5.6. Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare
Înapoi
5.6.1.

Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare apare sau se stinge pe parcursul anului fiscal?

        În cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare se naşte sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează, începînd cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la acestă scutire. (art. 283 alin. (3) din Codul fiscal).

5.6.2.

Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care pe parcursul anului fiscal proprietarul bunului se schimbă?

        În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare. (art. 281 alin.(2) din Codul fiscal). În acest caz, potrivit prevederilor art. 281 alin. (21) din Codul fiscal, subiectul anterior al impunerii este în drept să solicite / să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporțional perioadei în care a deținut această calitate.

5.6.3.

Cum calculează întreprinzătorii individuali suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de organul cadastral?

        Pentru bunurile imobiliare care au fost evaluate, întreprinzătorii individuali calculează suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare de sine stătător, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective (art. 281 alin. (12) din Codul fiscal).

5.6.4.

Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare persoanelor fizice-cetăţeni, în cazul în care pe parcursul anului fiscal proprietarul bunului imobiliar se schimbă?

        Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, conform prevederilor art. 281 alin. (1) din Codul fiscal, se calculează de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Potrivit art. 281 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.

5.6.5.

Cum urmează a fi calculat impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

        Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

        –pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;

        –pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pornind de la valoarea contabilă conform prevederilor art.4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 4 alin. (31), (7) și (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal]

Arhiva

        Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

        –pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;

        –pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție. Gradul de finalizare a construcției în scopul impozitării se determină de către experții în construcții sau de către agenții economici cu activități în domeniul expertizei tehnice (obiectele impunerii conform art. 278 alin. (1) din Codul fiscal), impozitul pe bunurile imobiliare se calculează reieșind din valoarea contabilă conform prevederilor art.4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 278 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017)

Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

        –¬pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;

        –pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (obiectele impunerii conform art. 278 alin. (1) din Codul fiscal), impozitul pe bunurile imobiliare se calculează reieșind din valoarea contabilă conform prevederilor art.4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

5.6.6.

Care este modalitatea de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care bunurile imobiliare nefinisate mai mult de 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, în perioada fiscală au atins gradul de finalizare 50 %?

        Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se va calcula conform prevederilor lit. a) alin. (9) art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

        Astfel, subiectul impunerii are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul dacă bunul a fost evaluat de către organele cadastrale.

        Respectiv, impozitul pentru bunurile imobiliare pentru clădiri, construcții nefinisate (3 ani și 50% de finisare) se calculează reieșind din valoarea de bilanț al obiectului la data atingerii a 50% de finisare.

Arhiva

        În cazul în care bunurile imobiliare nefinisate au gradul de finalizare 50 % şi mai mult şi 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, acestea apar în calitate de obiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. 

        Respectiv, subiectul impunerii – persoana juridică, proprietar al bunurilor imobiliare are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul cum aceste obiecte se vor reflecta în evidența contabilă. 

        Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale se va calcula pornind de la valoarea contabilă la situația din 1 ianuarie a anului în curs. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 277, art. 278). Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (art. 4 alin. (9) lit. a)).

5.6.7.

Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier)?

        Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective pentru:

        - terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, care la situația din 1 ianuarie a anului fiscal în curs sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;

        - clădirile și construcțiile şi alte obiecte ale impunerii, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

        Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.

5.6.8.

Cine calculează impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării care aparțin gospodăriilor țărănești (de fermier)?

        Suma anuală a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, care aparţin gospodăriilor țărănești (de fermier), se calculează cu perfectarea avizului de plată de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor, conform prevederilor Instrucțiunii privind modul de calculare, evidență şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei aprobate prin la Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003.

5.6.9.

Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

        Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor în rază de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.

        Avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare se remit de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, în raza căruia este amplasat bunul imobiliar, pînă la data de 15 iunie a anului în curs.

        Pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, avizele de plată se expediază cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ