Certificate de rezidenţă
Înapoi

  Certificatul de rezidenţă fiscală se eliberează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.101 din 05.02.2013 și se utilizează de către solicitanți, pentru a atesta rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova. Certificatul menționat se folosește în cazul în care contribuabilii înregistrați pe teritoriul RM intră în relații contractuale cu nerezidenți, în scopul beneficierii de prevederile convențiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state. Certificatul de rezidență poate fi solicitat atît de persoane juridice cît și de persoane fizice.

        Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale și Direcția generală administrarea marilor contribuabili eliberează certificate de rezidenţă și certificate despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova și impozitele reținute (achitate).

Cele mai frecvente intrebari care parvin din partea contribuabililor

I. Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență?

1. Pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfăşoară activitate de întreprinzător sau activitate profesională:

a) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență, conform Formei CCR-15;

b) copia contractului care atestă obținerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă;

2. Pentru persoanele fizice:

a) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență, conform Formei CCR-15

b) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;

c) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi,  conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;

3. Persoane fizice cetățeni străini sau apatrizi în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile:

a) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență, conform  Formei CCR-15

b) copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;

c) documentul în original de la Poliția de Frontieră despre intrările şi ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal dat care atestă prezența persoanei fizice – cetățean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile.

d) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Notă: În cazul în care la cerere nu vor fi anexate documentele indicate, IFS teritorial nu va putea asigura eliberarea Certificatului de rezidență în termenul stabilit de 3 zile lucrătoare.

II. Ce acțiuni vor fi întreprinse în cazul în care certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (Forma 3-DTA-13) nu este recunoscut de către celălalt stat?

        Atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine, cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, pe care organul fiscal aplică semnătura şi ştampila.
        
În cazul procedurilor stabilite între Republica Moldova şi un alt stat contractant, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se efectuează în baza formularelor statului contractant completate de contribuabil, cu anexarea certificatului de rezidenţă al Republicii Moldova (Forma 1-DTA-13), autentificat prin aplicarea ştampilei de către organele fiscale ale Republicii Moldova.

III. Unde se depun documentele?

Pachetul de documente se depune la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale în raza căruia vă deserviți sau Direcția generală administrarea marilor contribuabili, după caz.

IV. În cît timp se eliberează certificatul de rezidență?

Atestarea rezidenței solicitantului se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

V. În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență?

Organul fiscal este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidenţă, în cazul în care contribuabilul nu a completat corect cererea de solicitare a certificatului de rezidenţă, sau nu a prezentat întregul pachet de documente necesare.

VI. Se poate solicita certificatul de rezidență fiscală pentru perioadele precedente?

Certificatul de rezidență se poate elibera pentru anii precedenți dacă contractul de colaborare cu compania străină este valabil pentru perioada solicitată.

VII. Unde poate fi ridicat certificatul de rezidență?

Certificatul de rezidență se eliberează la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale în raza căruia vă deserviți.

Lista țărilor cu care Republica Moldova dispune de tratate pentru evitarea dublei impuneri pot fi vizualizate pe adresa electronică: http://www.fisc.md/Tratatepentruevitareadubleiimpuneri.aspx

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: