Întrebări la ordin
Înapoi
1. (4.2.1.3) Fac parte din categoria subiecţilor impozabili cu accize persoanele fizice şi juridice ce efectuează cu mărfurile accizate operaţiuni diferite de fabricarea, prelucrarea sau importul lor (de exemplu comerţ cu mărfurile accizate sau reparaţia lor)?

În conformitate cu art.120 din Codul fiscal în calitate de subiecţi impozabili cu accize sînt privite  persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova sau care importă mărfuri supuse accizelor.
Dat fiind faptul că comerţul sau reparaţia mărfurilor accizate nu constituie nici o acţiune din cele specificate la art.120 persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară astfel de activităţi nu fac parte din categoria subiecţilor impunerii cu accize.

2. (4.2.1.1) Cine sînt subiecţii impunerii cu accize?

În conformitate cu art.120 din Titlul IV al Codului fiscal subiecţii impunerii cu accize sînt clasificaţi în două categorii: a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoanele juridice si persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8). În cazul operaţiunilor de import a mărfurilor accizate în categoria subiecţilor impunerii cu accize nu fac parte persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri: - de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare Valoarea mărfii accizate care nu se impune cu accize constituie 200 de euro. În cazul cînd ea depăşeşte cuantumul neimpozabil neindicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului. - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern; - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern; - destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor familiei care locuiesc împreuna cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern; - finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern; - plasează mărfuri în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, precum şi la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului. - plasarea mărfurilor în regimul vamal admiterea temporară - mărfurile autohtone, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale.

3. (4.2.1.2) Persoanele fizice şi juridice care efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu realizarea ulterioară a lor pe teritoriul republicii sînt subiecţi impozabili cu accize şi urmează să se înregistreze la Serviciul fiscal de stat ca subiect al impunerii cu accize cu primirea certificatului de înregistrare ca plătitor de accize ?

În conformitate cu art.120 lit.b) din Codul fiscal în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize sînt privite persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia cazurilor stabilite la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) din Codul fiscal. Astfel, la momentul efectuării operaţiunii de import ei reprezintă subiecţi impozabili cu accize cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt - calcularea şi achitarea Serviciului vamal a accizelor aferente mărfurilor importate. Totodată, în partea ce ţine de obligaţiunea persoanelor respective de a se înregistra ca subiecţi ai impunerii cu accize este de menţionat că în condiţiile acţiunii art.126 (1) din Codul fiscal persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor posibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. Astfel, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de catre persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

4. (4.12.9) Cui se restituie timbrele de acciz ?

În conformitate cu punctul 28 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz deteriorate sau destinate restituirii se depun de catre fiecare agent economic la expirarea semestrului, pîna la data de 15 a lunii urmatoare, la Î.S. “Fiscservinform” în vederea distrugerii.

5. (4.12.8) În ce cazuri agentii economic ce au procurat timbrele de acciz pot sa le restituie ?

        Potrivit punctului 26 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, restituirea timbrelor de acciz se efectueaza în urmatoarele cazuri: a) neutilizarea timbrelor de acciz în procesul de productie; b) deteriorarea timbrelor de acciz în procesul de productie.

6. (4.12.7) Este posibila vînzarea sau transmiterea timbrelor de acciz de catre agentii economic ce le-au procurat altor agenti economici ?

Potrivit punctului 5 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz procurate nu se vînd, nu se transmit altor persoane si nu se înstraineaza în alt mod, cu exceptia restituirii lor Î.S. “Fiscservinform”.

7. (4.12.6) Cine este responsabil pentru marcarea cu timbre de acciz a articolelor din tutun ?

În temeiul punctului 12 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, responsabilitatea marcarii articolelor din tutun în scopul comercializarii revine agentilor economici producatori autohtoni, importatorilor, precum si agentilor economici care procura (primesc) articolele din tutun pasibile marcarii de la agentii economici ai Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul bugetar.

8. (4.12.4) Este careva diferenta dintre timbrele de acciz destinate pentru articolele din tutun autohtone si cele de import?

În conformitate cu punctul 2 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, pentru articolele din tutun supuse marcarii cu timbru de acciz sînt prevazute urmatoarele tipuri de marcaje: a) articole din tutun autohtone; b) articole din tutun de import.

9. (4.12.5) De care organe se comercializeaza timbrele de acciz?

Potrivit punctelor 6 si 7 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, agentilor economici-producatori (inclusiv din materia prima a clientului) comercializarea timbrelor de acciz se face nemijlocit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza comenzilor (cererilor) agentilor economici respectivi, în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor). Importatorilor si agentilor economici care procura articole din tutun, pasibile marcarii, de la agentii economici rezidenti, care nu au relatii cu sistemul bugetar al republicii comercializarea timbrelor de acciz, se efectueaza prin intermediul subdiviziunilor Serviciului Vamal în baza comenzilor (cererilor), în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor).

10. (4.12.3) În ce locuri a articolelor din tutun se aplica timbrele de acciz?

Potrivit punctului 24 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, producatorul autohton sau importatorul este obligat sa aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încît deschiderea ambalajului sa asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit, conform anexei nr.2 la Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007. În cazul în care ambalajul individual al produsului este învelit cu celofan sau este prevazut cu un alt învelis de protectie transparent, timbrele de acciz se aplica sub acest înveliş.

11. (4.11.3) La miscarea interna a marfurilor este necesara efectuarea înscrierilor în registrul de evidenta a marfurilor accizate expediate (transportate)?

Potrivit pct.23 din Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009,în cazul în care se efectueaza manipularea în interior a marfurilor supuse accizelor, de asemenea, se fac înscrierile de rigoare în Registru, însa fara completarea coloanelor 8-10.

12. (4.11.2) Cînd se face înscrierea în registrul de evidenta a marfurilor ce se expediaza (se transporta) din încaperea de acciz ?

Potrivit prevederilor art.127(1) din Codul fiscal, înscrierea în registru se face pîna la expedierea (transportarea) marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

13. (4.10.5) Este necesara prezentarea declaratiei privind achitarea accizelor în cazul în care subiectul impunerii în careva perioada fiscala nu a avut volum circulant impozabil ?

În temeiul, pct.16 Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009, daca în luna expirata subiectul impunerii nu a avut volum circulant impozabil, acesta prezinta inspectoratului fiscal, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaratia semnata de e catre conducatorul si contabilul-sef al subiectului impozabil, indicînd valoarea zero la indicatorii specificati.

14. (4.10.3) Se admit corectari în declaratia privind achitarea accizelor ?

Potrivit pct.12 dinRegulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009, corectari si radieri la completarea declaratiei privind achitarea accizelor nu se admit.

15. (4.10.1) Cine sînt obligati sa prezinte declaratia privind achitarea accizelor ?

Persoanele juridice si persoanele fizice care prelucreaza si/sau fabrica marfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit art.120 lit.a) si art.127(3) din Codul fiscal, sînt obligati sa prezinte declaratia privind achitarea accizelor

16. (4.9.43)

Suma accizelor acceptata spre restituire se transfera integral la contul bancar al agentului economic sau exista careva restrictii ?

        Potrivit pct.7 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, în cazul existentei restantelor la impozite, plati, penalitati si amenzi fata de buget, suma accizelor supusa restituirii se trece în contul achitarii acestor obligatiuni. La solicitarea agentului economic, suma indicata poate fi, de asemenea, utilizata pentru stingerea obligatiunilor viitoare la plata impozitelor si platilor aferente bugetului.

17. (4.9.43) În ce termen suma accizelor pasibila restituirii este restituita agentului economic?

Potrivit pct.6 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, suma accizului, acceptata spre restituire, se transfera la contul bancar al agentului economic, în termen de 10 zile din ziua depunerii cererii de catre agentul economic.

18. (4.9.41) Este prevazuta prezentarea carorva documente suplimentare la cerere ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, la cerere este necesara anexarea documentelor primare si copiile lor, care confirma procurarea alcoolului nominalizat, precum si achitarile pentru el cu furnizorii si bugetul (declaratia vamala, factura fiscala, dispozitiile de plata s.a.). Dupa verificarea corespunderii copiilor cu documentele primare, ultimele se restituie agentilor economici. Daca agentii economici ce pretind la restituirea sumelor accizelor sînt atribuiti de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la categoria contribuabililor mari, documentele anexate la cerere se depun de catre ultimii la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

19. (4.9.40) Cînd poate fi depusa cererea de restituire a accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, cererea de restituire se depune cel mult o data pe luna, dupa încheierea lunii în care a fost utilizat alcoolul etilic.

20. (4.9.39) Este necesara prezentarea cererii pentru beneficierea de restituirea accizelor în astfel de cazuri ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, în scopul sus-numitei restituiri, agentii economici urmeaza sa prezinte la organele fiscale teritoriale de la locul lor de înregistrare o cerere de forma libera, prin care se solicita restituirea sumei accizelor respective, precum si rechizitele unde urmeaza a fi varsata aceasta suma. Daca agentii economici ce pretind la restituirea sumelor accizelor sînt atribuiti de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la categoria contribuabililor mari, cererea se depune de catre ultimii la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

21. (4.9.38) Ce conditii este necesar de a satisface pentru a beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Conform prevederilor pct.3 din Note la Anexa si pct.1 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, agentii economici dispun de dreptul de restituire a sumelor accizelor aferente alcoolului etilic procurat (importat) în urmatoarele conditii: - alcoolul procurat (importat) este alcoolul etilic nedenaturat, fiind atribuit la pozitia tarifara 2207 10 000; - alcoolul este procurat (importat) la pretul ce include accizul; - alcoolul este utilizat în medicina; - suma accizelor aferenta alcoolului este varsata la buget.

22. (4.9.37) Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, de dreptul la restituirea accizelor pot beneficia subiectii impozabili care importa (procura) alcool etilic nedenaturat, atribuit la pozitia tarifara 2207 10 000, care a fost utilizat la: - fabricarea formelor medicamentoase comercializate (expediate), sau - acordarea de servicii medicale populatiei de catre institutiile ocrotirii sanatatii, finantate de la bugetele de toate nivelurile, precum si de catre agentii economici ce acorda aceste servicii în baza licentelor.

23. (4.9.36) Care este modalitatea de restituire a accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.3 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, modalitatea de restituire a accizelor este stabilita prin Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002.

24. (4.9.35) Este posibila beneficierea de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult, cu exceptia celui destinat utilizarii în industria de parfumerie si cosmetica?

Potrivit pct.3 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, suma accizelor varsata în buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la pozitia tarifara 220710000, procurat în scopul utilizarii lui în medicina în volumul contingentului anual stabilit de Guvern, este pasibila restituirii.

25. (4.9.34) Persista dreptul la restituirea accizelor la persoanele care nu sînt înregistrate ca subiecti ai impunerii cu accize?

Potrivit art.125 (6) din Codul fiscal, exportarea marfurilor de catre persoane care nu sunt subiecti ai impunerii se permite fara dreptul la restituirea sumelor accizelor la marfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

26. (4.9.33) Subiectul solicitant al restituirii accizelor poate beneficia de transferul integral al mijloacelor banesti la contul bancar al întreprinderii sau nu ?

Potrivit art.125 (5) din Codul fiscal, suma accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agentilor economici (sau ale creditorilor lor) fata de bugetul public national, iar în lipsa datoriilor se transfera la contul bancar al agentului economic.

27. (4.9.32) Cum se determina spre restituire sumele accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor si scoase de pe teritoriul vamal al republicii, plasate în sub destinatie vamala magazin duty-free sau sub destinatie vamala zona economica libera?

Potrivit art.124 (9) din Codul fiscal, pct. 203 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, suma accizelor pasibila restituirii se determina reiesind din sumele accizelor achitate la importul marfurilor straine, în limita cantitatii acestor marfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate sub destinatia vamala magazin duty-free, sau plasate sub destinatia vamala zona libera.

28. (4.9.31) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru a beneficia de restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor ?

În conformitate cu art.124 (9) din Codul fiscal si pct. 202 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru a beneficia de restituirea accizelor, agentii economici prezinta inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire (DACM) o cerere, la care se anexeaza urmatoarele documente ce confirma dreptul la restituirea accizelor: a) originalul declaratiei vamale de import; b) originalul declaratiei vamale de export sau de plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, sau de plasare sub destinatia vamala zona libera; c) copia facturii internationale de expeditie (invoice), cu mentiunile respective ale organelor vamale ce confirma importul marfurilor accizate în cantitatile suficiente exportului si în unitati de masura identice celor stipulate în declaratia vamala de export sau de plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, sau de plasare sub destinatia vamala zona libera; d) copiile documentelor de plata si ale extraselor bancare care confirma achitarea accizelor; e) confirmarea în scris a Serviciului Vamal privind efectuarea operatiunilor de import, export, plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, plasare sub destinatia vamala zona libera, declarate în vama, suma TVA aferenta acestor operatiuni achitata la buget si pasibila restituirii.

29. (4.9.30) Cine are dreptul la restituirea accizelor achitate la importul marfurilor straine ce se scot de pe teritoriul vamal al republicii, se plaseaza în magazinele duty-free sau zona economica libera?

Potrivit art.124 (9) din Codul fiscal si pct.201 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, de dreptul la restituirea accizelor dispun agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu înregistrati ca subiecti ai impunerii cu accize, ce au efectuat introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor în regim vamal de import si le-au scos de pe teritoriul vamal al ei, le-au plasat sub destinatia vamala magazin duty-free sau le-au plasat sub destinatia vamala în zona economica libera.

30. (4.9.29) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor de la pozitiile tarifare 271011310. 271011700, 271019210, utilizate în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila?

Potrivit pct.20 lit.b) si c) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, sumele accizelor care urmeaza sa fie restituite în cazul dat se determina în modul urmator: a) pentru marfurile de la pozitiile tarifare indicate, se determina sumele accizelor achitate la buget pentru marfurile în cauza (inclusiv la import) în limita cantitatii acestor marfuri utilizate în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila la alimentarea aeronavelor în perioada fiscala pentru care se solicita restituirea; b) din suma accizelor, determinata conform lit.a), în limita restantelor contribuabilului fata de buget la alte impozite si taxe, în baza cererii de modelul stabilit conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare, aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320), depusa de contribuabil, se efectueaza stingerea acestor restante fata de bugetul public national, cu exceptia obligatiunilor fiscale administrate de organele vamale; c) suma accizelor care poate fi transferata la contul bancar al agentului economic se determina ca diferenta dintre suma accizelor stabilita la lit.a) si cea trecuta în contul stingerii restantelor platitorului fata de buget la alte impozite si taxe.

31. (4.9.28) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor de la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor ?

Potrivit, pct.20 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, sumele accizelor care urmeaza sa fie restituite în cazul dat se determina în modul urmator: a) se determina sumele accizelor achitate la buget pentru marfurile supuse accizelor (inclusiv la import) în limita cantitatii materiei prime utilizate la producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioada fiscala pentru care se solicita restituirea; b) din suma accizelor, determinata conform lit.a), în limita restantelor contribuabilului fata de buget la alte impozite si taxe, în baza cererii de modelul stabilit conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare, aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320), depusa de contribuabil, se efectueaza stingerea acestor restante fata de bugetul public national, cu exceptia obligatiunilor fiscale administrate de organele vamale; c) suma accizelor care poate fi transferata la contul bancar al agentului economic se determina ca diferenta dintre suma accizelor stabilita la lit.a) si cea trecuta în contul stingerii restantelor platitorului fata de buget la alte impozite si taxe.

32. (4.9.27) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în zona economica libera în mod independent, în baza contractului de mandat sau contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru marfurile supuse accizelor livrate de subiectul impunerii în mod independent, în baza contractului de mandat sau comision se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au livrat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul livrarii acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la materia prima utilizata.

33. (4.9.26) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în adresa magazinului duty-free în mod independent, în baza contractului de mandat sau contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru marfurile supuse accizelor livrate de subiectul impunerii în mod independent, în baza contractului de mandat sau comision se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au livrat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul livrarii acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la materia prima utilizata.

34. (4.9.25) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în baza contractului de comision de subiectul impunerii în zona economica libera?

Potrivit pct.13 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de comision, în zona economica libera dreptul la restituirea accizelor se confirma prin prezentarea în termenele stabilite de IFPS a urmatoarelor documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si rezidentul zonei economice libere cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea dintre comisionar si comitent, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

35. (4.9.24) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în zona economica libera de subiectul impunerii în baza contractului de mandat ?

Potrivit pct.12 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de mandat în zona economica libera, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si rezidentul zonei economice libere cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii – mandant de catre mandatar, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e) copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

36. (4.9.23) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în mod independent în zonele economice libere ?

Potrivit pct.11 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate de subiectul impunerii în mod independent în zonele economice libere în baza contractului de vînzare-cumparare, dreptul la restituirea accizelor se confirma în cazul prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: a) contractul (copia contractului) încheiat cu rezidentul zonei economice libere privind livrarea marfurilor supuse accizelor; b) declaratia vamala a încarcaturii sau copia ei, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrare în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al subiectului impunerii. c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; d)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

37. (4.9.22) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în baza contractului de comision de subiectul impunerii în adresa magazinului duty-free?

Pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de comision, în adresa magazinului duty-free dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.13 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, se confirma prin prezentarea în termenele stabilite de IFPS a urmatoarelor documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si magazinul duty-free cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în adresa magazinului duty- free, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea de catre comisionar cu comitentul, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

38. (4.9.21) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în adresa magazinului duty-free de subiectul impunerii în baza contractului de mandat ?

Pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de mandate în adresa magazinului duty-free, dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.12 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, apare la subiectul impunerii - mandant. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si magazinul duty-free cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în adresa magazinului duty-free, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii – mandant de catre mandatar, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

39. (4.9.20) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se plaseaza de subiectul impunerii în mod independent în magazinele duty-free, pentru care conform legislatiei vamale se aplica regimul vamal de export?

Pentru marfurile supuse accizelor, plasate de subiectul impunerii în mod independent în magazinele duty-free în baza contractului de vînzare-cumparare, dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.11 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, se confirma în cazul prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: contractul de livrare a marfurilor supuse accizelor; a) factura fiscala (cu aplicarea stampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care drept punct de destinatie este indicata zona economica libera sau magazinul duty-free; b) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea accizelor. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e) copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.”

40. (4.9.19) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru exportul marfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în baza contractului de comision, se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la material prima utilizata.

41. (4.9.18) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru exportul marfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în baza contractului de mandat, se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la material prima utilizata.

42. (4.9.17) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru exportul marfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în mod independent, se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la material prima utilizata.

43. (4.9.16) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision ?

Potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent, în conditiile onorarii obligatiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontarile se efectueaza prin intermediul conturilor bancare ale comisionarului, obligatiunea de repatriere a mijloacelor urmeaza sa fie onorata de catre acesta. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - comitent trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si partenerul strain cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain (în conditiile efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari; d) în cazul efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale comisionarului: copiile documentelor de plata si extraselor bancare care confirma încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain, autentificate prin stampila comisionarului. În cazul în care decontarile cu comisionarul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta copiile documentelor care confirma efectuarea acestor achitari, autentificate prin stampila comisionarului; e) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu comitentul, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari.

44. (4.9.15) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat ?

Potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant, în conditiile onorarii obligatiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontarile se efectueaza prin intermediul conturilor bancare ale mandatarului, obligatiunea de repatriere a mijloacelor urmeaza sa fie onorata de catre acesta. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si partenerul strain cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasul bancar care confirma încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain (în conditiile efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari; d) în cazul efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale mandatarului: copiile documentelor de plata si extraselor bancare care confirma încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain, autentificate prin stampila mandatarului. În cazul în care decontarile cu mandatarul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta copiile documentelor care confirma efectuarea acestor achitari, autentificate prin stampila mandatarului; e) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii - mandant, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari.

45. (4.9.14) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent ?

Pentru exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumparare, potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirma la subiectul impunerii cu accize ce efectueaza livrarea în baza contractului de vînzare-cumparare, în cazul onorarii obligatiei de repatriere a mijloacelor si prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul strain privind livrarea marfurilor supuse accizelor; b) documentele de plata si extrasele bancare care confirma încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain, daca decontarile se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari; c) declaratia vamala a încarcaturii sau copia ei, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al subiectului impunerii.

46. (4.9.13) La nerespectarea conditiilor din art.123(4) al Codului fiscal în cazul exportului de marfuri accizate în tara cu care Republica Moldova are încheiat tratat international, care prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, are dreptul subiectul impunerii sa beneficieze de restituirea accizelor ?

În cazul în care, conform tratatului international, la care Republica Moldova este parte, exportul de marfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate conditiile prevazute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligatiunea fiscala privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului international în cauza, insa restituirea accizelor nu se efectueaza. Suma accizelor achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, ulterior exportate, la care suma accizelor calculata este egala cu zero, dar restituirea nu poate fi efectuata, în conformitate cu art.125 alin.(2) al Codului fiscal, se reporteaza la cheltuieli în perioada fiscala în care a avut loc expedierea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

47. (4.9.12) În cazul cînd la exportul marfurilor accizate nu s-au respectat conditiile de la art.123(4) din Codul fiscal urmeaza a fi calculate accizele, daca tratatul international încheiat între Republica Moldova si tara al carei rezident este subiectul cumparator prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero ?

Conform art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achita în cazul în care subiectul impunerii exporta marfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu conditia respectarii prevederilor art.123 alin.4). Dar, în cazul în care subiectul impunerii ce a exportat marfuri accizate, nu respecta cerintele stabilite în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, acesta nu poate beneficia de restituirea accizelor, si are obligatiunea de a achita accizele, amenzile si penalitatile în marimea si modul prevazute de legislatie. Totodata, în temeiul art.4 alin.(1) al Codului fiscal, daca un tratat international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipuleaza alte reguli si prevederi decît cele prevazute de legislatia fiscala, se aplica regulile si prevederile tratatului international. Reiesind din cele relatate, în cazul în care un tratat international, la care Republica Moldova este parte, prevede la exportul marfurilor aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, atunci tranzactia în cauza se va impune cu accize la cota zero – cota stabilita în tratat, iar modalitatea aplicarii cotei zero – conditiile si dreptul la restituirea accizelor, se va efectua în conformitate cu reglementarile legislatiei fiscale a fiecarui stat contractant în parte, daca acordul (conventia) internationala nu prevede altfel. Astfel, în cazul în care, conform tratatului international, la care Republica Moldova este parte, exportul de marfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate conditiile prevazute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligatiunea fiscala privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului international în cauza.

48. (4.9.11) Prin ce modalitate are loc confirmarea sumelor accizelor spre restituire în alte cazuri, diferite de cele de export?

În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale (de expeditie) lunar (sau pentru cîteva perioade fiscale, dar nu mai mult de sase) confirmarea sumelor accizelor spre restituire are loc: a) la procurarea marfurilor de la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, în cazul în care agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu subiecti ai impunerii cu accize, le utilizeaza în calitate de materie pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor. b) la procurarea marfurilor supuse accizelor atribuite la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, si utilizarea lor în calitate de materie prima pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor supuse accizelor; c) la procurarea marfurilor de la pozitiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 de catre agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu subiecti ai impunerii cu accize, ce efectueaza alimentarea cu combustibil (carburanti) a navelor aeriene (atît a navelor ce apartin companiilor aeriene autohtone sau straine, cît si a celor proprii) si utilizarea lor în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila.

49. (4.9.10) Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate?

În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazul exportului de marfuri supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumparare; contractului de mandat sau contractului de comision restituirea accizelor se efectueaza în baza controlului tematic sau, atunci cînd efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea controlului total documentar, în baza controlului total documentar.

50. (4.9.9) În ce termen se executa cererea de solicitare a restituirii accizelor?

În temeiul art.125(3) din Titlul IV al Codului fiscal si pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, executarea cererii de restituire a accizelor se efectueaza în termen de 45 zile din data depunerii ei la organul fiscal.

51. (4.9.8) Cînd se depune cererea de restituire a accizelor ?

Potrivit pct.7 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, cererea de restituire a accizelor se depune dupa termenul stabilit de prezentare a declaratiei privind accizele, pentru perioada fiscala pentru care se solicita restituirea lor la IFS teritorial sau Directia Administrarea Contribuabililor Mari, în dependenta unde se deservesc subiectii impunerii cu accize.

52. (4.9.6) În ce cazuri, diferite de cele de export, mai exista posibilitatea beneficierii restituirii accizelor ?

Potrivit art.124 (10)din Codul fiscal si pct.3 lit.e) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor intervine si în urmatoarele situatii prevazute de: a) utilizarea marfurilor de la pozitiile tarifare: 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800 în calitate de materie prima pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor; b) utilizarea marfurilor de la pozitiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila; c) scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; d) plasarea sub destinatia vamala magazin duty-free a marfurilor straine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; e) plasarea sub destinatia vamala zona libera a marfurilor straine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; f) plasarea marfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free; g) plasarea marfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere

53. (4.9.4) Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente marfurilor accizate ce au fost exportate în baza contractelor diferite de cele directe, încheiate cu nerezidentii ?

În conformitate cu art.125(3) din Codul fiscal si punctele 11, 12 si 13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului: a) de mandate, apare la subiectul impunerii – mandant; c) de comision, apare la subiectul impunerii - comitent,

54. (4.9.3) În ce termen se restituie accizele aferente marfurilor accizate exportate ?

Potrivit art.125 (3) din Codul fiscal si pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, accizele se restituie în termen de 45 zile dupa prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din articol 125.

55. (4.9.2) Cine are dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor accizate ?

Potrivitart.125(3) din Codul fiscal si pct.4 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor din buget se extinde numai asupra subiectilor impozabili înregistrati ca platitori de accize.

56. (4.9.1) În cazul exportului de marfuri accizate exista dreptul la restituirea accizelor ?

În conformitate cu art.125(3) din Codul fiscal subiectii impunerii în cazul exportului de marfuri supuse accizelor au dreptul la restituirea sumei accizului achitata anterior la marfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) pentru export

57. (4.7.9) Cînd apare la subiectul impunerii obligatia de achitarea accizelor aferente materiei prime accizate proprii utilizate la fabricarea marfurilor nesupuse accizelor?

În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, la subiectul impunerii care, la fabricarea în încaperea sa de accize a marfurilor nesupuse accizelor, utilizeaza în calitate de materie prima marfuri proprii supuse accizelor pentru care nu exista documente justificative privind achitarea accizelor, obligatia de achitare a accizelor pentru marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora apare la expedierea din încaperea de accize a marfurilor nesupuse accizelor.

58. (4.7.8) Apare obligatia de achitare a accizelor în cazul în care subiectul impunerii utilizeaza pentru fabricarea marfurilor neimpozabile cu accize în calitate de materie prima marfuri accizate proprii fara a fi scoase ele din încaperea de acciz ?

În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, la subiectii impunerii care, la fabricarea în încaperea sa de accize a marfurilor nesupuse accizelor, utilizeaza în calitate de materie prima marfuri proprii supuse accizelor pentru care nu exista documente justificative privind achitarea accizelor, apare obligatia de calculare si achitare a accizelor aferente materiei prime utilizate.

59. (4.7.7) Cînd apare obligatia de achitare a accizelor pentru marfurile accizate procurate de la persoanele juridice si fizice rezidente aflate pe teritoriul Republicii Moldova dar care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar ?

Potrivit art.4 alin.(5) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, pentru marfurile supuse accizelor expediate (transportate) si livrate de catre persoanele juridice si fizice rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice si fizice rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova care au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar accizele se achita pîna sau la trecerea posturilor vamale interne.

60. (4.7.6) În cazul cînd marfa exportata a fost achitata partial de catre nerezident, apare obligatia de calculare si achitare a accizelor? Daca da, care va constitui baza impozabila în scopul aplicarii accizelor?

Potrivit, art. 124(4) din Codul fiscal, atunci cînd marfa exportata a fost achitata partial de catre nerezident subiectul impunerii – exportator calculeaza accizul doar pentru acele marfuri supuse accizelor pentru care nu a fost înfaptuita repatrierea mijloacelor în conformitate cu prevederile articolului 3 din Legea „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace banesti, marfuri si servicii provenite din tranzactiile economice externe”, aplicând cota accizului, prevazuta pentru categoria respectiva de marfa.

61. (4.7.5) La scoaterea din încaperea de acciz a marfurilor destinate exportului se vor aplica accizele sau nu ?

În cazul exportului de marfuri obligatia de achitare a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor accizele, în conformitate cu prevederile art. 123(4) din Codul fiscal, apare doar în cazul cînd nu s-a repatriat valuta si nu s-au prezentat documentele justificative specificate la art.125 alin.(4) din Codul fiscal. Termenul de repatriere a valutei în conformitate cu legislatia în vigoare constituie termenul de stabilit în contract, dar nu mai putin de un de la dat expedierii marfurilor respective.

62. (4.7.4) Cînd apare obligatia de achitare accizelor aferente marfurilor supuse accizelor în cazul importului lor?

Potrivit prevederilor art.123 (3) din Codul fiscal, pentru persoanele juridice si fizice care importa marfuri supuse accizelor obligatia fiscala apare concomitent cu termenul stabilit de legislatie pentru achitarea taxelor vamale.

63. (4.7.3) Cine urmeaza sa achite accizul datorat bugetului la scoaterea marfurilor accizate din încaperea de acciz în cazul cînd ele nu apartin cu titlu de proprietate subiectului impunerii cu accize?

Potrivit prevederilor art. art.123(1) lit.a) din Codul fiscal, achitarea accizelor la buget pentru marfurile accizate expediate (transportate) din încaperea de acciz se efectueaza indiferent de apartenenta marfurilor respective. Adica, daca în încaperea de acciz a unei întreprinderi – subiect impozabil se afla la pastrare marfa accizata, a carei proprietar este o alta persoana fizica sau juridica, si aceasta ulterior se înapoiaza proprietarului, obligatia fiscala, apare la momentul expedierii (transportarii) marfurilor din încaperea de acciz la subiectul impunerii ce se este înregistrat ca subiect al impunerii cu accize, carui îi apartine încaperea de acciz.

64. (4.7.2) În cazul cînd marfurile supuse accizelor se transmit de catre subiectul impunerii în magazinele de firma proprii (sali de degustare), exista obligatia de calculare a accizelor sau la momentul transmiterii lor?

În conformitate cu art.123 (1) obligatia de achitare a accizelor la buget de catre subiectii impunerii se pastreaza la momentul scoaterii din încaperea de acciz. Dat fiind faptul ca magazinele de firma (salile de degustare) nu fac parte în calitate de locuri specificate în certificatul de acciz, si respectiv deplasarea lor în aceste locuri nu poate fi privita ca miscare în interiorul unei si aceiasi încaperi de acciz, ea se califica ca stocarea marfurilor din încaperea de acciz, fapt ce conditioneaza situatia de achitarea accizelor la momentul transmiterii marfurilor respective în salile de degustare sau spre vînzare în magazinele de firma.

65. (4.7.1) Apare obligatia de achitare la buget a accizelor în cazul cînd subiectul impunerii efectueaza miscarea interna de marfuri supuse accizelor ?

În conditiile actiunii art.123 (1) lit.b) din Titlul IV al Codului fiscal obligatia de achitare a accizelor de catre subiectii impunerii specificati la lit.a) al art.120 apare la momentul scoaterii marfurilor accizate din încaperea de acciz. Astfel, în cazul cînd întreprinderea efectueaza miscarea interna de marfuri supuse accizelor, adica cînd marfurile se deplaseaza de la un loc al încaperii de acciz în altul (de exemplu din sectia de producere la depozit) obligatia de calculare si achitare a accizelor lipseste. Pentru neachitarea accizelor la expedierea marfurilor dintr-un loc al încaperii de acciz în alt loc al ei urmeaza a fi satisfacuta conditia ce se exprima prin specificarea locurilor respective în certificatul de acciz al subiectului impunerii.

66. (4.6.3.8) În ce perioada fiscala are loc raportarea la cheltuieli a diferentei accizelor rezultate din depasirea accizelor achitate pentru marfurile supuse accizelor utilizate la fabricarea/prelucrarea altei marfuri accizate fata de suma accizelor aferente productiei finite?

Potrivit art.125(2) din Codul fiscal, raportarea la cheltuieli are loc are loc în perioada fiscala în care a avut loc expedierea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

67. (4.6.3.7) În cazul cînd suma accizelor achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, depaseste suma accizului calculata la marfurile accizate, rezultate din prelucrare si/sau fabricare are dreptul subiectul impunerii la raportarea în perioadele fiscale ulterioare a sumei accizului ce depaseste accizul la marfurile rezultate?

Potrivit art.125(2) din Codul fiscal, daca suma accizului achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, depaseste suma accizului calculata la marfurile supuse accizelor expediate din încaperea de acciz, diferenta se reporteaza la cheltuieli.

68. (4.6.3.6) Cînd are loc dreptul la trecerea în cont a accizelor pe marfurile supuse accizelor utilizate la fabricarea/prelucrarea productiei finite, procesul de productie a careia este mai îndelungat ?

În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportarii) acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz si în cazul prezentei documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor.

69. (4.6.3.5) Este necesara existenta carorva documente pentru posibilitatea de a beneficia de trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime accizate utilizate la fabricarea/prelucrarea altei marfi accizate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioara si în cazul prezentei documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate în procesul de productie.(art.125(1) din Codul fiscal).

70. (4.6.3.4) Daca materia prima accizata nu a fost utilizata integral la fabricarea/prelucrarea altei marfuri supuse accizelor se permite trecerea în cont a sumei totale a accizelor aferente acestei materii prime.

Trecerea la cont a accizelor, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioara.

71. (4.6.3.3) Cînd are dreptul subiectul impunerii cu accize la dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime utilizate la fabricarea/prelucrarea altor marfuri supuse accizelor?

Subiectului impunerii, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportarii) marfurilor finite supuse accizelor din încaperea de acciz.

72. (4.6.3.2) În cazul daca s-a procurat materie prima accizata în scopul fabricarii altor marfuri accizate, dar nu a fost utilizata în procesul de productie. Exista dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime ?

Subiectului impunerii, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, i se permite trecerea în cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor ce au fost utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor. Astfel în cazul daca ele nu au fost utilizate în procesul de productie atunci la subiectul impozabil lipseste dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente lor.

73. (4.6.3.1) La care marfuri se permite trecerea în cont a accizelor?

În conformitate cu art.125(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor.

74. (4.6.2.5) Daca de catre producatorul sau importatorul de tigarete cu filtru au fost declarate anumite preturi maxime de vînzare cu amanuntul se permite comercializarea lor la preturi mai mari sau mai mici decît cele declarate?

În conformitate cu art.1231 (5) din Codul fiscal se interzice vînzarea de catre orice persoana a tigaretelor cu filtru la un pret ce depaseste pretul maxim de vînzare cu amanuntul. Totodata, este de mentionat ca comercializarea tigaretelor cu filtru la preturi mai joase decît cele declarate de catre importator sau producator nu se interzice.

75. (4.6.2.4) În cazul în care de catre subiectii responsabili nu au fost declarate preturile maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru au dreptul agentii economici din domeniul comertului angro si cu amanuntul sa comercializeze tigaretele respective ?

În conformitate cu art.1231 (4) din Codul fiscal se interzice vînzarea tigaretelor cu filtru pentru care nu au fost stabilite si declarate preturi maxime de vînzare cu amanuntul.

76. (4.6.2.3) Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amanuntul ?

În conformitate cu art.1231 (3) din Codul fiscal pretul maxim de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru se înregistreaza conform modalitatii stabilite de Guvernul Republicii Moldova. Prin Hotarîrea nr.1516 din 29 decembrie 2007 “Privind modul de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru” Guvernul a stabilit modalitatea de declarare a preturilor maxime de vînzare cu amanuntul de fiecare categorie de subiect responsabila de aceasta. Pentru înregistrarea preturilor maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru platitorul de accize este obligat sa prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Declaratia privind preturile maxime de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru fabricate (importate sau procurate de la agentii economici, situati pe teritoriul Republicii Moldova dar care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar) (în continuare – declaratia) pe fiecare marca (denumire) a articolelor din tutun cel tîrziu cu 20 de zile calendaristice pîna la luna urmatoare, începînd cu care se vor aplica preturile maxime de vînzare cu amanuntul, indicate în declaratie. În cazul importului tigaretelor cu filtru sau procurarii lor de la agentii economici situati pe teritoriul Republicii Moldova, dare care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar, platitorii de accize urmeaza sa depuna Declaratia la Serviciul Vamal (organul vamal) unde se va efectua procedura de vamuire, cel târziu cu 20 zile calendaristice pâna la luna urmatoare, începînd cu care se vor aplica preturile maxime de vînzare cu amanuntul, indicate în declaratie.

77. (4.6.2.2) De catre cine se stabileste pretul maxim de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru ?

Pretul maxim de vînzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete cu filtru, potrivit prevederilor art.1231 (3) din Codul fiscal, se stabileste de persoanele care produc tigarete cu filtru în Republica Moldova (producatorul local) sau care importa tigarete cu filtru si se înregistreaza în modul stabilit de Guvern.

78. (4.6.2.1) Ce reprezinta pretul maxim de vînzare cu amanuntul în scopul determinarii accizelor la tigaretele cu filtru ?

Pretul maxim de vînzare cu amanuntul, în conformitate cu art.1231 (2) din Codul fiscal, este pretul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final si care include toate impozitele si taxele.

79. (4.6.1.1) La comercializarea marfurilor supuse accizelor fara scoaterea lor din încaperea de acciz subiectul înregistrat în calitate de platitor a TVA si accize urmeaza sa calculeze accizele si sa le achite la buget?

În conformitate cu prevederile art.97(3) din Codul fiscal valoarea impozabila cu TVA include suma totala a tuturor impozitelor si taxelor care urmeaza a fi achitate, cu exceptia TVA. Astfel, în factura fiscala eliberata de subiectul impunerii la transmiterea dreptului de proprietate pîna la scoaterea marfurilor accizate din încaperea de acciz urmeaza sa reflecte si suma accizelor aferente marfurilor ce se comercializeaza. Totodata, obligatia de achitarea accizului la subiectul impunerii lipseste la acel moment, dat fiind faptul ca nu se respecta conditia stipulata la art.123 lit.b) din Codul fiscal. El va fi obligat sa achite accizul la momentul scoaterii nemijlocite a marfurilor din încaperea de acciz.

80. (4.4.1) În cazul cînd volumele de alcool etilic destinat utilizarii în industria de parfumerie si cosmetica transportat (expediat) din încaperea de acciz sau importat depaseste volumul stabilit de ministerul de ramura accizele se vor aplica pe ele sau nu ?

Potrivit pct.6 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, la depasirea volumului limita de alcool etilic, pentru care este stabilita scutirea de acciz, transportarea (expedierea) din încaperea de acciz sau importul lui urmeaza a fi efectuat pe principii generale cu aplicarea accizelor conform cotelor din Anexa la titlul IV al Codului fiscal.

81. (4.3.14) Ce actiuni urmeaza sa întreprinda Serviciul fiscal de stat în cazul pierderii de catre subiectul impunerii a certificatului de acciz ?

Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul pierderii certificatului de acciz de catre subiectul impunerii, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial, la primirea copiei din Monitorului Oficial care confirma anuntul publicat despre pierderea certificatului de acciz si o cerere (de forma libera) prin care se cere eliberarea unui nou, în termen de 5 zile, elibereaza un Certificat de acciz sub un numar nou de înregistrare, în corespundere cu numerotarea existenta, cu mentiunea “Eliberat în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX”, facuta în partea dreapta de sus si care va contine informatia curenta. La rîndul “Data eliberarii” a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindita în Certificatul de acciz pierdut. Concomitent, în baza Certificatului de acciz nou Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial face o înscriere în partea dreapta de sus pe Cererea de solicitare a certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz din dosarul agentului economic, precum si în Registrul de evidenta a subiectilor impozabili cu acciz - “Eliberat Certificat de acciz nou Nr.XXXXZ în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX”. Actele nominalizate se pastreaza în dosarul subiectului impozabil.

82. (4.3.13) Ce actiuni urmeaza sa întreprinda subiectul impunerii în cazul pierderii certificatului de acciz ?

Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul pierderii certificatului de acciz, agentul economic publica în Monitorul Oficial un anunt despre pierderea lui. Ulterior, agentul economic prezinta la Inspectoratul Fiscal de Stat luat la evidenta, în termen de 15 zile de la data publicarii, copia din Monitorului Oficial care confirma anuntul publicat si o cerere (de forma libera) prin care se cere eliberarea unui nou Certificat de acciz.

83. (4.3.12) Ce actiuni urmeaza sa întreprinda Serviciul fiscal de stat la parvenirea situatiei ce conditioneaza înlocuirea certificatului?

Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial la primirea cererii retrage Certificatul de acciz eliberat anterior, înscriind pe diagonala mentiunea “Anulat” si data anularii, iar pe verso – motivul anularii Certificatului de acciz. Certificatul de acciz anulat se pastreaza în dosarul subiectului impozabil împreuna cu cererea de înregistrare în calitate de subiect impozabil si cu cererea de schimbare a Certificatului de acciz. Concomitent subiectului impozabil cu acciz timp de 5 zile de la înaintarea cererii i se elibereaza un Certificat de acciz nou cu mentiunea “Modificat”, facuta în partea dreapta de sus, care va avea acelasi numar de înregistrare si care va contine informatia curenta. La rîndul “Data eliberarii” a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindita în Certificatul de acciz anulat.

84. (4.3.11) Ce actiuni urmeaza sa întreprinda subiectul impunerii cu accize pentru a înlocui certificatul de acciz ?

Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, agentul economic – subiect impozabil de acciz, concomitent cu documentele care adeveresc modificarile prezinta la Inspectoratul Fiscal de Stat unde este luat la evidenta, în termen de 15 zile, o cerere (de forma libera) prin care se cere schimbarea Certificatului de acciz.

85. (4.3.10) Se înlocuieste certificatul de acciz în cazul modificarii documentelor de constituire ?

Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul aparitiei unor modificari sau completari în documentele de constituire (cu exceptia schimbarii codului fiscal), conditionate de: · Reorganizarea formei organizatorico-juridice; · Schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la un alt Inspectorat Fiscal de Stat teritorial sau oficiu fiscal); · Modificarea denumirii agentului economic; · Modificarea informatiei cu privire la locul încaperii de acciz, etc. Certificatul de acciz se înlocuieste.

86. (4.3.9) Ce actiuni urmeaza a fi întreprinse de serviciul fiscal de stat în cazul cînd în certificatul de acciz a subiectului impozabil apar schimbari referitoare la includerea (adaugarea) unui loc accizat nou ?

În cazul cînd în certificatul de acciz a subiectului impozabil apar schimbari referitoare la includerea (adaugarea) unui loc accizat nou, persoana responsabila de înregistrare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat înscrie în Certificatul de acciz a subiectului impozabil data înregistrarii locului cu aplicarea stampilei si semnaturii sefului Serviciului Fiscal de Stat. Daca pe formularul Certificatului de acciz nu este suficient loc pentru înregistrarea încaperii noi, se permite înregistrarea ei pe verso certificatului.

87. (4.3.8) Cine se va considera responsabil de achitarea accizelor în cazul cînd diferiti agenti economici folosesc una si aceeasi încapere de acciz ?

În cazul în care mai multi agenti economici folosesc una si aceeasi încapere de acciz pentru prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor supuse accizelor,în temeiul art. 126 (6) din Codul fiscal, organul Serviciului Fiscal de Stat este obligat sa determine în mod independent subiectul (subiectii) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de Serviciul fiscal de stat.

88. (4.3.7) În ce cazuri Serviciul fiscal de stat poate refuza agentului economic solicitant înregistrarea în calitate de platitor a accizelor ?

În conformitate cu prevederile art.126(5) din Codul fiscal, organul Serviciului fiscal de stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care considera ca activitatea agentului economic sau încaperea de acciz nu pot fi controlate ori formele si metodele de control, aplicarea carora nu asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

89. (4.3.6) Ce urmeaza sa indice în cererea de înregistrare agentul economic ce solicita înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize ?

În cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresata organului Serviciului Fiscal de Stat, potrivit prevederile art.126(2) din Codul fiscal, agentul economic indica: a) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale); b) proprietarul cladirii, încaperii, teritoriului, terenului; c) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosita pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator, în baza contractului de arenda sau de închiriere; d) formele si metodele concrete de control, a caror aplicare asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

90. (4.3.5) Care este modalitatea de obtinerea certificatului de acciz ?

Pentru obtinerea certificatului de acciz, agentii economici care sînt obligati de a se înregistra, se adreseaza la inspectoratul fiscal de stat, la care sînt luati la evidenta, cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de model stabilit. Fiecarui subiect impozabil de acciz i se atribuie un numar de înregistrare, format din 5 cifre, care este înscris în partea stînga de sus al certificatului de acciz: primele doua cifre reprezinta codul Serviciului Fiscal de Stat, ultimele trei cifre – numarul de ordine crescator, atribuit în dependenta de numarul agentilor economici înregistrati ca platitori de accize.

91. (4.3.4) În ce termen Serviciul fiscal de stat este obligat sa elibereze certificatul de accize, în cazul cînd solicitantul a prezentat toate documentele necesare ?

Certificatul de acciz se elibereaza în termen maxim de 2 zile din momentul primirii cererii de solicitare a certificatului de acciz.

92. (4.3.3) Se rasfrînge obligatia de înregistrare ca subiect al impunerii asupra subiectilor antreprenoriatului ce efectueaza doar operatiuni de import a marfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioara ?

În conformitate cu art.126(1) din Codul fiscal, Obligatia de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize se rasfrînge doar asupra persoanelor juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize.

93. (4.3.2) În ce termen subiectii antreprenoriatului urmeaza sa se înregistreze ca subiect al impunerii cu accize ?

Potrivit prevederilor art.126(1) din Codul fiscal, subiectii antreprenoriatului sînt obligati sa primeasca certificatul de acciz de modelul stabilit, pîna a începe desfasurarea activitatii de prelucrare si/sau fabricare a marfurilor pasibile impunerii cu accize.

94. (4.3.1) Cine sînt obligati sa se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu accize ?

În conformitate cu prevederile art.126(1) din Codul fiscal, persoanele juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate sa primeasca certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pîna a începe desfasurarea activitatii în cauza.

95. (4.2.2.1)

Care marfuri se impun cu accize ?

Potrivt art. art.121 alin.(1) din Codul fiscal, obiecte ale impunerii sînt marfurile supuse accizelor, specificate în anexa la Titlul IV al Codului fiscal.

96. (4.1.4) În cazul cînd încaperile unde are loc producerea marfurilor accizate sau depozitarea lor nu apartin subiectului impunerii cu accize cu titlul de proprietate ci sînt luate în locatiune, fac parte ele din încaperea de acciz a subiectului impunerii si respectiv urmeaza a fi reflectate în certificatul de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize ?

Subiectul impozabil cu acciz (locatar) care arendeaza o încapere de la un alt subiect impozabil cu acciz (locator), dispunînd de contractul de arenda conform art.126 din Codul fiscal, urmeaza sa prezinte inspectoratului fiscal de stat de la locul de înregistrare cererea de solicitare a efectuarii modificarilor în certificatul de acciz în care declara locul încaperii accizate, adresa acestuia, proprietarul încaperii arendate (denumirea, codul fiscal, adresa juridica, telefonul ) si termenul de valabilitate a contractului de arenda. Concomitent agentul economic respectiv urmeaza sa prezinte schema amplasarii locului arendat si aduce spre cunostinta formele si metodele de control, a caror aplicare asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale lui, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

97. (4.1.3) Depozitele sau încaperile de producere a subiectului impunerii cu accize, unde se pastreaza productia finita accizata si se produce, sînt amplasate teritorial la o distanta considerabila fac parte dintr-o încapere de acciz sau constituie parti a diferitor încaperi de acciz?

În conditiile actiunii punctului 3) din art.119 cladirile, încaperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat fac parte din încaperea de acciz. Astfel, încaperile respective constituie parti componente ale uneia si aceiasi încaperi de acciz care urmeaza a fi reflectate în certificatul de înregistrare ca platitor de accize.

98. (4.1.1) Ce reprezinta certificat de acciz ?

În conformitate cu prevederile art. 119 pct.2) din Codul fiscal, certificatul de acciz este un document eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atesta înregistrarea acestuia si îi atribuie dreptul de a efectua tranzactii cu marfurile supuse accizelor.

Video
Codul fiscal 2017
Panou informativ