Serviciul Fiscal de Stat
Înapoi

Prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr.68 din 7 martie 1990, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, în sistemul Ministerului Finanţelor au fost create inspectorate fiscale de stat cu următoarea structură: 

 1. Inspectoratul Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor, ca subdiviziune interioară a Ministerului; 
 2. inspectoratele fiscale de stat teritoriale care se aflau în subordonarea administrativă a Inspectoratului Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor. 

Pentru prima dată, Serviciul, ca sistem unic de organe fiscale, a fost instituit prin Legea nr.876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul fiscal de stat. Sistemul în cauză, de altfel ca şi în prezent, potrivit Titlului V al Codului fiscal, întrunea Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale subordonate Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, toate avînd statut de persoană juridică şi fiind finanţate din bugetul de stat. 

Organele Serviciului sînt organe cu atribuţii de administrare fiscală, aceasta fiind sarcina lor de bază, iar activitatea lor este reglementată de legislaţia fiscală. Totodată, actualmente, spre deosebire de practica altor ţări, în sarcina Serviciului este pusă şi administrarea impozitelor şi taxelor locale care necesită eforturi considerabile. 

Pentru realizarea sarcinii respective organele fiscale exercită un spectru larg de proceduri fiscale, şi anume:

 1. evidenţa individuală a contribuabililor şi ţinerea Registrului fiscal;
 2. evidenţa individuală a tuturor obligaţiunilor fiscale calculate, achitate şi restante;
 3. restituirea sumelor plătite în plus şi a celor prevăzute spre restituire, conform legislaţiei;
 4. deservirea contribuabililor prin distribuirea formularelor, acordarea consultaţiilor, prelucrarea declaraţiilor şi a altor date şi informaţii;
 5. popularizarea legislaţiei fiscale;
 6. efectuarea controalelor fiscale;
 7. aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, inclusiv de executare silită a impozitelor şi taxelor;
 8. eliberarea timbrelor de acciz;
 9. eliberarea facturilor fiscale;
 10. ţinerea registrului maşinilor de casă şi control etc.

De rînd cu atribuţiile de administrare fiscală, organele fiscale exercită şi un şir de alte funcţii prevăzute în alte acte legislative. Printre cele mai importante şi mai dificile sînt:

 1. administrarea contribuţiilor asigurărilor sociale de stat (controlul, executarea silită);
 2. administrarea primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală stabilite în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii (evidenţa, controlul, executarea silită);
 3. perceperea, în mod silit, a creditelor acordate de stat sau sub garanţia statului;
 4. încasarea dividendelor aferente cotei-părţi a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni şi a altor venituri la bugetul public naţional;
 5. evidenţa, evaluarea şi comercializarea bunurilor confiscate, fără stăpîn, trecute în posesia statului;
 6. ţinerea registrului recipiselor de creanţe trezoreriale ale Ministerului Finanţelor;
 7. subvenţionarea în agricultură;
 8. repatrierea valutei;
 9. administrarea taxei pentru revitalizarea viticulturii;
 10. preluarea funcţiilor de administrare, exercitate anterior de Consiliul Creditorilor, începînd cu 11 noiembrie 2006.
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: