Regulamentul de activitate
Înapoi

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1736 din 31 decembrie 2002

REGULAMENT
cu privire la modul de funcţionare a organelor Serviciului Fiscal de Stat

[Denumirea anexei nr.1 în redacţia Hot.Guv. nr.403 din 13.06.2012, în vigoare 15.06.2012]

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.Organele fiscale, avînd ca sarcină organizarea şi efectuarea administrării fiscale, îşi exercită atribuţiile, obligaţiile, drepturile, colaborează cu autorităţile publice şi poartă răspundere pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor abilitate în temeiul, în limitele şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal, Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale altor legi corespunzătoare.

2.Sarcina de bază, principiile generale de organizare a activităţii, atribuţiile, obligaţiile, drepturile, modul de colaborare cu autorităţile publice şi răspunderea organelor fiscale şi angajaţilor lor pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor abilitate se stabilesc prin acte şi/sau completarea actelor legislative nominalizate la punctul 1 al prezentului regulament, dar şi prin alte legi.

3.Exercitarea de către organele fiscale a unor altor funcţii decît cele prevăzute de legislaţia fiscală se califică ca depăşire de împuterniciri.

4.Finanţarea organelor Serviciului Fiscal de Stat se efectuează din bugetul de stat, în volumul stabilit de legile anuale cu privire la bugetul de stat.
Organele fiscale, fiecare din ele fiind persoane juridice, au devize de cheltuieli proprii, dar şi conturi trezoreriale pentru efectuarea operaţiilor financiare.

41.Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în drept să instituie Consiliul consultativ, care este un organ de consultare şi recomandare metodologică a Serviciului Fiscal de Stat. Consiliul consultativ va activa în baza regulamentului aprobat de către Ministerul Finanţelor.

[Pct.41 introdus prin Hot.Guv. nr.1198 din 23.12.2010, în vigoare 27.12.2010]

II. MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ORGANELOR FISCALE

5.Conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este exercitată de către şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, asistat în activitatea sa de conducere de trei şefi adjuncţi.
Numirea în funcţii, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a şefului şi a şefilor adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se efectuează de către ministrul finanţelor.

[Pct.5 în redacţia Hot.Guv. nr.403 din 13.06.2012, în vigoare 15.06.2012]
[Pct.5 în redacţia Hot.Guv. nr.661 din 10.11.2009, în vigoare 13.11.2009]
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.302 din 21.04.2009, în vigoare 30.04.2009]
[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.1295 din 28.10.03, în vigoare 07.11.03]

51. Conducerea inspectoratului fiscal de stat teritorial este exercitată de către şeful inspectoratului fiscal de stat teritorial, asistat în activitatea sa de conducere de şefii adjuncţi.
Numirea în funcţii, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a şefului inspectoratului fiscal de stat teritorial şi a şefilor adjuncţi ai inspectoratului fiscal de stat teritorial se efectuează de către şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

[Pct.51 introdus prin Hot.Guv. nr.403 din 13.06.2012, în vigoare 15.06.2012]

6.Structura organizatorică şi efectivul-limită în ansamblu pentru sistemul Serviciului Fiscal de Stat se aprobă de către Guvern.
Structura organizatorică şi schema de încadrare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se aprobă de către Ministerul Finanţelor, iar pentru inspectoratele fiscale de stat teritoriale - de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Efectivul-limită pe fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial în parte se aprobă de către Ministrul Finanţelor.

7. Devizele de cheltuieli pentru întreţinerea organelor fiscale de toate nivelurile se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

8.În afară de obligaţiunile şi drepturile stipulate în actele legislative menţionate la punctul 1, precum şi la punctele 5 şi 6 ale prezentului regulament, şefii inspectoratelor fiscale de toate nivelurile mai au şi următoarele obligaţii şi drepturi:

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat:

 1. aprobă direcţiile generale de activitate a organelor Serviciului Fiscal de Stat, în ansamblu, şi planurile curente de lucru pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
 2. emite ordine vizînd lucrul cu personalul şi activitatea de bază a organelor Serviciului Fiscal de Stat, numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a şefilor, şefilor adjuncţi şi şefilor de subdiviziuni interioare ale inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în condiţiile legislaţiei muncii;
 3. aprobă statul de personal al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi statele de personal ale inspectoratelor fiscale de stat teritoriale;
 4. aprobă fişele de post pentru funcţiile publice, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ale şefilor şi şefilor adjuncţi ai inspectoratelor fiscale teritoriale;
 5. aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi regulamentele-tip pentru subdiviziunile interioare ale inspectoratelor fiscale de stat teritoriale;
  organizează şi asigură, în modul stabilit, lucrările de secretariat şi integritatea documentelor;
 6. elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi celei de reglementare a activităţii organelor fiscale;
 7. asigură activitatea organelor fiscale în strictă concordanţă cu prevederile legislaţiei fiscale, muncii, civile, altor legi şi poartă răspundere pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor acordate lui şi organelor fiscale;
 8. stabileşte gradul răspunderii locţiitorilor lui şi a altor salariaţi din organele Serviciului Fiscal de Stat pentru neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea neconformă a funcţiilor încredinţate şi drepturilor acordate;
 9. asigură îndeplinirea întocmai a indicaţiilor şi instrucţiunilor organelor ierarhic superioare;
 10. elaborează şi aprobă formulare de dări de seamă privind rezultatele activităţii organelor fiscale, de proces-verbal cu privire la contravenţiile administrative, de hotărîre privind procesul despre contravenţiile administrative, alte formulare, inclusiv tipizate, dacă acestea nu sînt prevăzute de legislaţie, nu contravin actelor legislative, altor acte normative şi sînt necesare activităţii organelor fiscale;
 11. adoptă decizii pentru modificarea sau abrogarea deciziilor proprii, dacă acestea au fost adoptate greşit, cu încălcarea normelor procedurale şi/sau contravin legislaţiei în vigoare;
 12. asigură utilizarea eficientă a mijloacelor pentru întreţinerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, poartă răspundere pentru dezafectarea şi cheltuirea lor neraţională, exercitînd, totodată, la capitolul respectiv, şi controlul asupra organelor fiscale teritoriale;
 13. întreprinde măsuri de combatere a corupţiei şi protecţionismului în organele fiscale;
  elaborează şi prezintă propuneri pentru a fi examinate în şedinţele Colegiului Ministerului Finanţelor;
 14. transmite o parte din funcţiile şi drepturile sale locţiitorilor lui şi şefilor inspectoratelor fiscale teritoriale.

 

Şeful inspectoratului fiscal de stat teritorial:

 1. elaborează şi aprobă direcţiile generale de activitate şi planurile curente de lucru ale inspectoratului;
 2. asigură elaborarea şi prezentarea pentru aprobare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat statul de personal al inspectoratului fiscal de stat teritorial respectiv;
 3. aprobă fişele de post pentru funcţiile publice, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici din cadrul inspectoratului fiscal de stat teritorial respectiv, cu excepţia şefului inspectoratului fiscal de stat teritorial;
 4. emite ordine vizînd lucrul cu personalul şi activitatea de bază a inspectoratului, numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din subordine, angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al inspectoratului fiscal de stat teritorial, în condiţiile legislaţiei muncii;
 5. elaborează şi aprobă regulamentul intern al Inspectoratului şi regulamentele de funcţionare a subdiviziunilor interioare din cadrul Inspectoratului respectiv;
 6. elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi celei de reglementare a activităţii organelor fiscale, înaintîndu-le pentru examinare şi promovare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
 7. asigură activitatea inspectoratului încredinţat lui în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale, muncii, civile, altor legi şi este responsabil pentru exercitarea neconformă a funcţiilor şi drepturilor acordate lui şi inspectoratului încredinţat;
 8. stabileşte gradul răspunderii subalternilor pentru neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea neconformă a funcţiilor încredinţate şi drepturilor acordate;
 9. asigură respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi îndeplinirea indicaţiilor şi instrucţiunilor organelor ierarhic superioare;
 10. adoptă decizii pentru modificarea sau abrogarea deciziilor proprii, dacă acestea au fost adoptate greşit, cu încălcarea normelor procedurale şi/sau contravin legislaţiei în vigoare;
 11. acordă ajutor practic şi colaborează, în limitele prevăzute de legislaţie, cu perceptorii fiscali şi organul financiar teritorial;
 12. asigură utilizarea eficientă a mijloacelor alocate pentru întreţinerea inspectoratului încredinţat lui, poartă răspunderea pentru dezafectarea şi cheltuirea lor neraţională;
 13. întreprinde măsuri de combatere a corupţiei şi protecţionismului în inspectoratul încredinţat lui;
  elaborează şi prezintă propuneri pentru a fi examinate de către autorităţile publice locale;
 14. dirijează, în modul stabilit, lucrările de secretariat şi asigură integritatea documentelor;
 15. ransmite o parte din funcţiile şi drepturile sale locţiitorilor lui.

[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.403 din 13.06.2012, în vigoare 15.06.2012]

III. DISPOZIŢII FINALE

9.Prezentul regulament este unitar pentru toate organele fiscale ale statului şi poate fi modificat sau completat numai dat fiind premisele legale.


[Anexele nr.2, nr.3 excluse prin Hot.Guv. nr.403 din 13.06.2012, în vigoare 15.06.2012]

[Anexa nr.4 abrogată prin Hot.Guv. nr.525 din 16.05.2006, în vigoare 19.05.2006]

 

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1736 din 31 decembrie 2002

LISTA
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă

DISPOZIŢII GENERALE

1.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.652 din 1 octombrie 1992 "Privind unele măsuri, ce se impun la executarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 22 ianuarie 1992 "Despre punerea în aplicare a Legii cu privire la Serviciul fiscal de stat" (Monitor, 1992, nr.10, art.306).

2.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.731 din 28 septembrie 1994 "Privind introducerea unor modificări în structura şi Regulamentul de funcţionare a Serviciului Fiscal de Stat".

3.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.448 din 30 iunie 1995 "Cu privire la modificarea şi abrogarea unor decizii ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.48-49, art.362).

4.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.684 din 10 decembrie 1996 "Despre operarea unor modificări în structura Serviciului fiscal de stat".

5.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.486 din 4 mai 1998 "Cu privire la Registrul Fiscal de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.597).

6.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1014 din 30 septembrie 1998 "Cu privire la reorganizarea controlului financiar şi fiscal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.986).

7.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1081 din 25 octombrie 2000 "Privind reglementarea controalelor asupra activităţii agenţilor economici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1191).

8.Punctul 4 al anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1481 din 27 decembrie 2001 "Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.61).

9.Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.665 din 27 mai 2002 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.757).

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: