Acţiuni de cooperare internaţională
Înapoi
„Cooperarea cu serviciile fiscale ale altor țări contribuie la modernizarea Serviciului Fiscal de Stat, la realizarea obiectivelor punctate în Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020, preluarea celor mai bune practici ale administrațiilor fiscale străine. Aici se înscrie conlucrarea cu organizațiile internaționale și regionale de profil – IOTA (Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale), CEF (Centrul de Excelență în Finanțe), Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din țările membre a CSI, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, etc.”
Aprofundarea cooperării internaționale un imperativ al zilei

„În anul 2017 Serviciul Fiscal de Stat a realizat calitatea sa de membru activ în cadrul următoarelor organizații internaționale de profil:

 • Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA). Republica Moldova a aderat la IOTA în anul 2004 (în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004), misiunea căreia constă în crearea unui forum de discuții privind probleme practice de administrare fiscală, asigurarea și promovarea cooperării între administrațiile fiscale din regiunea europeană și susținerea dezvoltării acestora în funcție de necesitățile lor individuale. În anul 2015 SFS a găzduit Forumul IOTA privind administrarea contribuabililor mari, la care au participat peste 50 delegați din cadrul a 20 administrații fiscale membre IOTA. În anul 2017 SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe participând la 8 seminare și alte forme de instruire, solicitând experiența țărilor membre IOTA asupra a 4 probleme de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, oferind răspuns la 25 chestionare tehnice IOTA.
 • Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CC-CSF), înființat la 31 mai 2001, în care și Republica Moldova este membru activ. Direcția de activitate principală a Consiliului este colaborarea și cooperarea serviciilor fiscale ale statelor naționale de politică și administrare fiscală, crearea condițiilor optime pentru funcționarea zonei de liber schimb, elaborarea acordurilor și hotărârilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale cu asigurarea transparenței legislației fiscale ale statelor membre cu scopul unificării spațiului fiscal, întărirea controlului fiscal în sfera activității economice externe și altele. Pentru anul 2017 SFS a executat în termen toate acțiunile prevăzute în procesele-verbale ale CCCSF. De asemenea conducerea SFS a participat la cea de a XXIV-a ședință a CCCSF, asigurând buna desfășurare a acesteia.
 • Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al OCDE. În noiembrie 2016 Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al Forumului Global, în cadrul celei de-a 9-a Ședință a Forumului Global privind Transparența și Schimbul de Informații în Scopuri Fiscale. Astfel, în perioada 11 – 14 septembrie 2017 Serviciul Fiscal de Stat a găzduit reprezentanții Secretariatului Forumului Global privind Transparența și Schimbul de Informații în scopuri fiscale. Scopul vizitei înalților delegați ai instituției – Donal Godfrey, șef adjunct al Secretariatului Forumului Global al OCDE și Anzhela Cedelle, analist în politica fiscală, a fost prezentarea generală și importanța activității Forumului Global. În data de 12 septembrie delegația Forumului a avut întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai mai multor instituții publice: Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte precum importanța apartenenței Republicii Moldova la Forumul Global al OCDE, beneficiile transparenței fiscale și ale schimbului de informații, oferirea Republicii Moldova a asistenței tehnice pentru implementarea eficientă a standardelor internaționale privind schimbul de informații (1. Standardul internațional privind schimbul de informații fiscale la solicitare – EOIR; 2. Standardul internațional privind schimbul automat de informații privind conturile financiare – AEOI), părțile convenind să stabilească o foaie de parcurs vis-a-vis de aportul la dezvoltarea potențialelor modificări legislative și organizaționale, necesare pentru a fi respectate standardele și a utiliza schimbul internațional de informații. În cadrul aceleiași misiuni, la data de 13 septembrie a avut loc un seminar național de instruire la care au participat reprezentanți ai structurilor guvernamentale (Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice), având ca tematică: „Lansarea programului de inițiere pentru Republica Moldova”. Totodată în anul 2017 Secretariatul Forumului Global a remis în adresa Serviciului Fiscal de Stat spre completare două chestionare de evaluare: Chestionarul privind schimbul de informații la solicitare și Chestionarul privind confidențialitatea și schimbul automat de informații, care au fost completate de comun cu instituțiile abilitate, conform competențelor funcționale, și remise Secretariatului Forumului Global. Părțile au convenit asupra Programului de inițiere pentru Republica Moldova și asupra calendarului de evenimente. Astfel, pentru anul 2018 este preconizată vizita experților Forumului Global pentru evaluarea preliminară a legislației și a procedurilor în vederea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine. De asemenea, pe parcursul anului 2017 angajații SFS au participat la 3 seminare de instruire organizate de OCDE în domeniul schimbului de informații fiscale.
 • Centrul de Excelență în Finanțe (CEF). CEF a fost înființat în ianuarie 2001 de către Guvernul sloven, cu suportul Băncii Mondiale și FMI, în scopul oferirii asistenței instituțiilor din țările din sud-estul Europei în procesul de reformare a finanțelor publice. Republica Moldova a devenit membru CEF în anul 2003, SFS beneficiind până în prezent de expertiză, asistență și instruire necesară în domeniul menționat. Astfel pe parcursul anului 2017 angajații SFS au participat la 5 ateliere de lucru organizate de CEF în domeniul fiscalității.”
Cooperarea cu Fondul Monetar Internațional

Pe parcursul anului 2014 a fost efectuată o vizită de lucru a experților FMI, pentru acordarea asistenței tehnice privind implementarea managementului riscului de fraudă și implementarea măsurilor de detectare și prevenire a fraudei fiscale și o misiune de asistență tehnică în domeniul dezvoltării sistemului de gestionare a riscurilor.

Recomandările experților FMI au fost axate pe modificarea statutului, acordarea autonomiei și a unor responsabilități SFS, aspecte care și-au găsit reflectare în proiectul de lege înaintat Ministerului Finanțelor pentru promovare.

Cooperarea cu Banca Mondială

Pe parcursul anului 2014 a continuat colaborarea cu Banca Mondială. Au fost întreprinse lucrări de pregătire pentru implementarea Acordului de Grant pentru implementarea TAMP (TAM - Tax Administration Modernization), care se va concentra pe 5 domenii principale: Politica și analiza fiscală, Dezvoltarea Instituțională, Dezvoltarea Operațională, Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului, inclusiv implementarea Sistemului Informațional Integrat, și Managementul Proiectului și Managementul Schimbării.

Pe parcursul anului 2014, Acordul de grant a trecut toate avizările necesare conform legislației în vigoare, aflându-se actualmente la Parlament pentru procedura de ratificare.

Cooperarea cu Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de nivel Înalt pentru Moldova (EUHLPAM) de comun cu PNUD

Pe parcursul anului 2014, expertul EUHLPAM, dl Peter Menhard, în calitate de consilier al Șefului IFPS, a luat parte la elaborarea notelor de politici și analize asupra regimului prețurilor de transfer, schimbului de informații, ISO 26000 ”Responsabilitatea socială”și ISO 27 000 ”Securitatea informației”, Acordului de grant cu Banca Mondială; aspecte privind Contul unic trezorerial; proiectul de lege de modificare a statului SFS; comentarii și sugestii pentru elaborarea Strategiei IT; acordul FACTA, Acordul de Asociere cu RM, modernizarea regimului de sancționare, practica UE în comerțul electronic, elaborarea planului de regionalizare, atelier de lucru la subiectul managementului proiectelor; inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare a SFS pentru anii 2016-2020.

Cooperarea cu USAID în cadrul Programului BRITE (Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător)

Programul BRITE a fost lansat la 14 noiembrie 2012, de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Pe parcursul anului 2014, Proiectul a avut un rol important în cadrul elaborării și lansării SIA „Contul curent al contribuabilului” și a Centrului Unic de Apel al SFS.

Totodată, cu suportul Programului a fost:

 • efectuată evaluarea nivelului de utilizare, cunoaștere și de către contribuabili a următoarelor portaluri ale SFS: fisc.md; servicii.fisc.md; monitorul.fisc.md;
 • efectuată instruirea angajaților SFS în domeniul comunicării;
 • elaborat și aprobat Brand Book-ul SFS.
Cooperarea cu Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA

SFS a continuat colaborarea cu Agenția Fiscală Suedeză în baza Proiectului de Cooperare pentru anii 2013-2015, care are drept scop de a sprijini Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova în îmbunătățirea conformării fiscale și creșterea încasărilor din impozitul pe venit în Moldova, prin dezvoltarea Deservirii contribuabililor și a Controlului fiscal.

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Contractului de cooperare a fost asigurată elaborarea:

 • primelor capitole din Manualul de control fiscal;
 • Metodologia de planificare a controlului fiscal în baza analizei riscurilor,
 • Regulamentului cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării operative;
 • lista serviciilor prestate de SFS;
 • Ghidul de deservire a contribuabililor.

Totodată, a fost inițiat lucrul asupra elaborării rapoartelor pe zone de risc și implementat mecanismul de declarație precompletată.

Cooperarea cu administrațiile fiscale din alte state
„La 04 noiembrie 2016 a fost semnat Memorandumul privind schimbul de experiență şi preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale dintre Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Memorandumul cuprinde articole ce specifică sfere ale schimbului de practici: organizarea activității și administrarea autorităților fiscale, administrarea veniturilor, aplicarea tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu contribuabilii, pregătirea și realizarea programelor educaționale etc. La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Generală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze, care se axează pe domeniul Administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice). Serviciul Fiscal de Stat a continuat colaborarea și cu alte administrații fiscale, inclusiv cu cele din Ucraina, Federația Rusă, România, Belarus, Italia ș.a., în vederea efectuării schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale. În partea ce ține de schimbul de informații cu caracter fiscal, pe parcursul anului 2017 Serviciul Fiscal de Stat a transmis în adresa administrațiilor fiscale străine 29 solicitări de informații și a recepționat 22 interpelări de la administrațiile fiscale străine, la care au fost întocmite răspunsuri în termen.”
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: