Acţiuni de cooperare internaţională
Înapoi
„Cooperarea cu serviciile fiscale ale altor țări contribuie la modernizarea Serviciului Fiscal de Stat, la realizarea obiectivelor punctate în Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020, preluarea celor mai bune practici ale administrațiilor fiscale străine. Aici se înscrie conlucrarea cu organizațiile internaționale și regionale de profil – IOTA (Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale), CEF (Centrul de Excelență în Finanțe), Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din țările membre a CSI, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, etc.”
Aprofundarea cooperării internaționale un imperativ al zilei

„În anul 2017 Serviciul Fiscal de Stat a realizat calitatea sa de membru activ în cadrul următoarelor organizații internaționale de profil:

 • Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA). Republica Moldova a aderat la IOTA în anul 2004 (în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004), misiunea căreia constă în crearea unui forum de discuții privind probleme practice de administrare fiscală, asigurarea și promovarea cooperării între administrațiile fiscale din regiunea europeană și susținerea dezvoltării acestora în funcție de necesitățile lor individuale. În anul 2015 SFS a găzduit Forumul IOTA privind administrarea contribuabililor mari, la care au participat peste 50 delegați din cadrul a 20 administrații fiscale membre IOTA. În anul 2017 SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe participând la 8 seminare și alte forme de instruire, solicitând experiența țărilor membre IOTA asupra a 4 probleme de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, oferind răspuns la 25 chestionare tehnice IOTA.
 • Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CC-CSF), înființat la 31 mai 2001, în care și Republica Moldova este membru activ. Direcția de activitate principală a Consiliului este colaborarea și cooperarea serviciilor fiscale ale statelor naționale de politică și administrare fiscală, crearea condițiilor optime pentru funcționarea zonei de liber schimb, elaborarea acordurilor și hotărârilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale cu asigurarea transparenței legislației fiscale ale statelor membre cu scopul unificării spațiului fiscal, întărirea controlului fiscal în sfera activității economice externe și altele. Pentru anul 2017 SFS a executat în termen toate acțiunile prevăzute în procesele-verbale ale CCCSF. De asemenea conducerea SFS a participat la cea de a XXIV-a ședință a CCCSF, asigurând buna desfășurare a acesteia.
 • Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al OCDE. În noiembrie 2016 Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al Forumului Global, în cadrul celei de-a 9-a Ședință a Forumului Global privind Transparența și Schimbul de Informații în Scopuri Fiscale. Astfel, în perioada 11 – 14 septembrie 2017 Serviciul Fiscal de Stat a găzduit reprezentanții Secretariatului Forumului Global privind Transparența și Schimbul de Informații în scopuri fiscale. Scopul vizitei înalților delegați ai instituției – Donal Godfrey, șef adjunct al Secretariatului Forumului Global al OCDE și Anzhela Cedelle, analist în politica fiscală, a fost prezentarea generală și importanța activității Forumului Global. În data de 12 septembrie delegația Forumului a avut întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai mai multor instituții publice: Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte precum importanța apartenenței Republicii Moldova la Forumul Global al OCDE, beneficiile transparenței fiscale și ale schimbului de informații, oferirea Republicii Moldova a asistenței tehnice pentru implementarea eficientă a standardelor internaționale privind schimbul de informații (1. Standardul internațional privind schimbul de informații fiscale la solicitare – EOIR; 2. Standardul internațional privind schimbul automat de informații privind conturile financiare – AEOI), părțile convenind să stabilească o foaie de parcurs vis-a-vis de aportul la dezvoltarea potențialelor modificări legislative și organizaționale, necesare pentru a fi respectate standardele și a utiliza schimbul internațional de informații. În cadrul aceleiași misiuni, la data de 13 septembrie a avut loc un seminar național de instruire la care au participat reprezentanți ai structurilor guvernamentale (Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice), având ca tematică: „Lansarea programului de inițiere pentru Republica Moldova”. Totodată în anul 2017 Secretariatul Forumului Global a remis în adresa Serviciului Fiscal de Stat spre completare două chestionare de evaluare: Chestionarul privind schimbul de informații la solicitare și Chestionarul privind confidențialitatea și schimbul automat de informații, care au fost completate de comun cu instituțiile abilitate, conform competențelor funcționale, și remise Secretariatului Forumului Global. Părțile au convenit asupra Programului de inițiere pentru Republica Moldova și asupra calendarului de evenimente. Astfel, pentru anul 2018 este preconizată vizita experților Forumului Global pentru evaluarea preliminară a legislației și a procedurilor în vederea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine. De asemenea, pe parcursul anului 2017 angajații SFS au participat la 3 seminare de instruire organizate de OCDE în domeniul schimbului de informații fiscale.
 • Centrul de Excelență în Finanțe (CEF). CEF a fost înființat în ianuarie 2001 de către Guvernul sloven, cu suportul Băncii Mondiale și FMI, în scopul oferirii asistenței instituțiilor din țările din sud-estul Europei în procesul de reformare a finanțelor publice. Republica Moldova a devenit membru CEF în anul 2003, SFS beneficiind până în prezent de expertiză, asistență și instruire necesară în domeniul menționat. Astfel pe parcursul anului 2017 angajații SFS au participat la 5 ateliere de lucru organizate de CEF în domeniul fiscalității.”
Cooperarea cu Fondul Monetar Internațional(Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Guvernul Olandei)

Începînd cu anul 2017 a demarat Proiectul de administrare a veniturilor, finanțat de Guvernul Olandei. Obiectivele principale ale proiectului sunt consolidarea managementului administrației veniturilor și angajamentelor de guvernanță și consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale. În acest sens, proiectul a fost conceput în jurul următoarelor domenii-cheie critice pentru îmbunătățirea performanței veniturilor în Moldova:

 • implementarea unui serviciu fiscal de stat unificat sub o singură entitate, cu o structură organizatorică raționalizată;
 • îmbunătățirea managementului conformării fiscale, în special în ceea ce privește persoanele fizice cu averi mari și marii contribuabili;
 • crearea unui serviciu de investigare fiscală.
 • Programul internațional de asistență al Departamentului Trezorerie SUA

  Totodată, în cadrul Programului internațional de asistență al Departamentului Trezorerie SUA, Serviciul Fiscal de Stat beneficiază de suport și asistență tehnică în implementarea cu succes a proiectului de modernizare a administrării fiscale. Asistența se axează pe oferirea suportului în implementarea Proiectului TAMP, în special pe componentele 2, 3 și 5: dezvoltare instituțională, dezvoltare operațională și management al proiectului și al schimbării.

  Astfel, până în prezent:

 • a fost oferit suport și asistență în realizarea reorganizării Serviciului Fiscal de Stat;
 • au fost supuse analizei procesul de management al resurselor umane, de administrare a arieratelor și de conformare fiscală;
 •  a desfășurat instruiri la capitolele formare a formatorilor, managementul restanțelor, gestionarea arieratelor;
 • Pentru anul calendaristic 2018, au fost planificate inclusiv următoarele activități: acordarea sprijinului pentru realizarea instruirii în domeniul exercitării funcțiilor de conducere (leadership), conducerea grupului de lucru pentru elaborarea instruirii funcționale în domeniul deservirii contribuabililor, acordarea instruirii specializate în domeniul realizării misiunilor de audit a sistemelor IT, etc.

  Cooperarea cu Banca Mondială (Proiectul de Modernizare a Administrării Fiscale (TAMP))

  La 28 iunie 2016 a fost semnat Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Legea nr. 225 pentru ratificarea Acordului de finanțare și a Acordului de împrumut a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 23 septembrie 2016. Componentele Proiectului de modernizare a administrării fiscale (P127734) sunt, după cum urmează:

 • 1) Reforma legislației fiscale
 • 2) Dezvoltarea instituțională
 • 3) Dezvoltarea operațională
 • 4) Modernizarea infrastructurii și sistemului IT
 • 5) Managementul proiectului și managementul schimbării
 • Cooperarea cu Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA

  În cadrul Contractului privind cooperarea instituţională între Agenţia Fiscală Suedeză (AFS) şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova (2013-2016) au fost dezvoltate și consolidate două componente majore ale administrării fiscale: controlul fiscal și deservirea contribuabililor.

  Astfel, au fost realizate un șir de activități menite să consolideze cele două componente:

  • Elaborat Ghidul de deservire al contribuabilului și Strategia de deservire a contribuabililor;
  • Elaborat Catalogul serviciilor oferite de SFS, cu posibilitatea vizualizării și accesării tuturor serviciilor, inclusiv electronice;
  • Instruiți circa 300 angajați pe subiecte ce vizează atitudinea și comportamentul față de contribuabili, comunicarea cu societatea civilă și mass-media;
  • Realizat un sondaj de identificare a gradului de satisfacere a contribuabililor de serviciile prestate de organul fiscal și plasat pe pagina www.sfs.md;
  • Elaborată metodologia de planificare a controlului fiscal în baza analizei riscurilor;
  • Elaborat Ghidul privind acțiunile de prevenire, depistare și sancționare a cazurilor de achitare a ”salariilor în plic” și ”muncii la negru”;
  • Definitivate capitole din Manualul de control, elaborate și aprobate 7 regulamente și 2 ghiduri.

  Urmare a rezultatelor obținute și a colaborării reușite, se negociază semnarea unui nou acord de colaborare, componentele identificate pentru acordarea asistenței fiind:

 • 1.Managementul și gestionarea resurselor umane;
 • 2.Schimbul internațional de informații;
 • 3.Gestionarea arieratelor fiscale.
 • Cooperarea cu administrațiile fiscale din alte state
  „La 04 noiembrie 2016 a fost semnat Memorandumul privind schimbul de experiență şi preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale dintre Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Memorandumul cuprinde articole ce specifică sfere ale schimbului de practici: organizarea activității și administrarea autorităților fiscale, administrarea veniturilor, aplicarea tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu contribuabilii, pregătirea și realizarea programelor educaționale etc. La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Generală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze, care se axează pe domeniul Administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice). Serviciul Fiscal de Stat a continuat colaborarea și cu alte administrații fiscale, inclusiv cu cele din Ucraina, Federația Rusă, România, Belarus, Italia ș.a., în vederea efectuării schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale. În partea ce ține de schimbul de informații cu caracter fiscal, pe parcursul anului 2017 Serviciul Fiscal de Stat a transmis în adresa administrațiilor fiscale străine 29 solicitări de informații și a recepționat 22 interpelări de la administrațiile fiscale străine, la care au fost întocmite răspunsuri în termen.”
  SERVICII FISCALE

  Linia Guvernului

  Calendarul fiscal
  Video
  Panou informativ
  Codul fiscal 2019
  Facebook
   
  x
  Raportează eroarea depistată!
  Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
  Textul selectat
  Comentariul Dvs.: