28.19. Locul livrării
Înapoi
28.19.1.

La ce cotă a TVA se impune serviciul prestat nerezidentului de elaborare a documentației tehnice pentru desfășurarea lucrărilor de construcție şi amenajarea imobilului ce este amplasat în străinătate?

        În conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera e) din Codul fiscal pentru serviciile consultanților, inginerilor, birourilor de consultanță, avocaților, contabililor și de marketing, precum şi servicii de furnizare a informației locul livrării se consider a fi sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. 

        În asa mod, în condiţiile acţiunii prevederilor articolului 93 punct 11) din Codul fiscal, ele se scutesc de TVA cu drept de deducere potrivit prevederilor art. 104 din Codul fiscal.

Arhiva

        La ce cotă a TVA se impune serviciul prestat nerezidentului de elaborare a documentaţiei tehnice pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţie şi amenajarea imobilului ce este amplasat în străinatate? 

        În conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera e) din Codul fiscal pentru serviciile consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing, precum şi servicii de furnizare a informaţiei locul livrării se consider a fi sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. În asa mod, în condiţiile acţiunii prevederilor articolului 93 punct 11) din Codul fiscal, ele se supun impozitării cu TVA la cota stabilită prin articolul 104, adică la cota zero.

28.19.2.

Se supun impozitării cu TVA serviciile de primire de către rezident a serviciilor de cazare în hotelul situat în străinătate?

        În conformitate cu alin. (1) lit. art. 111 din Codul fiscal, pentru serviciile prestate de experți și agenți imobiliari, lucrările de construcție aferente bunurilor imobiliare, serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, serviciile de acordare a drepturilor de utilizare a bunurilor imobiliare şi serviciile de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţie, care includ serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier, locul livrării lor se consideră locul aflării bunurilor imobiliare. 

        În aşa mod, ele nu pot fi calificate ca servicii de import şi sînt în afara acţiunii legislaţiei naţionale.

Arhiva

        Se supun impozitării cu TVA serviciile de primire de către rezident a serviciilor de cazare în hotelul situat în străinatate? 

        În conformitate cu alineatul (2) al articolului 111 din Codul fiscal, dat fiind faptul că serviciile indicate în alineatul (1) al articolului dat, locul livrării lor se consideră a fi sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipseşte – domiciliul sau reşedinţa persoanei care prestează serviciul. În aşa mod, ele nu pot fi calificate ca servicii de import şi sînt în afara acţiunii legislaţiei naţionale.

28.19.3. Cum se apreciază locul livrării serviviilor de către un rezident plătitor al TVA?

Locul livrării serviciilor se apreciază potrivit prevederilor art. 111 din Codul fiscal.

28.19.4. Cum se apreciază locul serviciilor prestate în domeniul culturii artei,ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit, c) din Codul fiscal, locul serviciilor prestate în domeniul culturii artei,ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, se consideră locul prestării efective a acestora.

28.19.5. Cum se apreciază locul prestării serviciilor legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit, c) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, strămutarea, se consideră locul prestării efective a acestora.

28.19.6. Cum se apreciază locul prestării serviciilor legate de bunurile tangibile?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit, c) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor legate de bunurile tangibile, se consideră locul prestării efective a acestora.

28.19.7. Care este locul prestării serviciilor privind crearea unui program informaţional pentru nerezident?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal locul prestării serviciilor prin intermediul reţelei internet care se referă la servicii ce se referă la computere şi la activităţile conexe, acordate prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu subsecţiunea 72 a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei din 28 iunie 1994, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr.694-ST din 9 februarie 2000, este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

28.19.8. Cum se determină locul livrării serviciilor de reclamă?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal locul livrării serviciilor de publicitate se consideră sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

28.19.9. Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile de asistenţă tehnică a programelor informaţionale acordate de nerezident prin intermediul mijloacelor electronice?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal locul prestării serviciilor prin intermediul reţelei internet care se referă la servicii ce se referă la computere şi la activităţile conexe, acordate prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu subsecţiunea 72 a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei din 28 iunie 1994, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr.694-ST din 9 februarie 2000, este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Prin urmare acordarea serviciilor în cauză se va califica ca import de servicii.

28.19.10. Cum se va califica locul prestării serviciilor, pentru arenda spaţiului în afara teritoriului Republicii Moldova, în legătură cu participarea la expoziţie?

Potrivit art. 111 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru serviciile legate de bunurile imobile, locul livrării acestor servicii se consideră locul aflării bunurilor imobile. Astfel, reieşind din prevederile art. 111 şi art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, serviciile de arendă a spaţiului pentru participare la expoziţie în afara teritoriului Republicii Moldova, nu reprezintă servicii de import şi, prin urmare, nu determină apariţia cărorva obligaţii privind TVA pentru rezidentul Republicii Moldova care le-a procurat.

28.19.11.

Cum se apreciază locul livrării mărfurilor?

        Potrivit prevederilor art. 110 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate. Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export. Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Arhiva

        Cum se apreciază locul livrării mărfurilor? 

        Potrivit prevederilor art. 110 alin. (1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului). Dacă mărfurile sînt furnizate cu transportul cumpărătorului (beneficiarului) sau de către o organizaţie de transport, atunci locul livrării mărfurilor este locul de aflare a mărfurilor la începutul transportării, cu excepţia livrărilor pentru export.

28.19.12.

Cum se va determina locul livrării serviciilor de audit?

        Conform codului 69.20 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29.12.2009, pus în aplicare de la 01.01.2014, ”Activitatea de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal” include : 

        - contabilizarea tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii; 

        - pregătirea sau auditul conturilor financiare; 

        - examinarea conturilor şi confirmarea corectitudinii întocmirii lor; 

        - servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi             firme; 

        - activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale.         În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor consultanţilor, birourilor de consultanţă, contabililor este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Norma menționată se referă și la serviciile de audit.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ