Impozitul pe venit
  • Baza normativă privind impozitul pe venit
  • Scrisori explicative și comunicate
  • Informații utile
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 152 din 22 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octobrie 2017
Nr. 152 din 22.12.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octobrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
Nr. 126 din 04.10.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici
Nr. 153 din 22.12.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit
Nr. 140 din 20.11.2017
versiunea PDF
Cu privire la eliberarea certificatelor de rezidență și certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate (reținute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC
Nr. 230 din 20.03.2015
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.03.2013 Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (Modificată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 18.01.2016)
Nr. 101 din 05.02.2013
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale
Nr. 338 din 21.03.2003
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.488 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligațiilor fiscale în cazul efectuării operațiunilor în valută străină.
Nr. 488 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului
Nr. 144 din 26.02.2014
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.484 din 04.05.1998 cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenților economici și persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activității de întreprinzător pentru scopurile fiscale.
Nr. 484 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și/sau de sponsorizare.
Nr. 489 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14.03.2007 privind modificarea și completarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Nr. 289 din 14.03.2007
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.130 din 06.02.1998 cu privirea la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut
Nr. 130 din 06.02.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.
Nr. 77 din 30.01.2008
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 despre aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM
Nr. 10 din 05.01.2012
versiunea PDF
Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1080 din 10.10.2012
Nr. 1080 din 10.10.2012
versiunea PDF
COMUNICATcu privire la prezentarea Notelor de informare aferente salariului şi altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaților, altor persoane terțe (forma IALS 14 și forma INR 14) pentru perioada fiscală 2017
versiunea PDF
Privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale pentru 2016
versiunea PDF
Oferta bunurilor sechestrate ! (situaţia la data de 31.10.2016)
versiunea PDF
Cu privire la modul de achitare a impozitului pe venit de către persoanele juridice în anul 2015
versiunea PDF
Comunicat privind eliberarea Informației aferente veniturilor calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
versiunea PDF
Comunicat cu privire la acordarea scutirilor la impozitul pe venit stabilite, prin art.33- 35 din Codul Fiscal , precum și unele particularități privind completarea dării de seamă fiscale ( forma IALS14);
versiunea PDF
Comunicat privind modul de prezentare a informației de către notar și casele de amanet (lombardurile)
versiunea PDF
Privind determinarea obligaţiilor fiscale la achitarea plăţilor îndreptate în favoarea subiecţilor ce practică activitate profesională
Nr. 26-08/ 1-12-1087/37 din 03.01.2014
versiunea PDF
Privind tratamentul fiscal al creşterii de capital în baza art.37 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal
Nr. 26-08/1-12-1058/10044 din 26.12.2013
versiunea PDF
Cu privire impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti
Nr. 26-08/1-12-441/4845 din 11.06.2013
versiunea PDF
Scrisoare cu privire la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.261 din Codul Fiscal
Nr. 26/08/1-71/513/60 din 25.01.2013
versiunea PDF
Cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătorești
Nr. 26-08/1-12-79/850/61 din 07.02.2013
versiunea PDF
Privind aplicarea impozitului pe venit din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. 26-08/1-12-51/477/58 din 24.01.2013
versiunea PDF
Cu privire la unele particularităţi de achitare a impozitului pe venit în rate pentru anul 2012 şi modul de sancţionare a contribuabililor pentru neplata sau plata incompletă a acestuia
versiunea PDF
Scrisoare nr.26-08/1-10-954/7130 din 12 noiembrie 2012 „Privind modul de determinare a obligaţiilor fiscale a persoanelor fizice, care au obţinut rambursarea contribuţiilor sociale de stat obligatorii vizate în plus”
versiunea PDF
Scrisoarea nr. 26-08/1-10-415/2397 din 19 aprilie 2012 „Explicatiile Ministerului Finanţelor privind aplicarea impozitului pe venitul sub forma de royalty (redevenţă)
versiunea PDF
Scrisoarea nr.(26-08/2-02/1/1211) 17/22 din 02 martie 2012 „Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operationala a agentilor economici subiecti ai sectorului mici si mijlocii”
versiunea PDF
Scrisoarea .Nr.26-08/1-10-65/458/5 din 27 ianuarie 2012 COMUNICAT INFORMATIV privind unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010
versiunea PDF
C O M U N I C A T cu privire la aprobarea unui nou formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18), care urmează a fi prezentat de contribuabili începând cu perioada de declarare pentru luna ianuarie 2018
Nr. 126 din 04.10.2017
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.836 din 05.07.2016 privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia.
Nr. 836 din 05.07.2016
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (forma DPP16) și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16), precum și modul de completare a acestora
versiunea PDF
Utilizarea codurilor IBAN la achitarea impozitului pe venit de către persoane fizice cetățeni
versiunea PDF
Cu privire la Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015
versiunea PDF
Comunicat informativ cu privire la particularitățile prezentării informației în baza art.92 din Cod Fiscal
versiunea PDF
Ghid privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale
versiunea PDF
COMUNICAT cu privire la particularitățile completării Notelor de informare (formele IALS14 și INR14) aferent veniturilor anului 2015
versiunea PDF
C O M U N I C A T cu privire la aprobarea noului formular al ”Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru declararea veniturilor obținute de persoanele fizice ce nu practică desfășoară activitate de întreprinzător”
Nr. 332-339 din 11.12.2015
versiunea PDF
Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională (notarii și executorii judecătorești)
versiunea PDF
Comunicat cu privire la documentele care urmează a fi anexate la ,,Cererea de restituire” care confirmă achitarea/reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art.90^1 din Codul fiscal
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea la modificarea şi completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Nr. 610 din 24.07.2015
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea Formularului-tip “Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională” (forma IVAO15) și a modului de completare a acestuia
versiunea PDF
Comunica privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale
versiunea PDF
Comunicat cu privire la corectitudinea completării Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015
versiunea PDF
Comunicat privind modul de recalculare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea angajaților
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea Formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc (forma CNOTAREX15) și a modului de completare a acestuia
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere
versiunea PDF
Comunicat privind posibilitatea utilizării (descărcării), de către agenții economici, a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.
versiunea PDF
Comunicat privind aplicarea tarifelor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în legătură cu intrarea în vigoare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 (nr.74 din 12.04.2015)
versiunea PDF
  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: