29.1.6. Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
Înapoi
29.1.6.1.

Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?

        Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta. 

        Menționăm că, mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal. 

        Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată. 

        Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. 

        În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele, taxele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii. 

        Potrivit alin. (21) din articolul menționat, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează: 

        b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.; 

        c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte; 

        d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi; 

        e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei; 

        f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei; 

        g) începînd cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi. 

        În cazurile în care întreprinzătorul individual nu se conformă celor menționate, acesta va prezenta Darea de seamă pe suport de hîrtie. 

        Astfel, indiferent de faptul unde întreprinzătorul individual se află la evidență acesta va depune darea de seamă fiscală unificată sau Declarația cu privire la impozitul pe venit pe suport de hîrtie la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat. 

        Totodată, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.

Arhiva

        Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?  

        Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta.

        Menționăm, că mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal.

          Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14, care se prezintă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2014).

        Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

        În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele și taxele.

        Potrivit alin. (21) din articolul menționat, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:

        b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;

        c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;

        d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi.

        În cazurile în care întreprinzătorul individual nu se conformă celor menționate, acesta va prezenta Darea de seamă pe suport de hîrtie.

        Astfel, indiferent de faptul unde întreprinzătorul individual se află la evidență acesta va depune darea de seamă fiscală unificată sau Declarația cu privire la impozitul pe venit pe suport de hîrtie la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat.

        Totodată, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

         Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta. 

 Menționăm, că mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal. 

 Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14, care se prezintă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2014). 

 Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). 

 De asemenea, darea de seamă poate fi prezentată pe suport hîrtie prin completarea formularului propriu – zis sau utilizarea SI „Declarația rapidă” și în mod electronic. 

 Declarația cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie prezentată organului fiscal în care se află la evidență persoana respectivă, conform pct. 94 Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31.01.2008. 

 Referitor la prezentarea dărilor de seama de alți întreprinzători individuali, menționam că pe pagina oficială a Inspectoratului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.

        Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual şi în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama? 

        Legislatia fiscală stabileşte principiile generale a impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanti la relaţiile reglementate de legislatia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, în conformitate cu prevederile alin.(1) art.1 din Codul fiscal. Menţionăm, că conform punct. b) – c) art. 15 al Codului fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru persoanele juridice şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali (pentru anul 2010) constituie 0% din venitul impozabil. În ceia ce priveşte, prezentarea dărilor de seamă fiscale, menţionăm ca art.92 alin.(8) al Codului fiscal prevede că întreprinzătorul individual, gospodăria ţăranească (de fermier) al caror numar mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF -07) declaraţia cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie prezentată organului fiscal în care se află la evidenţă, conform pct. 94 Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31.01.2008. Referitor la prezentarea dărilor de seama de alţi întreprinzători individuali, menţionam că pe pagina oficială a Inspectoratului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afişate toate formele de dări de seamă fiscale, precum şi modul de completare a acestora.

29.1.6.2.

Modificat în conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012

Arhiva

        În darea de seamă fiscală forma IRV08 se reflectă impozitul reţinut din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice, potrivit art.18 din Codul fiscal, în formular nou IRV09, unde urmează a fi reflectată suma totală a donaţiei şi impozitul pe venit calculat la buget? 

        Prin Legea nr. 108 din 17.12.2009 (Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29.12.2009, art. 609) au fost operate unele modificări în art. 90¹ alin. (3¹) lit. b) din Codul fiscal, prin care din reţinerea finală a impozitului pe venit au fost excluse plaţile îndreptate spre achitare persoanelor fizice, în formă monetară şi nemonetară, a căror suma nu este deductibilă în scopuri fiscale şi nu este calificată ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art. 18 din Codul fiscal, inclusiv patrimoniul transmis către persoanele fizice cu titlu de donaţie. Totodată, art. 90² din Cod a fost completat cu alin.(3) în urmatoarea redacţie: „Contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit şi efectuează donaţii în folosul persoanelor fizice ce nu sînt deductibile în scopuri fiscale şi nu sînt calificate ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art. 18, calculează şi achită un impozit în marime de 15% din valoarea donaţiei”. Aceste modificări în Codul fiscal au condiţionat necesitatea aducerii în concordanţă a rapoartelor fiscale. Ca urmare, prin Hotarîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial nr. 11-12 din 26. 01. 2010, art. 53) au fost aprobate noile formulare a dărilor de seamă fiscale (IRV09, IAL09, IAS09, INR09), precum şi nota explicativă privind completarea lor. Astfel, în cazul în care entitatea a efectuat donaţii persoanelor fizice, aceasta în conformitate cu prevederile art. 90² alin.(3) din Codul fiscal, urmează să calculeze şi să achite impozitul pe venit în marime de 15% din valoarea donaţiei. Prin urmare, suma totală a donaţiei efectuate şi impozitul pe venit calculat şi achitat la buget nu se reflectă în forma IRV09. Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind impozitul calculat conform art. 90² se prezintă organului fiscal teritorial nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Astfel, obligaţiunea determinată conform art. 90² din Codul fiscal se va declara prin Declaratia privind impozitul pe venit (forma VEN08).

29.1.6.3.

Cum se efectuează ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar?

        Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017, a fost aprobat Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit”, precum şi modul de completare a acesteia.

        Astfel, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative pentru cheltuielile suportate, suma totală a cheltuielilor neconfirmate documentar se reflectă în Anexa 2D „Nota la rîndul 030/Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, în col. 2 a rîndului 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (Codul fiscal, art. 24 alin. (10) din Codul fiscal)”.

        Totodată, comunicăm că suma cheltuielilor neconfirmate documentar, care sunt deductibile în conformitate cu art.24 alin.(10) din Codul fiscal, în mărimea stabilită din venitul impozabil, se va reflecta în rîndul 060 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite”.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, și aprobării Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22 decembrie 2017 (în vigoare din 29.12.2017) (publicat în Monitorul Oficial 451-463 din 29.12.2017)]

Arhiva

        Prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, a fost aprobat Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit”, precum şi modul de completare a acesteia. 

        Astfel, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative pentru cheltuielile suportate, suma totală a cheltuielilor neconfirmate documentar se reflectă în Anexa 2D „Nota la rîndul 030/Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, în col. 2 a rîndului 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (Codul fiscal, art. 24 alin. (10) din Codul fiscal)”. 

         Totodată, comunicăm că suma cheltuielilor neconfirmate documentar, care sunt deductibile în conformitate cu art.24 alin.(10) din Codul fiscal, în mărimea stabilită din venitul impozabil, se va reflecta în rîndul 060 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite” 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Formularul-tip Forma VEN08 „Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit”, și aprobării Formularul-tip Forma VEN12 „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012 (publicat în Monitorul Oficial nr.170-174/660 din 17.08.2012)]

        Cum se efectuează ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar, aferente serviciilor de telefonie mobilă, acordate gratuit persoanelor fizice-cetăţeni ca urmare a inundaţiilor din vară anului 2010? 

        Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1498 din 29.12.2008 (Monitorul Oficial din 20.01.2009, nr.7- 9, art.23), a fost aprobat Formularul-tip Forma VEN08 „Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit”, precum şi modul de completare a acesteia. Astfel, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative pentru cheltuielile suportate, menţionate în adresare, acestea se reflectă în Anexa 2D „Nota la rîndul 030/Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, în col. 2 a rîndului 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (Codul fiscal, alin (10) art. 24)”. De asemenea, în cazul în care de către entitate sunt suportate cheltuieli, care în conformitate cu Codul fiscal nu sunt deductibile şi în anexa 2D din Declaraţie nu este prevăzută ajustarea acestor cheltuieli printr-un rînd separat, atunci ajustarea acestora se va efectua prin completarea rîndului 03036 „Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător”, din anexa în cauză.

29.1.6.4.

Se vor reflecta oare în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) veniturile angajaților/persoanelor fizice, provenit din surse de venit neimpozabile specificate în art.20 din Codul fiscal ?

        Potrivit art.92 alin.(1)-(3) din Codul fiscal, impozitul reţinut conform art.88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.

        Astfel, în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS), angajatorul urmează să declare salariul, alte plăți efectuate în folosul angajatului/persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste plăți conform art.88-91 din Codul fiscal, indicînd şi datele despre persoanele şi veniturile scutite de impozitarea prealabilă conform art.90 din Codul menționat.

        În cazul în care venitul angajatului/persoanei fizice provine din surse pe venit neimpozabile, specificate în art.20 din Codul fiscal, acesta nu se va reflecta în dările de seama menționate.

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. 

        Astfel, în darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS), angajatorul urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti. 

        În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS).

        Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS14) veniturile angajaților, care sunt scutite de impozit pe venit?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art.88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        În darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14) angajatorii urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti.

        În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS14). 

        De asemenea, în darea de seamă respectivă nu se va reflecta suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reținute din suma venitului neimpozabil.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.92 alin. (3) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

         În darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14) angajatorii urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti.

        În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS14). De asemenea, în darea de seamă respectivă nu se va reflecta suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reținute din suma venitului neimpozabil.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

        Cum se va reflecta în darea de seamă forma IAL09 veniturile angajaţilor, care sunt scutite de impozit pe venit?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 92 din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin.(1), art. 90 şi 91 din Codul fiscal, vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, darea de seama în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plaţile, precum şi suma totală a plaţii şi a impozitului pe venit reţinut. Formularul dării de seamă (forma IAL-09) a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. În darea de seamă fiscală forma IAL-09 angajatorii urmează să declare salariul şi alte plaţi efectuate de patron în folosul angajatului şi, respectiv, a impozitului pe venit reţinut din aceste plaţi. În cazul în care angajatul entitaţii este scutit de plata impozitului pe venit, persoana în cauză nu se va indica în darea de seama fiscala (forma IAL-09) şi respectiv decade şi necesitatea reflectării în ea a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reţinute din salariu sau din plăţile îndreptate spre achitare acestuia de către patron. De asemenea, ţinem să menţionăm că, calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să se reflecte în Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala (forma MED08) şi respectiv în Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma F-4BASS).

29.1.6.5.

Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare. 

        De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal, în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată. 

        Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sunt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sunt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IPC18, IALS) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată, la codul sursei de venit SALa).

Arhiva

        Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial este scutit de impozitul pe venit?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.

        De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art.88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sînt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sînt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IPC18, IALS14) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        Dările de seamă lunare și anuale (forma IPC18, IALS14), precum și Instrucțiunile privind modul de completare a acestora au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017 și nr.140 din 20.11.2017.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.92 alin. (3) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017 și abrogarea Dărilor de seamă aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014)

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.

        De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        Dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14), precum și Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 697 din 22 august 2014.

        Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal și a Hotărîrii menționate, în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sînt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sînt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

        Cum se reflectă în darile de seamă formele IAL09 şi IRV09 achitarea plaţilor salariale efectuate în folosul angajaţilor programatori scutiţi de impozitul pe venit?

        Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin.(1) vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indică numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanelor fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plaţii şi a impozitului pe venit reţinut. Forma dărilor de seama fiscale, precum şi modul de completare a acestora se aprobă, conform prevederilor alin. (5) al art. 92 din Codul fiscal, de către Guvernul Republicii Moldova. Dările de seamă fiscale forma IRV09, IAL09, IAS09 si INR09, precum şi Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial Nr. 11-12 din 26.01.2010, art. Nr. 53). Astfel, reieşind din prevederile art. 92 din Codul fiscal şi a Hotărîrii menţionate, în dările de seamă fiscale prezentate inspectoratelor fiscale teritoriale se includ persoanele care au obţinut venituri impozabile şi de la care s-a reţinut impozitul pe venit. Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obţinute de către angajaţii, specialitaţile cărora sînt indicate în lista ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe (Anexa nr. 2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24.04.1997), sînt scutite de impozitul pe venit, aceste venituri precum şi angajaţii care le-au obţinut, nu se includ în formele IRV09 şi IAL09.

29.1.6.6.

Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.  

        Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.  

        Prin urmare, în Darea de seamă lunară (forma IPC18) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăti salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Totodată, veniturile respective achitate în folosul nerezidenților se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS). 

        De asemenea, în Darea de seamă lunară (forma IPC18) la codurile 51-56 (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT) se vor include veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul. Veniturile menționate urmează a fi incluse în Nota de informare anuală (forma INR14) cu indicarea codurilor respective.

Arhiva

        Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?  

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri. 

 Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. 

        Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IPC18 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal. 

        Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14). 

        De asemenea, totalul din coloanele “Suma impozitului pe venit reținut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IPC 18). 

        Suplimentar informăm că în Nota de informare anuală (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT).

        Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?  

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv.

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

        Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IPC18 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14).

        De asemenea, totalul din coloanele “Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IPC 18).

        Suplimentar informăm că în Nota de informare (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit PLT, DIV b), RCS b), si ALT).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării abrogării Dării de seamă IRV14 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014)

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

        Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IRV14 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14).

        Conform pct. 7 din Nota explicativă, totalul din coloanele “Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IRV14).

        Suplimentar informăm că în Nota de informare (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit PLT, DIV b), RCS b), si ALT).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

        Cum se vor completa dările de seamă IRV09, IAL09 şi INR09 la achitarea plaţilor efectuate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

      În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu ţin de o reprezentanşa permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul deducerii, cu excepţia veniturilor menţionate la alin (4). Potrivit alin.(4) art. 73 din Cod, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o), urmeaza a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevazut la art. 88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri. Astfel, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil sînt specificate la lit. n) art. 71 din Codul fiscal şi se impoziteaza la sursa de plată în modul prevazut la art. 88 din Codul fiscal. Modul de impozitare a veniturilor nerezidenţilor la sursa de plată este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial nr. 11-12 din 26.01.2010 art. 53). Prin acest Regulament au fost aprobate formularele dărilor de seama fiscale (formele IRV09, IAL09, IAS09 şi INR09), precum şi Nota explicativă privind completarea lor. Punctul 2 al Notei explicative prevede că, la codul 11 a formei IRV09 „Plaţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” se reflectă şi veniturile, specificate la lit. n) si o) art.71 din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal. În cazul în care întreprinderea va achita venituri în folosul persoanelor fizice nerezidente ele urmeaza a fi reflectate în Darea de seama forma IRV09 la codul 11 SAL ”Plaţi salariale, art. 88 din Codul fiscal”. Totodată, veniturile indicate achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă şi în forma IAL09. Urmeaza a ţine cont ca, totalul coloanei 6 din Nota (forma IAL09) sa corespundă cu totalul coloanei 4 din forma IRV09 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală. Suplimentar informam că în Nota de informare (forma INR09) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit ROY b), DIV b), DOB b), NED b) si ALT b)).

29.1.6.7.

Cum urmează de a fi completată col.2 ”codul fiscal al beneficiarul plății” din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?

        În temeiul art. 163 din Codul fiscal, în cazul, persoanelor juridice și fizice nerezidente, în col.2 ”Codul fiscal al beneficiarul plății” din Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14) se va indica numărul actului de identitate a cetățeanului străin, similar codului fiscal în Republica Moldova. În cazul în care contribuabilul plătitor de venituri nu dispune de informația aferentă codului fiscal al nerezidentului, Nota de infromare se va prezenta fără a completa coloana menționată.

Arhiva

        Ce urmeaza a se indica în col. 2 din darea de seama INR09 la achitarea veniturilor nerezidentilor? 

        Codul fiscal se atribuie oricărei persoane fizice-cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaţiuni fiscale (conform legislaţiei fiscale conform prevederilor art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal). Totodată, potrivit prevederilor alin.(6) art.163 din Codul fiscal, codul fiscal al persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numarul actului de identitate al cetaţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numarul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numarul certificatului de naştere sau al altui act de identitate. Prin urmare, în cazul în care, din venitul achitat persoanei fizice-nerezidente a fost reţinut impozitul pe venit din alte surse de venit decît salariul, atunci în col. 2 din Nota de informare menţionată (Forma INR09, anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010), urmează să se indice seria şi numărul paşaportului al cetăţeanului străin.

29.1.6.8.

În care rînd al Declarației cu privire la impozitul pe venit persoana juridică va reflecta suma cheltuielilor aferente pierderilor legate de ieșirea forțată a unui mijloc fix?

        Modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este aprobată prin anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din 22 decembrie 2017.

        Prin urmare, potrivit pct. 75 din compartimentul „Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale”, în rândul 03021 coloana 2 a Declarației menționate, se reflectă pierderile legate de ieşirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rândul 03020, inclusiv în cazul ieşirii forţate a proprietăţii reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepţionale.         

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

Arhiva

        Modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este stabilită prin anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

  Potrivit pct. 21 din compartimentul „Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale”, pierderile legate de ieșirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rîndul 03020, inclusiv în cazul ieșirii forțate a proprietății reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepționale se reflectă în rîndul 03021 a Declarației menționate.

  (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, publicată în M.O nr. 170-174/660 din 17 august 2012)

        În care rînd al Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 08) se reflectă cheltuielile aferente pierderilor legate de ieşirea forţată a unui mijloc fix?

        Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 08) este stabilită prin anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 29 decembrie 2008. Potrivit pct. 21 din compartimentul „Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, pierderile legate de ieşirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rîndul 03020, inclusiv în cazul ieşirii forţate a proprietăţii reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepţionale se reflectă în rîndul 03021 coloana 2 a Declaraţiei menţionate.

29.1.6.9.

Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix, ce nu corespunde prevederilor alin. (2) din art. 261 al Codului fiscal, utilizat în baza contractului de arendă, locațiune, leasing operațional, concesiune?

        Modul de completare a Declarației privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN12) este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017. 

        Prin urmare potrivit pct. 88 din capitolul “Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale”, în rândul 03034 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locațiune operațională (arendă). În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art. 261 alin. (11) din Codul fiscal. 

        Determinarea sumei limită a cheltuielilor deductibile pentru reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de arendă, locațiune, leasing operațional, concesiune se efectuează prin completarea anexei nr. 3 la Regulamentul cu privire la modul de evidentă și calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007.

Arhiva

        Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix utilizat în baza contractului de arendă (locațiune)?  

        Modul de completare a Declarației privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN12) este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din 22 decembrie 2017.

        Prin urmare potrivit pct. 88 din capitolul “Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, în rândul 03034 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă). În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.27 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal.

        Determinarea sumei limită a cheltuielilor deductibile pentru reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locațiune operațională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale”.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

        Modul de completare a Declarației privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN12) este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

       Potrivit pct. 34 din capitolul “Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, ajustarea cheltuielilor legate de reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locațiune operațională (arendă) se reflectă în rîndul 03034 a Declarației menționate. În coloana 2 a rîndului menționat se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art. 27 din Codul fiscal.

   Determinarea sumei limită a cheltuielilor deductibile pentru reparația mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locațiune operațională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale”.

   (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, publicată în M.O nr. 170-174/660 din 17 august 2012)

        Care este modalitatea de reflectare în Declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN 08) cheltuielile legate de reparaţia unui mijloc fix conform contractului de arendă (locaţiune)?

        Modul de completare a Declaraţiei privind impozitul pe venit al persoanelor juridice (forma VEN 08) este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1498 din 29 decembrie 2008. Potrivit pct. 34 din capitolul “Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale” ajustarea cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate in baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se reflectă în rîndul 03034 a Declaraţiei menţionate. În coloana 2 a rîndului menţionat se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art. 27 din Codul fiscal. Determinarea sumei limită a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale”.

29.1.6.10.

În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată?

        Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS), aprobate respectiv prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20.11.2017 și nr. 149 din 05.09.2018. 

        Prin urmare, potrivit modului de completare a acestora, veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul reținut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul sursei de venit „FOL”.

Arhiva

        În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?  

        Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS 14), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.140 din 20.11.2017.

        Prin urmare, potrivit modului de completare a acestora, veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul sursei de venit „FOL”.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017 și Ordinul Ministerului finanțelor nr.140 din 20.11.2017 (în vigoare 01.12.2017) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 421-427 art. 2076 din 01.12.2017)

        Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți effectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS 14). 

         Potrivit modului de completare a acestora (anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator), veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul 41, codul sursei de venit „FOL”. În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. 

         [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hot.Guv. nr.599 din 26.07.2017, în vigoare 28.07.2017]

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

 Conform art. 92 alin. (2) și (5) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. 

 Potrivit modului de completare a acesteia, veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut, urmează de a fi declarate şi reflectate de către întreprindere, la codul sursei de venit „FOL”. 

 Totodată, conform prevederilor art. 901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3), (31), (33), (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul acordat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată? 

        Potrivit prevederilor art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        În conformitate cu art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV09), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010. 

        Potrivit modului de completare a acesteia, veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul aferent reţinut, urmează de a fi declarate şi reflectate de către întreprindere, la codul sursei de venit „FOL”. 

        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit pentru veniturile menţionate scuteşte beneficiarul veniturilor date de includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de declararea acestora.

29.1.6.11.

Este obligată entitatea să reflecte în Dările de seamă anuale datele privind plățile, menționate în art. 901 din Codul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să reţină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare. 

        Astfel, în cazul achitării venitului, care a fost impozitat prin reținere finală la sursa de plată conform art. 901 din Codul fiscal, agentul economic va reflecta în Darea de seamă anuală suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.  

        În cazul în care entitatea se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menționată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/ repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.

Arhiva

        Este obligată entitatea să reflecte în Dările de seamă anuale datele privind plățile, menționate în art. 901 din Codul fiscal?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să reţină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.

        Astfel, în cazurile în care venitul achitat, care a fost impozitat prin reținere finală la sursa de plată conform art. 901 din Codul fiscal, depășește cuantumul scutirii personale stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic va reflecta în Darea de seamă anuală suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. În cazul în care entitatea se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menţionată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare/ repartiţie a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.92 alin. (3) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. 

         Astfel, în cazurile în care venitul achitat, care a fost impozitat prin reținere finală la sursa de plată conform art. 901 din Codul fiscal, depășește cuantumul scutirii personale stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic va reflecta în Darea de seamă anuală suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Determinarea depășirii scutirii personale stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal se face pe fiecare tip de venit.

        Ţinînd cont de modificările, efectuate la art. 92 alin.(3) din Codul fiscal prin Legea nr. 178 din 11.07.2012, este obligat agentul economic, care pe parcursul anului fiscal a efectuat reţinerea finală impozitului pe venit din plăţile, menţionate în art. 901 din Codul fiscal, a indica în Dările de seamă anuale pentru anul 2012 datele privind numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut final? 

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.88–91 vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. 

        Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. 

        Ţinînd cont faptul că modificările, efectuate în art. 92 alin.(3) din Codul fiscal au întrat în vigoare din data de 13.01.2013, în dările de seamă anuale pentru anul 2012 datele privind reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit, enumerate în art. 901 din Codul fiscal, nu se indică.

29.1.6.12.

Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venituri neimpozabile. 

        Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează a fi ajustată prin completarea rândului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venituri neimpozabile. 

        Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează a fi ajustată prin completarea rândului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

        [În temeiul explicațiilor Parlamentului Republicii CEB nr.144 din 10 aprilie 2017 Moldova și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-06/440 din 23 decembrie 2015]

         În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venituri neimpozabile. 

         Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează a fi ajustată prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

        Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare/ fonduri speciale?  

        Potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor constituie venituri neimpozabile. În conformitate cu art. 49 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale.

        Prin urmare, sursele financiare primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli, sunt calificate drept venituri neimpozabile, potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal.

        Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli constatate în evidenţa financiară urmează a fi ajustate prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată. 

        Totodată, în anexa 4D se determină suma venitului scutit de impozit. În contextul celor expuse, menţionăm că, prevederile art.24 alin.(9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art.20 din Codul fiscal, dat fiind faptul că acestea nu reprezintă facilităţi fiscale.

  (Temei scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-06/440 din 23.12.2015).

        Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?

         Potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor constituie venituri neimpozabile. În conformitate cu art. 49 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale. Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete.

         Prin urmare, sursele financiare primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli în anul 2014, în temeiul art. 2 din Legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013, sunt calificate drept venituri neimpozabile, potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal.

         Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, pentru anul 2014, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli constatată în evidenţa financiară urmează a fi ajustată prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

         Totodată, în temeiul art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, acestea urmînd a fi ajustate prin rîndul 0309 a anexei 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

( în vigoare pînă la 31.12.2012)

Potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor constituie venituri neimpozabile. În conformitate cu art. 49 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.1996, fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale. Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete. Prin urmare, sursele financiare primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli în anul 2012, în temeiul art. 2 din Legea bugetului de stat pentru anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011, sunt calificate drept venituri neimpozabile, potrivit art. 20 lit. z2) din Codul Fiscal. 
    Astfel, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, pentru anul 2012, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli constatată în evidenţa financiară urmează a fi ajustată prin completarea rîndului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată. 
   Totodată, în temeiul art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, acestea urmînd a fi ajustate prin rîndul 0309 a anexei 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

29.1.6.13.

Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură – gospodăriei țărănești (de fermier)?

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, întreprinderea individuală în agricultură – gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF). 

        Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal. 

         Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru întreprinderea individuală în agricultură – gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil. 

        Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luînd în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal. 

        În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul întreprinderii individuale în agricultură – gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).

Arhiva

        Care este modalitatea de declarare a venitului fondatorului gospodării ţărănesti (de fermier) în anul 2012? Veniturile, obţinute de persoanele fizice care au activat în gospodării ţărăneşti, urmează să fie incluse în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET08?  

        Potrivit art. 15 litera c) din Codul Fiscal, suma totală a impozitului  pe venit pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) este în mărime de  7 % din venitul impozabil.

        Pentru persoanele fizice, în conformitate cu art.15 litera a) din Codul Fiscal , pentru anul 2012 au fost stabilite următoarele cote de impozitare: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25 200 lei, 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25 200 lei.

        În legătură cu faptul, că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul Fiscal pentru categoriile de plătitori enumeraţi mai sus, sunt diferite, veniturile, primite de fondatorul gospodării ţărăneşti, nu se includ în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit CET08.

29.1.6.14.

Cum se reflectă în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.

        Astfel, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017, veniturile sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice și impozitul reținut, urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „ROY”. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        Cum se reflectă în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul Fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. 

         Astfel, potrivit modului de completare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, veniturile sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice și impozitul reținut, urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „ROY”.

        Care cod din Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta ( Forma IRV09), reflectă veniturile sub formă de royalty, din plăţile efectuate de gospodăriile ţărăneşti ( de fermier) în folosul persoanelor fizice în anul 2013 şi suma impozitului reţinut?  

        Potrivit modificării Legii nr.178 din 11.07.2012 în  art.89 şi 901  din Codul Fiscal, din 1 ianuarie 2013, veniturile sub formă de royalty, achitate în folosul persoanelor fizice, se impozitează la cota de 12 % prin reţinerea finală a impozitului la sursa de plată.

        Pînă la operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 prin care s-a aprobat Darea de seamă IRV09, suma venitului achitat sub formă de royalty şi impozitul reţinut se reflectă la codul 22 ROY a).

29.1.6.15. Arhivă conform Ordinului SFS nr. 185 din 19.04.2019

Arhiva

        Poate suma TVA, rămasă la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr în conformitate cu art. 1012 din Codul fiscal, să fie considerată ca facilitatea fiscală? Care este modul reflectării a sumei respective în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2013?  

        Conform prevederilor art. 1012 din Codul fiscal, agenţii economici producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări conform art.96 lit. a). Restul de 60% din suma T.V.A. înregistrată şi acumulată rămîne la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi va fi folosit exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii. Potrivit art. 5 alin. (33) din Codul fiscal, facilitate (înlesnire) fiscală reprezintă suma impozitului sau taxei nevărsată la buget sub formele stabilite la art.6 alin.(9) lit. g), anume sub formă de: 

        - scutire parţială sau totală de impozit sau taxă;

        - scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor;

        - cote reduse ale impozitelor sau taxelor;

        - reducerea obiectului impozabil;

        - amînări ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor;

        - eşalonări ale obligaţiei fiscale.

        Reieşind din aceasta, suma TVA, rămasă la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr în conformitate cu art. 1012 din Codul fiscal, urmează a fi considerată ca facilitatea fiscală sub formă de scutire parţială sau totală de plata TVA.

        Totodată, agentul economic urmează să îndeplinească condiţiile privind folosirea sumei rămase la dispoziţia lui în conformitate cu art. 1012 din Codul fiscal, anume aceasta suma urmează fi folosită exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderi, adică urmează fi se respecte prevederile alin.(1) art. 24 din Codul fiscal.

        În conformitate cu prevederile lit. z) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale, nu se includ în venitul brut, adică sunt sursa de venit neimpozabilă. La îndeplinirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), suma rămasă la dispoziţia agentului economic producător agricol în conformitate cu art. 1012 din Codul fiscal, urmează să fie reflectă în col. 2 rînd. 02014 “Veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale” din Declaraţie.

        În rezultat, baza impozabilă pentru calcularea obligaţiunilor fiscale privind impozitul pe venit a agentului economic se va micşora cu suma menţionată.

29.1.6.16.

În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare la venituri a datoriei, pentru care a expirat termenul de prescripție?

        În conformitate cu prevederile art. 18 lit. j) din Codul fiscal, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic se consideră sursă de venit impozabilă.

        Conform art. 391 alin. (1) din Codul сivil, termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. 

        Astfel, datoria se va reflecta la venituri în perioada fiscală în care a expirat termenul de prescripţie, conform prevederilor din Codul сivil.  

        Respectiv, la anularea acestei datorii agentul economic ce o anulează va constata venit impozabil în mărimea sumei anulate corespunzător principiilor stabilite la art. 44 alin. (3) din Codul fiscal, pe care o va impozita conform regulilor generale stabilite.

Arhiva

        În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare la venituri a datoriei, pentru care a expirat termenul de prescripție?  

        În conformitate cu prevederile art. 18 lit. j) din Codul fiscal, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic se consideră sursă de venit impozabilă. 

        Conform art.267 alin. (1) din Codul сivil, termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. 

        Astfel, datoria se va reflecta la venituri în perioada fiscală în care a expirat termenul de prescripţie, conform prevederilor din Codul сivil. 

        Respectiv, la anularea acestei datorii agentul economic ce o anulează va constata venit impozabil în mărimea sumei anulate corespunzător principiilor stabilite la art. 44 alin.(3) din Codul fiscal, pe care o va impozita conform regulilor generale stabilite.

29.1.6.17.

În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează a fi reflectate veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

        Veniturile nerezidentului, obținute sub formă de dobîndă, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) la rîndul cu codul 52 - Dobînzi (codul sursei de venit – DOB b)).  

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        În care rînd al Dării de seamă fiscale privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

        Veniturile nerezidentului, obținute sub formă de dobîndă, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) în rîndul cu codul 51 - plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor, prevăzute la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal (codul sursei de venit - PLT).

29.1.6.18.

În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

        Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) în rîndul cu codul 51 – Royalty (codul sursei de venit – ROY B)).

Arhiva

        În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

        Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV014) în rîndul cu codul 51 - plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor, prevăzute la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal (codul sursei de venit - PLT).

29.1.6.19. Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), repartizat pe subdiviziuni?

        Anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), care se prezintă lunar, conține informația privind repartizarea impozitul pe venit calculat din salarii pe pe subdiviziuni.

        Prin urmare, anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), sunt obligați de a o completa contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central.

        Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Arhiva

       Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni? Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni. 

       În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10), contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit stabilit agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii conform cap.71 din titlul II al Codului fiscal). 

        Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați de a o completa contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. Astfel, în acest caz, în anexă se vor specifica inclusiv și datele despre sediul central. 

        Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14). În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. 

         [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hot.Guv. nr.599 din 26.07.2017, în vigoare 28.07.2017]

         Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni.

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10), contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 din titlul II).

 Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați să o completeze contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. În acest caz, în anexă se vor specifica inclusiv și datele despre sediul central.

 Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14).

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.7 alin.(5) din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

        Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni. 

        În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central, achită impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităților administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau subdiviziunilor. 

        Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați să o completeze contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. În acest caz, în anexă se vor specifica și datele, inclusiv și despre sediul central. 

        Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14).

29.1.6.20.

În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

        În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18).

        Astfel, în anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă menționată urmează a fi reflectată doar informația privind repartizarea sumelor impozitului pe venit reținute din salarii pe subdiviziuni, în decursul lunii de raportare.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la Darea de seama privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14). 

         Astfel, în anexa la Darea de seamă menționată în coloanele 4-18 se reflectă sumele impozitului pe venit efectiv reținute în decursul lunii de raportare de subdiviziunile care au efectuat plăți în conformitate cu articolele 88, 89, 90, 901 și 91 din Codul fiscal.

29.1.6.21.

La care cod din clasificația economică se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)?

        Pentru a achita impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IPC18, urmează a fi utilizat generatorul codurilor IBAN (http://mf.gov.md/ro/iban), care generează codul necesar pentru încasări în dependență de indicatorii selectați.

Arhiva

        La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?

        Impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IRV14, se achită la următoarele capitole și paragrafe ale clasificației bugetare: 

 -impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei SAL și SAL a) – 111 110 ,,Impozit pe venit reținut din salariu”; 

 -impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei DOB, SER, FOL, RCS а), ROY, NOR, PUB, LIV, PLT, RCS b) – 111 220 ,,Impozit pe venit reținut la sursa de plată”; 

 -impozitul pe venit din venitul cu codul sursei DIV a), DIV b) – 111 230 ,,Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate”.

        La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?  

        Impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IRV14, se achită la următoarele capitole și paragrafe ale clasificației bugetare:

        Impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei SAL și SAL a) – 111 01 ,,Impozitul pe venit din salariu”; 

        Impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei DOB, SER, FOL, RCS а), ROY, NOR, PUB, LIV, PLT, RCS b) – 111 20 ,,Impozitul pe venit, reținut la sursa de plată”; 

        Impozitul pe venit din venitul cu codul sursei DIV a), DIV b) – 111 22 ,,Impozitul pe venit reținut din suma dividendelor plătite”.

29.1.6.22. Arhivă conform Ordinului SFS nr. 185 din 19.04.2019.

Arhiva

        Care este modalitatea de reflectare în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14), a veniturilor salariale aferente anului 2014 achitate angajaților, subiecților care practică activitate de întreprinzător, a căror gen principal de activitate este realizarea de programe, prevăzut în Anexa nr.1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal, dacă pînă în luna septembrie 2014 din Darea de seamă fiscală (forma IRV09) acestea au fost reflectate la codul sursei de venit - SAL, iar ulterior în Darea de seamă forma IRV14 (începând cu luna septembrie 2014) la codul sursei de venit - SAL a)?  

        În Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, informația sumelor de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu precum și reținerile impozitului pe venit a angajaților din domeniul IT, trebuie să fie reflectate cu codul SAL a) pentru toată perioada fiscală a anului 2014.

29.1.6.23.

Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?

        Potrivit art.83 alin.(4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. În conformitate cu prevederile art.121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. 

        Totodată, pentru întreprinderile reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat (art.121 alin. (31) din Codul fiscal).

        Potrivit art.22 alin.(11) din Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării. 

        Respectiv, pentru întreprinderea reorganizată pe parcursul anului vor exista două perioade fiscale: prima perioadă fiscală va coincide cu începutul anului calendaristic pînă la data radierii din Registrul de stat a întreprinderii supusă reorganizării, iar a doua – din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării și pînă la finele anului calendaristic. 

        Astfel, pentru perioadele respective, urmează a fi prezentate două declarații cu privire la impozitul pe venit, cu bifarea persoanei cu forma organizatorico-juridică corespunzătoare. 


[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Arhiva

         Potrivit art.83 alin.(4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă organului fiscal nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

 În conformitate cu prevederile art.121 din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Totodată, pentru întreprinderile lichidate sau reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat. 

 Potrivit art.22 alin.(11) din Legea nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării. 

 Respectiv, pentru întreprinderea reorganizată pe parcursul anului vor exista două perioade fiscale: prima perioadă fiscală va coincide cu începutul anului calendaristic pînă la data radierii din Registrul de stat a întreprinderii supusă reorganizării, iar a doua – din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării și pînă la finele anului calendaristic. 

 Astfel, pentru perioadele respective urmează a fi prezentate două declarații cu privire la impozitul pe venit, cu bifarea persoanei cu forma organizatorico-juridică corespunzătoare.

29.1.6.24.

Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul și alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăti (forma IALS), în condițiile în care acesta nu dispune de cod fiscal?

        Ținînd cont de prevederile art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, codul fiscal al oricărei persoane fizice – cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului.  

        Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul pașaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate.

Arhiva

        Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi(forma IALS 14), în condițiile în care aceasta nu dispune de cod fiscal?  

        Ținînd cont de prevederile art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, codul fiscal al oricărei persoane fizice – cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului.

        Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul pașaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate.

29.1.6.25.

Vor fi reflectate în Nota de informare (forma IALS) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 90 din Cod, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Nota de informare (forma IALS), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. 

        Astfel, în cazul în care, pe parcursul anului, în adresa persoanelor fizice au fost achitate careva venituri, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%, aceste venituri urmează a fi reflectate în darea de seamă forma IALS, la codul sursei de venit PLs).

Arhiva

        Vor fi reflectare în Nota de informare (forma IALS 14) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizicede către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, рersoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 90, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Nota de informare (forma IALS 14)), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. 

        Astfel, în cazul în care, pe parcursul anului, în adresa persoanelor fizice, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%, au fost achitate careva venituri, aceste venituri urmează de a le reflecta în darea de seamă forma IALS 14. 


[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.307 din 26.12.2012, în vigoare 04.02.2013]

        Apare obligația de reflectare în Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 14) a veniturilor îndreptate în favoarea persoanelor fizice de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%?

         În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care în decursul anului au avut obligația să reţină impozitul în conformitate cu art.88–90, prezintă organului fiscal teritorial, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plății și a impozitului pe venit reţinut. 

 De asemenea, este de menționat că potrivit art. 90 din Codul fiscal, ca excepție, nu apare obligația de reținere a impozitului pe venit din plățile îndreptate spre achitare deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului.                Astfel, în cazul în care, pe parcursul anului, în adresa persoanelor fizice, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%, au fost achitate careva venituri, pentru aceste venituri nu apare obligația de a le reflecta în darea de seamă forma IALS 14.

29.1.6.26.

Cum se completează boxele aferente genului principal de activitate din declarațiile (dările de seamă) cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2014 în contextul intrării în vigoare a versiunii CAEM rev.2?

        Începînd cu 01.01.2014, prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29.12.2009, a fost pus în aplicare Clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2, substituind, astfel, Clasificatorul aprobat în anul 2005. 

        În conformitate cu Comunicatul de pe pagina Serviciului Fiscal de Stat Cu privire la aplicarea Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei în dările de seamă fiscale, accesibil pe: http://www.fisc.md/article.aspx?id=4617, pentru perioadele fiscale de pînă la 31.12.2014, contribuabilii urmează să completeze în dările de seamă fiscale în care se reglementează indicarea codului genului principal de activitate aferent versiuni CAEM, ediţia 2005, iar pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2015, contribuabilii urmează să completeze codul genului principal de activitate conform noii versiuni CAEM, rev.2. 

        Respectiv, în declarațiile (dările de seamă) privind impozitul pe venit pentru anul 2014 se va indica codul din 4 cifre aferent genului principal de activitate indicat în col.5 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei valabil pînă la aprobarea noului Clasificator.

29.1.6.27.

Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

        Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenții economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulțirea salariului mediu lunar pe țară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe țară în anul precedent se stabilește în baza comunicatului Biroului National de Statistică. Creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent acestuia se determină ca depășire a numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de numărul mediu al salariaților din anul precedent.

        Potrivit datelor Biroului Național de Statistică plasat pe pagina oficială www.statistica.md, salariul mediu lunar pe țară pentru anul 2017 constituie 5 697,1 lei și pentru anul 2018 – 6 446,4 lei. 

        La aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil. 

        Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parțială către venitul impozabil (anexa 4D din Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12). Ținînd cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr. 1080 din 10 octombrie 2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilității fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i”.

Arhiva

        Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?         Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenții economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulțirea salariului mediu lunar pe țară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe țară în anul precedent se stabilește în baza comunicatului Biroului National de Statistică. Creșterea numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de anul precedent acestuia se determină ca depășire a numărului mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune fată de numărul mediu al salariaților din anul precedent.

        Potrivit datelor Biroului Național de Statistică plasat pe pagina oficială www.statistica.md, salariul mediu lunar pe țară pentru anul 2017 constituie 5 697,1 lei.  

        La aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil. 

        Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parțială către venitul impozabil (anexa 4D din Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12). Ținînd cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr. 1080 din 10 octombrie 2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilității fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i”.

        Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?         Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul mediu al salariaţilor din anul precedent.

        Potrivit datelor Biroului Național de Statistică plasat pe pagina oficială www.statistica.md, salariul mediu lunar pe țară pentru anul 2015 constituie 4 610,9 lei și pentru 2016 este de 5084,0 lei. 

        La aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil. 

        Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parțială către venitul impozabil (anexa 4D din Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12). Ținînd cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr. 1080 din 10 octombrie 2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilității fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i”.

        Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?        Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent.

        Conform metodologiilor aprobate, Biroului Național de Statistică operează cu noțiunea salariu/cîştig salarial mediu lunar, indiferent de faptul dacă este media pentru o singură lună, sau pentru un trimestru aparte, semestru sau an. În termeni statistici, noţiunea de „cîştig salarial mediu” este identică cu „salariul mediu”.

        Potrivit Comunicatului de presă al Biroului Național de Statistică din 9 iunie 2016, plasat pe pagina oficială www.statistica.md, salariul mediu lunar pe țară pentru anul 2015 constituie 4 610,9 lei.

        La aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.

        Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parțială către venitul impozabil (anexa 4D din Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12). Ţinînd cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080 din 10 octombrie 2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilității fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i”.

        Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent. 

        La determinarea facilităţii fiscale la care are dreptul, contribuabilul va realiza calculul conform următorului algoritm: 

        a. pe pagina web www.statistica.md se accesează rubrica Statistici pe domeniu/Statistica salarizării; 

        b. la accesarea unuia din rapoartele Cîștigul salarial mediu lunar pe activități economice, 2014-2015 sau Evoluția salariului mediu lunar, 2000-2015. Valoarea salariului mediu anual pe țară pentru anul 2014 constituie 4172 lei; 

        c. se determină depășirea numărului scriptic mediu al salariaților ca diferență dintre numărul mediu scriptic al personalului în anul curent și numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent; 

        d. se calculează suma venitului scutit. 

        La aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil. 

        Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parțială către venitul impozabil (anexa 4D din Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12). Ţinând cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080 din 10.10.2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilității fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i”.

        Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?         Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 116 din 24.04.97, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. 

        Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Ministerului Economiei. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depășire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent. 

        Prin urmare, pentru aprecierea mărimii facilității stabilite de norma expusă, depășirea numărului mediu scriptic al salariaților se înmulțește la mărimea indicatorului „salariul mediu anual pe țară în anul precedent” specificat în comunicatul Ministerului Economiei, de competența căruia ține elaborarea și comunicarea acestuia. 

        Totodată, la aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.

29.1.6.28.

Se comasează cu întrebarea 29.1.6.12.

Arhiva

        Se consideră oare ca surse de venit impozabile, mijloacele financiare primite de către agricultori din fondurile speciale și cum urmează de a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 12) și în Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) pentru perioada fiscală (Forma UNIF14)?

         În conformitate cu prevederile art.20 lit. z2) al Codului fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora, sunt surse de venit neimpozabile. 

         Totodată, conform pct. 13 din Instrucțiunea privind modul de completare a Anexei 1D din Declarația cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.596 din 13 august 2012, în rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile” se reflectă veniturile obţinute din fondurile speciale şi care în baza Codului fiscal sînt specificate ca venit neimpozabil, în cazul în care acestea sînt utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, potrivit legislaţiei în vigoare. 

         Concomitent, conform pct.17 din Instrucțiunea privind modul de completare a dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1804 din 30.12.2014, în rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile" se reflectă mijloacele băneşti constatate în contabilitatea financiară ca venit şi obţinute din fondurile speciale. La utilizarea acestor mijloace în conformitate cu destinaţia fondurilor, conform legislaţiei în vigoare, veniturile respective reprezintă venituri neimpozabile.

29.1.6.29.

Cum urmează de a fi reflectate indemnizaţiile de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)?

        Începând cu 1 mai 2015, din categoria veniturilor neimpozabile au fost excluse indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei (art.20 lit.g) din Codul fiscal), astfel fiind atribuite la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

        Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr.154 din 28.03.2003), stabilește plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.

        Astfel, în cazul în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. a) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate aplicînd prevederile alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

        Respectiv, în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele îndemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, la completarea Dării de seamă menționate, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

        În situația în care, indemnizaţiile de eliberare din serviciu, sunt achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, în luna a doua și a treia ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal, cu reţinerea impozitului pe venit în mărime de 7%, urmează a fi reflectate la codul 31 din Darea de seamă menționată la codul sursei de venit PL.

        Totodată, în cazul lichidării unităţii, prin acordul scris al părţilor, potrivit art.186 alin.(1) lit.d) din Codul muncii, este prevăzută achitarea sumei îndemnizației integral pe toate 3 luni, la data concedierii.

        Prin urmare, în cazul în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate, aplicând prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat, de deduceri, de cotele stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal, acestea urmează a fi reflectate în Darea de seamă menționată la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Arhiva

        Cum urmează de a fi reflectate în darea de seamă forma IRV 14 indemnizaţiile de eliberare din serviciu? Începând cu 1 mai 2015, din categoria veniturilor neimpozabile au fost excluse indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei (art.20 lit.g) din Codul fiscal), astfel fiind atribuite la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

        Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr 154 din 28.03.2003), stabilesc plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.

        Astfel, în cazul, în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. a) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate aplicînd prevederile alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

        Respectiv, la completarea Darii de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV 14), în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele îndemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

        În situația în care, indemnizaţiile de eliberare din serviciu, sunt achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, în luna a doua și a treia ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal, cu reţinerea impozitului pe venit în mărime de 7%.

        Astfel, sumele îndemnizaţiei de eliberare, achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, urmează a fi reflectate la codul 31 al Darii de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV 14) codul sursei de venit SER.

        Totodată la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, se prevede achitarea sumei îndemnizației integral pe toate 3 luni, la data concedierii (art.186 alin.(1) lit.d din Codul muncii).

        În cazul, în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate, aplicând prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. d)) din Codul fiscal.

        Respectiv, la completarea Darii de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV 14), în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele îndemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

        Arhivă[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.71 din 12.04.2015, ( în vigoare la 01.05.2015 ) ]

        Cum urmează de a fi reflectate în darea de seamă forma IRV 14 indemnizaţiile de eliberare din serviciu, începând cu luna mai a anului 2015? Începând cu 1 mai 2015, din categoria veniturilor neimpozabile au fost excluse indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei (art.20 lit.g) din Codul fiscal, în continuare CF). 

         Astfel, indemnizaţiile de eliberare din serviciu fiind excluse din categoria veniturilor neimpozabile, se califică a fi drept venituri impozabile fiind atribuite la art. 18 lit.o) din CF, alte venituri. 

         Ţinînd cont, că indemnizaţiile de eliberare din serviciu sunt achitate ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal. Obligaţia de reţinere prealabilă la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7% survine din plăţile efectuate în favoarea persoanelor fizice care se referă la veniturile impozabile stabilite de art. 18 din Cod. 

         Prin urmare, fiind stabilit că aferent indemnizaţiilor de eliberare din serviciu se aplică regimul fiscal stabilit de art.90 din Codul fiscal, în darea de seamă forma IRV14 acestea se vor reflecta la codul SER.

29.1.6.30.

Cum se vor executa obligațiile angajatorului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată, a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?

        În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. 

        De asemenea, prevederi privind calcularea și reținerea de către angajator, a contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurări obligatorii de asistenta medicală sunt stabilite în art. 20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum și în art. 25 din Legea cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 26.12.2002.  

        În cazul în care de către executorul judecătoresc s-au încasat forțat sume ce urmează a fi achitate persoanelor fizice, fără a fi calculat si reținut impozitul pe venit la sursa de plată, contribuții de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, angajatorul este obligat în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, să prezente organului fiscal teritorial o dare de seama fiscala anuală (forma IALS) privind salariu și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, în care va indica numele si prenumele (denumirea), adresa si codul fiscal al persoanelor fizice, suma venitului transferat, fără a indica impozitul pe venit, contribuții individuale de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente sumei transferate.  

        Cît privește calcularea si reținerea contribuțiilor de asigurări sociale și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală, angajatorul, conform legislației în vigoare, urmează să calculeze și achite din cont propriu, inclusiv și pentru angajați:  

        - contribuțiile de asigurări sociale, conform tarifului stabilit pentru perioada în care urmau de a fi calculate aceste plăți; 

        - primele de asistență medicală, conform tarifelor stabilite pentru perioada fiscala în care s-au transferat aceste sume.

Arhiva

        Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?  

        În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. 

        De asemenea, prevederi privind calcularea și reținerea de către angajator, a contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurări obligatorii de asistenta medicală sunt stabilite în art. 20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum și în art. 25 din Legea cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 26.12.2002. 

        În cazul în care de către executorul judecătoresc s-au încasat forțat sume ce urmează a fi achitate persoanelor fizice, fără a fi calculat si reținut impozitul pe venit la sursa de plată, contribuții de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, angajatorul este obligat în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, să prezente organului fiscal teritorial o dare de seama fiscala anuală (IALS14) privind salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, în care va indica numele si prenumele (denumirea), adresa si codul fiscal al persoanelor fizice, suma venitului transferat, fără a indica impozitul pe venit, contribuții individuale de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente sumei transferate. 

        Cît privește calcularea si reținerea contribuțiilor de asigurări sociale și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală, angajatorul, conform legislației în vigoare, urmează să calculeze și achite din cont propriu, inclusiv și pentru angajați: 

        - contribuțiile de asigurări sociale, conform tarifului stabilit pentru perioada în care urmau de a fi calculate aceste plăți; 

         - primele de asistență medicală, conform tarifelor stabilite pentru perioada fiscala în care s-au transferat aceste sume.

29.1.6.31.

Arhivă (întrebare și răspuns la nr. 29.1.6.11.)

Arhiva

        Începând cu care dată a anului 2015 agentul economic, care a efectuat reținerea finală a impozitului pe venit, urmează să reflecte informația aferentă venitului achitat și impozitului pe venit reținut din acesta în Nota de informare (forma IALS 14), ținând cont de completările și modificările introduse în art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, prevederi care au intrat în vigoare la 1 mai 2015?  

        Persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 901 din Codul fiscal urmează să reflecte în Nota de informare (forma IALS 14, anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014) informația anuală pentru anul 2015 aferentă venitului achitat, valoarea căruia depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal. 

        Totodată, obligația de declarare a veniturilor şi impozitului pe venit reţinut final la sursa de plată nu survine în toate cazurile, ci doar atunci cînd plăţile efectuate în folosul persoanei fizice în decursul anului depăşesc suma scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru astfel de plăţi se va declara întreaga sumă a venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut.

29.1.6.32. La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?

        Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017, anexa 9D al Declarației menționate se completează de către întreprinzătorul individual.

        Potrivit art. 2 alin. (1) și (2) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353 din 03.11.2000, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Gospodăria ţărănească se poate constitui şi dintr-o singură persoană fizică.

        Concomitent, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.

        Prin urmare, gospodăria țărănească (de fermier) va completa anexa 9D la Declarația cu privire la impozitul pe venit conform modului stabilit prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017, veniturile primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli urmează a fi ajustată prin completarea rândului 02012 din anexa 1D la Declaraţia menţionată.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

Arhiva

        Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012 (anexa nr.2), anexa 9D la Declarația menționată se completează de către întreprinzătorul individual

        Potrivit art. 2 alin. (1) și (2) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353 din 03.11.2000, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Gospodăria ţărănească se poate constitui şi dintr-o singură persoană fizică. 

        Concomitent, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual. 

        Prin urmare, gospodăria țărănească (de fermier) va completa anexa 9D la Declarația cu privire la impozitul pe venit conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

        La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?

        Conform Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.596 din 13.08.2012 (anexa nr.2), anexa 9D la Declarația menționată constituie o informaţie cu privire la contribuabilii întreprinzători individuali.

        Totodată, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353 din 03.11.2000, gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

        Concomitent, prevederile art.14 alin.(1) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 stipulează că, întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.

        Astfel, în cazul în care gospodăria țărăneasca (de fermier) conform art.83 alin. (2) d) din Codul fiscal este obligată să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), atunci aceasta are obligația de a completa anexa 9D la declarația respectivă.

29.1.6.33.

Cum se vor reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sumele primite ca despăgubire în cazul pierderii forțate, precum și a cheltuielilor ce țin de ieșirea forțată a bunurilor?

        În conformitate cu modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017, în anexa1D, în rîndul 02041 colonița 2 “Venitul obținut din înlocuirea proprietății” se reflectă sumele primite drept compensație în legătura cu circumstanțele excepționale.

        Compensația poate fi primită de la companiile de asigurări, în cazul în care proprietatea este asigurată, de la alte persoane vinovate de pierderea proprietății sau din alte surse.

        În coloana 2 se reflectă veniturile excepționale constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cifra 0.

        Rîndul 02042 ”Venitul obținut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parțiale a proprietății” se completează în cazul în care suma compensației primite drept consecință a ieșirii forțate a proprietății sau deteriorării ei parțiale nu a fost investită (folosită) sau a fost investită (folosită) parțial la procurarea (construcția) altei proprietăți de același fel (reparația proprietății deteriorate parțial), pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire.

        Coloana 2 nu se completează, iar în coloana 3 se reflectă diferența dintre suma compensației primite și suma mijloacelor repartizate pentru procurarea (construcția) proprietății de același fel sau pentru reparația proprietății deteriorate pe parcursul perioadei permise spre înlocuire (sfîrșitul anului următor celui în care s-a produs pierderea sau deteriorarea parțială).

        Cheltuielile ce țin de ieșirea forțată a bunurilor reprezintă cheltuieli care nu sint deductibile în scopuri fiscale, și se reflectă prin completarea rîndului 03021 „Pierderi din alte ieșiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020” al anexei 2D din Declarația forma VEN 12.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

Arhiva

        În conformitate cu modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, în anexa1D, în rîndul 02041 colonița 2 “Venitul obținut din înlocuirea proprietății” se reflectă sumele primite drept compensație în legătura cu circumstanțele excepționale. 

         Compensația poate fi primită de la companiile de asigurări, în cazul în care proprietatea este asigurată, de la alte persoane vinovate de pierderea proprietății sau din alte surse. 

         În coloana 2 se reflectă veniturile excepționale constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cifra 0. 

         Rîndul 02042 ”Venitul obținut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parțiale a proprietății” se completează în cazul în care suma compensației primite drept consecință a ieșirii forțate a proprietății sau deteriorării ei parțiale nu a fost investită (folosită) sau a fost investită (folosită) parțial la procurarea (construcția) altei proprietăți de același fel (reparația proprietății deteriorate parțial), pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire. 

 Coloana 2 nu se completează, iar în coloana 3 se reflectă diferența dintre suma compensației primite și suma mijloacelor repartizate pentru procurarea (construcția) proprietății de același fel sau pentru reparația proprietății deteriorate pe parcursul perioadei permise spre înlocuire (sfîrșitul anului următor celui în care s-a produs pierderea sau deteriorarea parțială). 

         Cheltuielile ce țin de ieșirea forțată a bunurilor reprezintă cheltuieli care nu sint deductibile în scopuri fiscale, și se reflectă prin completarea rîndului 03021 „Pierderi din alte ieșiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020” al anexei 2D din Declarația forma VEN 12.

29.1.6.34.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Arhiva

        În ce cazuri apare obligaţia de a completa codul sursei de venit „Alte venituri” (ALT) din Darea de seamă (forma IRV14)?

        Conform Notei explicative privind completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în Darea de seamă menţionată (forma IRV14) se reflectă toate veniturile şi reţinerile impozitului pe venit stabilite la capitolul 15 din Codul fiscal. 

        Potrivit Notei explicative menţionate, la codul sursei de venit „Alte venituri” (ALT) se indică veniturile nespecificate la alte poziţii din Darea de seamă menţionată. Astfel, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede alte reţineri decît cele expres specificate în forma IRV14 (fiecare poziţie din Darea de seamă face referinţă la articolele din Codul fiscal), nu apare necesitatea de a fi completat codul sursei de venit „Alte venituri” (ALT).

29.1.6.35.

Apare obligația de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC18) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internațional acest venit este scutit de impunere?

        În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, cu condiția prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidență pînă la momentul efectuării plății. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. 

        Conform Modului de completare a Tabelului nr. 1 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017, pentru plățile reflectate la codurile 51 – 56 din Darea de seamă respectivă, în cazul în care acestea potrivit tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri se scutesc de impozitare, se vor completa doar indicatorii din col.4 „Venit calculat și îndreptat spre achitare (lei)”. 

        Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internațional venitul este scutit de aplicarea impozitului pe venit, și respectiv nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată în Republica Moldova, atunci la completarea Dării de seamă forma IPC18 se va completa doar coloana 4 cu indicarea sumei aferent venitului respectiv calculat și îndreptat spre achitare.

Arhiva

        Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC18) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?  

        În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, cu condiţia prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidenţă pînă la momentul efectuării plăţii.

        Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.

        Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internaţional venitul este scutit de impunere la sursa de plată, sau nu apare obligaţia de reţinere a impozitului în Republica Moldova, aceste venituri nu se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

        Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IRV14) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?

        În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, cu condiţia prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidenţă pînă la momentul efectuării plăţii. 

         Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. 

         Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internaţional venitul este scutit de impunere la sursa de plată, sau nu apare obligaţia de reţinere a impozitului în Republica Moldova, aceste venituri nu se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14).

29.1.6.36.

Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație) achitate nerezidenților?

        Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație și/sau alte plăți primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligațiilor administrative încredințate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova. 

        Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin. (1) lit. n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Cod, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri. 

        Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, în Darea de seamă (forma IPC18) veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL. 

        Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual și în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS).

Arhiva

        Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?  

        Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.

        Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit.n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în Darea de seamă (forma IPC18) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.

        Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

        Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?  

        Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.

        Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit.n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în Darea de seamă (forma IPC18) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.

        Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?

        Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova. 

         Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit.n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri. 

         Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în Darea de seamă (forma IRV14) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL. 

         Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).

29.1.6.37.

Care este modalitatea de informare a lucrătorilor (foști lucrători) despre venitul obținut în perioada fiscală? Care este termenul privind prezentarea informației respective?

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 92 alin. (3) sunt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăti (cu excepția celor ce au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7), precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii. 

        Totodată, informația respectivă urmează a fi prezentată utilizând formularul „Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, anexa nr. 5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017.

Arhiva

        Care este modalitatea de informare a lucrătorilor (foști lucrători) despre venitul obținut în perioada fiscală? Care este termenul privind prezentarea informației respective?

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 92 alin. (3) sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăti (cu excepția celor ce au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7), precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii. 

        Totodată, informația respectivă urmează a fi prezentată utilizând formularul „Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri”, anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

29.1.6.38.

Instituțiile de învățămînt publice și private au obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?

        În conformitate cu prevederile art. 513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art. 51, şi instituţiile de învăţămînt private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei. 

        Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, tipurile instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu structura învăţămîntului sunt: 

        a) instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă, centru comunitar de educaţie timpurie;

        b) instituţie de învăţămînt preşcolar – grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie; 

        c) instituţie de învăţămînt primar – şcoală primară; 

        d) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnaziu; 

        e) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul II – liceu; 

        f) instituţie de învăţămînt general cu programe combinate – complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă); 

        g) instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar – şcoală profesională; 

        h) instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegiu; 

        i) instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate – centru de excelenţă; 

        j) instituţie de învăţămînt secundar vocaţional de arte, sport etc. – şcoală;

        k) instituţie de învăţămînt superior – universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.; 

        l) instituţie specializată de învăţămînt de formare continuă – institut; 

        m) instituţie de învăţămînt extraşcolar – şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv; 

        n) instituţie de învăţămînt special – instituţie specială, şcoală auxiliară. 

        Conform prevederilor art. 15 alin. (3) din Codul educației, în funcţie de tipul de proprietate, instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:

        a) instituţie de învăţămînt publică; 

        b) instituţie de învăţămînt privată. 

        Luînd în considerare cele expuse, prin procesul de învățămînt se va înțelege totalitatea activităților de instruire realizate conform planurilor educaționale elaborate și aprobate în conformitate cu planul-cadru aprobat de Ministerul Educației. 

        Activitățile realizate și serviciile prestate în afara planurilor educaționale nu vor cădea sub incidența prevederilor art. 513 din Codul fiscal. 

        În contextul celor expuse, agenții economici care prestează servicii de instruire tematică (ex.: cursuri de limbi străine, instruire auto etc.) nu vor fi în drept să beneficieze de prevederile art. 513 din Codul fiscal. 

        Conform prevederilor art. 83 alin. (l) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii.Sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art. 511–513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului (art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal).

        Astfel, reiesind din cele menționate, obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele juridice specificate la art. 513 din Codul fiscal, este stabilită indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului. 

     

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Arhiva

 În conformitate cu prevederile art. 513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art. 51, şi instituţiile de învăţămînt private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei.

 Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, tipurile instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu structura învăţămîntului sunt:

 a) instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă, centru comunitar de educaţie timpurie;

 b) instituţie de învăţămînt preşcolar – grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie;

  c) instituţie de învăţămînt primar – şcoală primară;

  d) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnaziu;

 e) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul II – liceu;

  f) instituţie de învăţămînt general cu programe combinate – complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă);

 g) instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar – şcoală profesională;

  h) instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegiu;

  i) instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate – centru de excelenţă;

 j) instituţie de învăţămînt secundar vocaţional de arte, sport etc. – şcoală;

  k) instituţie de învăţămînt superior – universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.;

 l) instituţie specializată de învăţămînt de formare continuă – institut;

 m) instituţie de învăţămînt extraşcolar – şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv;

 n) instituţie de învăţămînt special – instituţie specială, şcoală auxiliară.  Conform prevederilor art. 15 alin. (3) din Codul educației, în funcţie de tipul de proprietate, instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:

 a) instituţie de învăţămînt publică;

  b) instituţie de învăţămînt privată.

 Luînd în considerare cele expuse, prin procesul de învățămînt se va înțelege totalitatea activităților de instruire realizate conform planurilor educaționale elaborate și aprobate în conformitate cu planul-cadru aprobat de Ministerul Educației.  Activitățile realizate și serviciile prestate în afara planurilor educaționale nu vor cădea sub incidența prevederilor art. 513 din Codul fiscal.

 În contextul celor expuse, agenții economici care prestează servicii de instruire tematică (ex.: cursuri de limbi străine, instruire auto etc.) nu vor fi în drept să beneficieze de prevederile art. 513 din Codul fiscal.

 Conform prevederilor art. 83 alin. (l) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii.

 Sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului (art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, în redacția pînă la anul 2017).

  Concomitent, menționăm că Declarația cu privire la impozitul pe venit reprezintă în sine un document ce reflectă informația şi datele în baza cărora contribuabilii determină prezența sau lipsa obligațiilor privind impozitul pe venit faţă de buget.

 Ţinînd cont de cele menționate, instituțiile de învățămînt publice și private care au obligația calculării și achitării impozitului pe venit urmează să prezinte organelor fiscale Declarația cu privire la impozitul pe venit în modul şi termenele stabilite de legislația în vigoare.

  În același timp, menționăm că, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016, a fost completat art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, prin care s-a stabilit expres obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele juridice specificate la art. 513 din Codul fiscal, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.

29.1.6.39.

Cum se va completa anexa 10D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), pentru perioada fiscală in care contribuabilul a fost înregistrat?

        În conformitate cu Modul de completare a anexei 10D la Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017 (anexa nr.2), la declararea şi evaluarea impozitului pe venit de către contribuabili urmează a se ţine cont de prevederile art.84 din Codul fiscal conform căruia repartizarea impozitului pe venit aferent fiecărei subdiviziuni se efectuează:

        -proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii (filialei) pentru anul precedent sau;

        -proporţional venitului obţinut de filială (subdiviziune), conform datelor din contabilitatea financiară a acesteia pe anul precedent.

        Astfel, în cazul în care contribuabilul a fost înregistrat în anul de gestiune, la completarea anexei 10 D din Declarația cu privire la impozitul pe venit, în col.4 pentru fiecare subdiviziune se va indica zero, deoarece indicatorul anului precedent de la care este necesar de a calcula repartizarea impozitului pe venit, lipsește.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr. 153 din 22.12.2017(în vigoare 29.12.2017) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 451-463 art. 2303 din 29.12.2017)

Arhiva

        În conformitate cu Modul de completare a anexei 10D la Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.596 din 13.08.2012 (anexa nr.2), la declararea şi evaluarea impozitului pe venit de către contribuabili urmează a se ţine cont de prevederile art.84 din Codul fiscal conform căruia repartizarea impozitului pe venit aferent fiecărei subdiviziuni se efectuează:

   -proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii (filialei) pentru anul precedent sau; 

   -proporţional venitului obţinut de filială (subdiviziune), conform datelor din contabilitatea financiară a acesteia pe anul precedent.

        Astfel, în cazul în care contribuabilul a fost înregistrat în anul de gestiune, la completarea anexei 10 D din Declarația cu privire la impozitul pe venit, în col.4 pentru fiecare subdiviziune se va indica zero, deoarece indicatorul anului precedent de la care este necesar de a calcula repartizarea impozitului pe venit, lipsește.

29.1.6.40.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?

        În conformitate cu prevederile pct. 2 din Nota explicativă (Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014), în cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. 

        Astfel, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale nu a efectuat nici o plată și acesta nu a prezentat dări de seamă lunare (Forma IRV14) atunci și darea de seamă anuală (Forma IALS14) nu se va prezenta.

29.1.6.41.

În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

        Veniturile persoanei fizice, obținute sub formă de dobînzi, precum și impozitul pe venit reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) în rîndul cu codul 21 „Dobînzi, art. 89 din Codul fiscal” (codul sursei de venit - DOB).

Arhiva

        În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

        Veniturile persoanei fizice, obținute sub formă de dobînzi, precum și impozitul pe venit reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) în rîndul cu codul 21 „Dobînzi, art. 89 din Codul fiscal” (codul sursei de venit - DOB).

29.1.6.42.

În coloana 6 ”Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală” din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?

        Conform modului de completare a Notei de informare (Forma IALS), aprobat respectiv prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017, nr. 149 din 5 septembrie 2018, în coloana 6 se indică suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală. 

        Totodată, potrivit Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în coloana 4 din darea de seamă respectivă se indică suma venitului calculat și îndreptat spre achitare în luna de gestiune sub formă de salarii și facilități fiscale conform art. 88 alin. (1) din Codul fiscal (suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii), inclusiv veniturile specificate la art.71 alin.(1) lit. n) și o) din Codul fiscal achitate în folosul nerezidenților, precum și veniturile specificate la art. 88 alin. (5) din Codul fiscal. 

        Conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, darea de seamă anuală (Forma IALS) trebuie să cuprindă informația privind: numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. 

        Prin urmare, în coloana 6 din Nota de informare (Forma IALS) la codul sursei de venit SAL, urmează a indica venitul calculat și îndreptat spre achitare, fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii pentru perioada de gestiune.

Arhiva

        În coloana 6 ”Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală” din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?  În coloana 6 ”Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală” din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?  

        Conform modului de completare a Notei de informare (Forma IALS14), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.140 din 20 noiembrie 2017, în coloana 6 se indică suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent.

        Totodată, potrivit Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi