6.1. Noţiuni Generale
Înapoi
6.1.1.

Care sunt actele normative în baza cărora se administrează taxele locale?

        Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt:

        - Titlul VII “Taxele locale” al Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 93-XV din 01.04.2004;

        - Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004;

        - Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia;

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

        Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt: -Titlul VII "Taxele locale" al Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 93-XV din 01.04.2004; - Legea de punere în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004 - Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale", cu modificările şi completările realizate prin: Ordinul IFPS nr. 61 din 18.04.2007; Ordinul IFPS nr.488 din 20.08.2007; Ordinul IFPS nr. 69 din 13.02.2008. - Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006, cu modificările şi completările, -Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin ordinul IFPS nr 22 din 31-01-2009, -Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 79 din 23.02.2010.

6.1.2. Ce este taxa locală?

Taxa locală este o taxă obligatorie care se efectuează la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (art.288 pct. 1) al Codului Fiscal).

6.1.3.

Ce include sistemul taxelor locale?

        În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:

        a) taxa pentru amenajarea teritoriului;

        b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

        c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);

        d) taxa de aplicare a simbolicii locale;

        e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;

        f) taxa de piaţă;

        g) taxa pentru cazare;

        h) taxa balneară;

        i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

        j) taxa pentru parcare;

        k) taxa de la posesorii de cîini;

        n) taxa pentru parcaj;

        p) taxa pentru salubrizare;

        q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art. 289 alin. (2) din Codul fiscal]

Arhiva

        Sistemul taxelor locale reglementate de Titlul VII al Codului fiscal, include: - taxa pentru amenajarea teritoriului; - taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; - taxa de plasare (amplasare) a publicităţii ( reclamei); - taxa de aplicare a simbolicii locale; - taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; - taxa de piaţă; - taxa pentru cazare; - taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor); - taxa pentru parcare; - taxa de la posesorii de cîini; - taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale (art. 289 alin. (2) al Codului Fiscal).

6.1.4. Care este metoda de punere în aplicare a taxelor locale?

Taxele locale sunt puse în aplicare de către autorităţile administraţiei publice locale prin emiterea de către consiliul local a unei decizii. (art.289 pct. 3) al Codului Fiscal)

6.1.5. Ce este cota taxei locale?

Cota taxei locale reprezintă cota ad valorăm în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori suma absolută stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective (art. 288 alin. (3) Codul Fiscal).

6.1.6. Este în drept consiliul local să aplice toate taxele locale prevăzute de Codul Fiscal sau doar o parte din ele?

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale (consiliul local) poate să aplice toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (1) Codul Fiscal).

6.1.7. Poate să aplice consiliul local alte taxe locale decît cele prevăzute în Titlul VII?

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale (consiliul local) nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu (art. 297 alin. (2) Codul Fiscal).

6.1.8. În ce condiţii se pot modifica sau anula taxele locale stabilite prin deciziile consiliilor locale?

Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (3) Codul Fiscal).

6.1.9.

Cine trebuie să informeze contribuabilii despre deciziile adoptate de către consiliile locale?

        Potrivit prevederilor art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, autoritatea executivă a administraţiei publice locale (primăria) monitorizează deciziile adoptate de către consiliul local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.297 alin. (4) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.04.2017)]

Arhiva

        Autoritatea executivă a administraţiei publice locale (primăria) trebuie să urmărească deciziile adoptate de către consiliul local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, să le prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi le aducă la cunoştinţă contribuabililor (art. 297 alin. (3) Codul Fiscal). Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice (art. 20 alin. (5) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"). Calcularea taxelor locale de către subiecţii impunerii urmează a fi realizată din momentul publicării deciziilor autorităţilor deliberative a administraţiei publice locale (consiliilor locale) cu privire la aplicarea taxelor locale şi stabilirea cotelor concrete la aceste taxe.

6.1.10. Beneficiază agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în zonele economice libere de scutiri la plata taxelor locale?

Avînd în vedere că art. 295 al Codului fiscal nu prevede careva scutiri pentru agenţii economici care activează în zonele economice libere, impozitarea acestora urmează a se realiza pe principii generale. Agenţii economici care activează în zonele economice libere, pot beneficia de careva scutiri, inclusiv de amînări la plata taxelor locale, doar dacă în decizia privind aplicarea taxelor locale, autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) a prevăzut acordarea unor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie.

6.1.11. Sunt obligaţi să prezinte dările de seamă privind taxele locale subiecţii impunerii care sunt scutiţi de plata acestora?

Da. Beneficierea de careva scutiri acordate contribuabililor prin intermediul legislaţiei fiscale, altor legi sau prin intermediul deciziilor consiliului local la plata taxelor locale, nu îi absolvă de obligaţiunea calculării taxelor şi prezentării dărilor de seamă privind taxele locale. (art.8 alin. (2) lit.c) din Codul Fiscal)

6.1.12. În ce condiţii nu se prezintă dările de seamă privind taxele locale?

Scutirea de prezentarea dărilor de seamă privind taxele locale apare doar în cazul în care lipsesc obiectul şi subiectul impunerii

6.1.13. Sunt în drept contribuabilii să beneficieze de alte scutiri la plata taxelor locale, decît cele prevăzute în Codul Fiscal?

Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate: - să acorde subiecţilor impunerii cu taxele locale scutiri suplimentare celor prevăzute expres în legislaţie; - să acorde amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv; - să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 Codul Fiscal). De asemenea, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale (consiliul local) poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (1) Codul Fiscal).

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ