectul a avut un rol important în cadrul elaborării și lansării SIA „Contul curent al contribuabilului” și a Centrului Unic de Apel al SFS.

Totodată, cu suportul Programului a fost:

  • efectuată evaluarea nivelului de utilizare, cunoaștere și de către contribuabili a următoarelor portaluri ale SFS: fisc.md; servicii.fisc.md; monitorul.fisc.md;
  • efectuată instruirea angajaților SFS în domeniul comunicării;
  • elaborat și aprobat Brand Book-ul SFS.
Cooperarea cu Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA

SFS a continuat colaborarea cu Agenția Fiscală Suedeză în baza Proiectului de Cooperare pentru anii 2013-2015, care are drept scop de a sprijini Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova în îmbunătățirea conformării fiscale și creșterea încasărilor din impozitul pe venit în Moldova, prin dezvoltarea Deservirii contribuabililor și a Controlului fiscal.

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Contractului de cooperare a fost asigurată elaborarea:

  • primelor capitole din Manualul de control fiscal;
  • Metodologia de planificare a controlului fiscal în baza analizei riscurilor,
  • Regulamentului cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării operative;
  • lista serviciilor prestate de SFS;
  • Ghidul de deservire a contribuabililor.

Totodată, a fost inițiat lucrul asupra elaborării rapoartelor pe zone de risc și implementat mecanismul de declarație precompletată.

Cooperarea cu administrațiile fiscale din alte state

La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Generală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze, care se axează pe domeniul Administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice).

Serviciul Fiscal de Stat a continuat colaborarea și cu alte administrații fiscale, inclusiv cu cele din Ucraina, Azerbaidjan, Estonia, România și Olanda în vederea efectuării schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale.

În partea ce ține de schimbul de informații, la solicitare au fost transmise 63 adresări către administrațiile fiscale străine și au fost primite 66 solicitări de informații de la administrațiile fiscale străine, la care au fost întocmite sau urmează a fi întocmite răspunsuri în termen.

Decizia Consiliului European
versiunea PDF

De către Consiliul European la data de 21 martie 2017 a fost adoptată Decizia nr. 2017/496/PESC de modificare a Deciziei nr.2011/172/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt. Astfel, au fost prelungite efectele Deciziei 2011/172/PESC până la 22 martie 2018, precum și a fost modificată anexa la decizia nominalizată. Deciziile menţionate mai sus pot fi accesate pe pagina:

http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/CELEX%253A32011D0172%253ARO%253ATXT.pdf
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/CELEX%253A32017D0496%253ARO%253ATXT.pdf

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat atenţionează instituţiile financiare şi contribuabilii rezidenţi ai Republicii Moldova privind necesitatea aplicării măsurilor sporite de precauţie, faţă de tranzacțiile cu bunuri care aparțin persoanelor fizice, juridice și reprezentanților acestora nominalizați în Decizia 2011/172/PESC, cu modificările survenite prin 2017/496/PESC.

INSPECTORATUL FISCAL DE STAT PE RAIOONUL DONDUŞENI
versiunea PDF
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice
IFPS continuă colaborarea cu Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei
versiunea PDF

Conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut astăzi o întrevedere cu expertul fiscal de la Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei (AFVO), Bert Koster. La întrevedere părţile au discutat posibilitățile de prelungire a programului de cooperare dintre IFPS și AFVO pentru anii 2014-2015, precum și instruirea grupului de lucru din cadrul IFPS și IFS teritoriale prin organizarea atelierului de lucru cu genericul „Aplicarea principiilor Managementului Riscului de Conformare (MRC) în raport cu practica de control” şi „Secretul fiscal în cadrul Administrației Fiscale”.

În acelaşi context, interlocutorii au făcut o evaluare a cooperării IFPS-AFVO pentru anii 2012–2013, au discutat despre rezultatele şi subiectele dezbătute la seminarele / atelierele de lucru anterioare, din programul  2012 – 2013. De asemenea, a fost făcut un schimb de opinii despre  programul seminarului / atelierului de lucru din această săptămână şi despre subiectele specifice ce urmează a fi examinate la atelierul de lucru, precum şi rezultatele aşteptate.

La acelaşi subiect, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a mulţumit Administraţiei Fiscale şi Vamale a Olandei pentru suportul acordat în cadrul programului de cooperare şi a specificat că, prin asistenţa şi instruirea acordate în implementarea managementului riscurilor de conformare, colaboratorii fiscali au căpătat noi cunoştinţe şi abilităţi. Iar aceasta ne va permite să-i  identificăm pe evazionişti şi să nu-i deranjăm pe contribuabilii oneşti.  De asemenea, Ion Prisăcaru a opinat în favoarea aplicării în practică a cunoştinţelor teoretice şi a pledat pentru continuarea raporturilor de cooperare între SFS şi Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei.

Cu referinţă la subiectele abordate,  expertul Bert Koster a remarcat cooperarea strânsă a instituţiei sale cu IFPS şi a apreciat practica mobilizării la seminare şi ateliere a şefilor Inspectoratelor Fiscale teritoriale, dar şi a reprezentanţilor altor instituţii de stat. Pe finalul întrevederii, părţile au convenit asupra elaborării unui Proiect de colaborare pentru anii 2014-2015, care să fie dezbătut şi propus spre aprobare într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

Galeria foto a noutatii:

Îmbunătăţirea administrării fiscale şi consolidarea relaţiilor
versiunea PDF
În beneficiul investitorilor germani şi al Republicii Moldova
versiunea PDF
FMI: Aşteptările, priorităţile şi problemele existente ale administrării fiscale
versiunea PDF
Primul forum în domeniul impozitării
din 21.11.2012
versiunea PDF
Specialiştii IFPS vin cu idei noi de administrare fiscală
din 16.11.2012
versiunea PDF
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: