9. Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
Înapoi
9.1. Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

1) Metoda indirectă de estimare metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective. 2) Sursa indirectă de informaţie orice sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte.

9.2. De ce sunt necesare metodele şi sursele indirecte?

Metodele şi sursele indirecte sunt necesare pentru că: • Înscrierile contabile pot să nu reflecte situaţia financiară reală • Metodele indirecte asistă controlorii fiscali la determinarea obiectivă a obligaţiei fiscale • Nedepunerea declaraţiilor • Avere inexplicabilă sau venitul declarat nu reflectă standardul de viaţă al contribuabilului

9.3. Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte?

Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care: a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată; b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.

9.4. Care sunt recomandările Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoştinţa cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?

• să efectueze şi să înregistreze documentar la preţurile care au avut loc în realitate, orice tranzacţie în mod legal, inclusiv cele de vânzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare; • să solicite oficializarea salariului, ce corespunde sumei obţinute de-facto, refuzînd la fenomenul achitării „salariilor în plic” şi alte acţiuni frauduloase ale agenţilor economici; • să solicite de fiecare dată eliberarea bonului de casă; • să declare în mod legal şi ulterior să păstreze documentele ce autentifică intrarea legală în ţară (declaraţiile vamale, confirmările transferului bancar, etc.), în perioada de după 01 ianuarie 2012, a veniturilor obţinute în afara Republicii Moldova, inclusiv celor ce sunt transmise rudelor şi afinilor de pîna la gradul III; • să depună anual, către 31 martie, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, declarînd în mărime deplină toate veniturile impozabile; • să depună pînă la 31 decembrie 2012, la inspectoratul fiscal teritorial după locul de domiciliu, Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 (acţiune de o singură dată); • în cazul, în care va fi inclus în lista propusă pentru control, să depună Declaraţia cu privire la proprietate şi să colaboreze cu organul fiscal, aceasta oferindu-i posibilitatea de a fi scutit de amenzi.

9.5. Care sunt serviciile şi acţiunile acordate cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte?

• acordă consultanţă la telefonul Direcţiei asistenţa contribuabililor - 0-8000-1525; • acordă consultanţă nemijlocit în cadrul IFS teritoriale; • desfăşoară seminare cu diferite categorii de contribuabili; • asigură contribuabilii cu formulare a declaraţiilor; • popularizează metodele şi mecanismul lor de aplicare prin intermediul surselor de informare în masă, precum şi prin afişe şi foi volante diseminate în locuri publice (primării, birouri vamale, birouri notariale, oficii cadastrale, etc); • asigură în condiţii de confidenţialitatea primirii de la cetăţeni a declaraţiilor cu privire la disponibilul de mijloace băneşti; • asigură aplicarea corectă a metodelor şi surselor indirecte de către o subdiviziune unică din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe tot teritoriul ţării.

9.6. De ce persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti? În folosul cui se face acest lucru?

Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti se depune doar de cetăţenii care au avut disponibil de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 în sume mai mari de 500 mii lei. În cazul în care suma disponibilului era mai mare de un milion de lei persoana fizică are obligaţia de a anexa la declaraţie documentele ce confirmă acest disponibil. Deci, obligaţia de a depune declaraţia respectivă îi revine persoanei fizice şi acest lucru este în favoarea lui. Sumele declarate nu vor fi supuse impozitării sau unui control privind sursele de venit sau alte aspecte. Suma respectivă va servi drept temei pentru a dovedi ulterior, în cazul unor tranzacţii, diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat. Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia, mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012.

9.7. Va fi acest exerciţiu de declarare a disponibilului de mijloace băneşti anual sau este un exerciţiu de o singură dată?

Depunerea declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloacele băneşti este o acţiune de o singură dată. Termenul limită de depunere expiră la 31 decembrie 2012.

9.8. Sunt cetăţeni care au avut la data de 1 ianuarie 2012 sume mai mici de 500 mii lei. Dacă ei nu au obligaţia de a declara acest disponibil, vor avea atunci ei oare dreptul să beneficieze ulterior de această dovadă pentru a justifica diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat?

Într-adevăr, cetăţenii care au dispus la 1 ianuarie 2012 de mijloace băneşti în sumă de pînă la 500 mii lei nu au obligaţia de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012. Pentru subiecţii estimării venitului impozabil prin metode indirecte, care nu au depus declaraţia, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de 500 mii lei.

9.9. Care sunt consecinţele pentru cetăţenii care au obligaţiunea de a depune declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, dar nu şi-au onorat-o?

În cazul în care persoanele care au obligaţia de a depune declaraţia cu privire la mijloacele băneşti nu vor face acest lucru, ei vor beneficia doar de dreptul de a utiliza doar 500 mii lei pentru acoperirea diferenţei dintre suma venitului declarat şi suma venitului impozabil estimat, adică vor fi puşi în condiţii ca şi persoanele care nu au această obligaţiune. Suma mai mare de 500 mii lei se va considera ca venit obţinut în anul 2012 şi respectiv fa urma să fie impozitată.

9.10. Care sunt documentele ce confirmă existenţa disponibilului mai mare de 1 milion de lei?

Disponibilul mai mare de 1 milion de lei trebuie confirmat prin anexarea la declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti a următoarelor documente: a) în cazul existenţei disponibilului la data de 1 ianuarie 2012 la cont într-o instituţie financiară din ţară – extrasul din cont eliberat la situaţia din 01 ianuarie 2012 de instituţia financiară pe numele deţinătorului de mijloace băneşti; b) în cazul existenţei disponibilului la data de 1 ianuarie 2012 la cont într-o instituţie financiară din străinătate – extrasul din cont eliberat la situaţia din 01 ianuarie 2012 de instituţia financiară din străinătate în original, cu traducere în limba de stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă şi engleză, autentificată notarial; c) în cazul acordării unui împrumut - copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul. d) în cazul acordării unui împrumut persoanelor străine – originalul şi copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul în original, cu traducere în limba de stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă şi engleză.

9.11. Cum urmează de demonstrat disponibilul mai mare de 1 milion de lei la situaţia din 1 ianuarie 2012 dacă era păstrat în numerar ?

Persoanele fizice care la data de 1 ianuarie 2012 dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luat în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.

9.12. Care este termenul limită şi locul depunerii declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

Termenul limită de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este de 31 decembrie 2012. Declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti la 01.01.2012 se depun, pe suport de hîrtie, la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei de către persoanele ce au această obligaţie conform art. 2267. În cazul în care persoana fizică nu dispune de domiciliu sau reşedinţă, declaraţia se prezintă la organul teritorial în raza căruia se deserveşte agentul economic care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice. Persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova prezintă declaraţia la organul teritorial corespunzător razei de deservire stabilite potrivit art.132 alin.(5).

9.13. De unde cetăţenii pot obţine formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

Formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este aprobat prin ordinul Ministrului finanţelor nr. 96 din 20 august 2012. Tot prin acest ordin este aprobat şi modul de completare a acestei declaraţii. Formularul declaraţiei poate fi descărcat de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sau obţinut de la inspectoratul fiscal de stat teritorial. Declaraţia se depune doar pe suport de hârtie.

9.14. Cum urmează de declarat disponibilul de mijloace băneşti în valută străină?

Disponibilul în valută străină se va declara în moneda naţională, cu indicarea abrevierii şi sumei valutei străine, recalculată conform ratei oficiale de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei la data de 1 ianuarie 2012, si anume: 

Coroana ceha

CZK

1

0.5810

Coroana daneza

DKK

1

2.0276

Coroana islandeza

ISK

10

0.9508

Coroana norvegiana

NOK

1

1.9426

Coroana suedeza

SEK

1

1.6885

D.S.T.

XDR

1

17.9292

Denar macedonian

MKD

10

2.4716

Dinar kuweitian

KWD

1

42.0103

Dinar sirb

RSD

100

14.3818

Dirham E.A.U.

AED

1

3.1896

Dolar Hong Kong

HKD

1

1.5070

Dolar S.U.A.

USD

1

11.7154

Dolar australian

AUD

1

11.7810

Dolar canadian

CAD

1

11.4380

Dolar neozeelandez

NZD

1

8.9804

Dram armenesc

AMD

10

0.3039

Euro

EUR

1

15.0737

Forint ungar

HUF

100

4.8278

Franc elvetian

CHF

1

12.3861

Hrivna ucraineana

UAH

1

1.4571

Kuna croata

HRK

1

1.9998

Lari georgian

GEL

1

6.9913

Lat leton

LVL

1

21.5634

Lek albanez

ALL

10

1.0858

Leu romanesc

RON

1

3.5032

Leva bulgara

BGN

1

7.7072

Lira sterlina

GBP

1

18.0123

Lira turceasca

TRY

1

6.1193

Lit lituanian

LTL

1

4.3660

Manat azer

AZN

1

14.9117

Manat turkmen

TMT

1

4.1092

Ringgit malayezian

MYR

1

3.6870

Rubla bielorusa

BYR

100

0.1403

Rubla rusa

RUB

1

0.3635

Rupia indiana

INR

10

2.2082

Shekel israelian

ILS

1

3.0644

Som kirghiz

KGS

10

2.5318

Somoni tadjic

TJS

1

2.4618

Sum uzbek

UZS

100

0.6527

Tenghe kazah

KZT

10

0.7908

Won sud-coreean

KRW

100

1.0144

Yen japonez

JPY

100

15.0584

Yuan Renminbi chinezesc

CNY

1

1.8541

Zlot polonez

PLN

1

3.3927


9.15. Există oare necesitatea depunerii declaraţiei în cazul în care persoana fizică deţine la data de 1 ianuarie 2012 disponibil de mijloace băneşti provenite dintr-un credit bancar sau împrumutat de la o altă persoană fizică sau juridică ?

Nu se declară disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 obţinut dintr-un credit sau împrumut. Se va declara doar soldul de mijloace băneşti împrumutate altor persoane fizice sau juridice.

9.16. Are dreptul cetăţeanul la prelungirea termenului de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 ?

Nu. Prelungirea termenului de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 nu este prevăzut de дegislaţie.

Video
Codul fiscal 2017
Panou informativ