29.5. Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
Înapoi
29.5.1.

Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 71 din Codul fiscal pentru organizațiile necomerciale?

        Regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal.

        Totodată, este de menționat că organizația necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.

        În același context este de menționat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecții impozitării cu impozitul pe venit din activitatea operațională sunt agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, precum şi agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.

        Respectiv, către entitățile înregistrate conform modului stabilit de art. 52 din Codul fiscal se aplică regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale, și nu se aplică prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, dat fiind faptul că acestеa nu pot fi calificate ca agenț,i economici.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017,(în vigoare 01.01.2018) ]

Arhiva

Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 71 din Codul fiscal pentru organizaţiile necomerciale?

        Regimul fiscal aplicabil organizaţiilor necomerciale este reglementat de art. 52 din Codul fiscal.

        Totodată, este de menţionat că organizaţia necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.

        În acelaşi context este de menţionat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecţii impozitului cu impozitul pe venit din activitatea operaţională sunt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.

        Prin urmare, prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, nu pot fi aplicate faţă de organizaţiile necomerciale, dat fiind faptul că acestea nu pot fi calificate ca agenţi economici.

Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 71 din Codul fiscal pentru organizaţiile necomerciale?

        Regimul fiscal aplicabil organizaţiilor necomerciale este reglementat de art. 52 din Codul fiscal.

        Totodată, este de menţionat că organizaţia necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.

        În acelaşi context este de menţionat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecţii impozitului cu impozitul pe venit din activitatea operaţională sunt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.

        Prin urmare, prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, nu pot fi aplicate faţă de organizaţiile necomerciale, dat fiind faptul că acestea nu pot fi calificate ca agenţi economici.

29.5.2. Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

 În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizații necomerciale sînt atribuite organizațiile înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume:
a) asociația obștească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești;
b) fundația – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundații;
c) organizația filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
d) organizația religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conștiință, de gîndire şi de religie;
e) partidele politice şi organizațiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
f) publicațiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind dezetatizarea publicațiilor periodice publice.
 Potrivit alin. (2) din articolul menționat, organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerințe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislația şi desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea; b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.
 Totodată, conform alin. (3) din articolul menționat, restricțiile prevăzute la alin.(2) lit. e) nu se extind asupra partidelor şi altor organizații social-politice. Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la Ministerul Justiției (art. 52 alin. (4) din Codul fiscal). Norma respectivă se aplică începînd cu 1 ianuarie 2017.
 Respectiv, începînd cu perioada fiscală 2017, din data înregistrării entității conform modului stabilit de art. 52 din Codul fiscal,aceasta aplică regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale, dacă corespunde cerințelor expuse în alin. (2) din articolul menționat.

Arhiva

Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit? 

        În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

b) fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;

c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;

d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;

e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;

f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

        Potrivit alin. (2) din articolul menționat, organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerințe:

a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;

a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;

b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;

c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;

d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia;

e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

        Conform alin. (3) din articolul menționat, restricţiile prevăzute la alin.(2) lit. e) nu se extind asupra partidelor şi altor organizaţii social-politice.

        Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizaţiei la Ministerul Justiţiei (art. 52 alin. (4) din Codul fiscal). Norma respectivă se aplică începînd cu 1 ianuarie 2017 (Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016).

        Potrivit art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

        Totodată, alineatul (2) al articolului menţionat, stabileşte că organizaţiile necomerciale sînt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:

        a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;

        b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;

        c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;

        d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat;

        e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

29.5.3.

Interdicţia stabilită la art. 52 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se răsfrînge asupra salariilor achitate angajaţilor organizaţiei necomerciale?

În vederea beneficierii de scutirea de plata impozitului pe venit, de comun cu alte condiţii stabilite de art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează să nu folosească mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat. Ţinînd cont de normele stabilite, în această categorie nu se include salariul angajaţilor organizaţiei necomerciale.

29.5.4.

Cum se acordă scutirea de plata impozitului pe venit pentru organizațiile necomerciale?

        Regimul fiscal de impunere a venitului organizaţiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal.

         În conformitate cu prevederile alin. (4) din articolul menționat, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizaţiei la Ministerul Justiţiei. Norma respectivă se aplică începînd cu 1 ianuarie 2017 (Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016).

Arhiva

        Regimul fiscal de impunere a venitului organizaţiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal. Este de menţionat că în cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, prin depunerea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune (aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale, Nr. 80 din 10.07.2012), aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.

29.5.5.

Dacă organizaţia necomercială este scutită de plata impozitului pe venit, aceasta are obligaţia de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit?

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 și 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

        Astfel, organizaţia necomercială în calitate de persoană juridică are obligaţia de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 288 din 15.12.2017 (în vigoare din 01.01.2018)]


Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.511–513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

        Astfel, organizaţia necomercială în calitate de persoană juridică are obligaţia de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

        Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Astfel, dat fiind faptul că art. 52 din Codul fiscal stabileşte în calitate de facilitate fiscală scutirea de plată impozitului pe venit, organizaţia necomercială în calitate de persoană juridică are obligaţia de a determina venitul impozabil completând Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi obligaţia fiscală (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012., după caz.

29.5.6.

Care tip de declarație urmează să prezinte organizațiile necomerciale?

        Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

        Prin urmare, organizațiile necomerciale urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018, în vigoare din 26.01.2018]

Arhiva

Care tip de declaraţie urmează să prezinte organizaţiile necomerciale?

        Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

        Prin urmare, organizaţiile necomerciale urmează să prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012.

29.5.7.

Cum urmează de a se impozita veniturile obţinute de organizaţia necomercială, în cazul în care acestea sunt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în statut?

Potrivit art. 52 alin. (7) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit.b) din Codul fiscal din suma utilizată contrar destinaţiei.

29.5.8.

Arhiva

Cum urmează de a se reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit scutire de plata impozitului pe venit de către organizaţia necomercială?

        În cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.

        Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor serveşte rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situaţiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.

        Suma facilității fiscale utilizate în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se reflectă în anexa 6D din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012.

        De asemenea, se va ţine cont şi de Ordinul IFPS „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit” nr. 1080 din 10.10.2012, care stabileşte codurile aferente facilităţilor fiscale.

        Suma impozitului pe venit nesupusă achitării, determinată în anexa 6D se reflectă în rîndul 130 a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

        În cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, prin depunerea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune (aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 80 din 10.07.2012), aceasta este scutită de plata impozitului pe venit. Prin urmare, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza datelor din evidenţa financiară se stabileşte venitul impozabil precum şi impozitul pe venit al entităţii. Scutirea de plata impozitului pe venit în baza cererii depuse determină obligaţia de completare a anexei 6D din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. De asemenea, se va ţine cont şi de Ordinul IFPS „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit” nr. 1080 din 10.10.2012, care stabileşte codurile aferente facilităţilor fiscale. Suma impozitului pe venit nesupusă achitării, determinată în anexa 6D se reflectă în rîndul 130 a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

29.5.9.

Care este modalitatea de utilizare a scutirii la impozitul pe venit de către organizaţiile necomerciale?

        Începînd cu 1 ianuarie 2017, prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, a fost modificată redacția art.52 alin.(4) din Codul fiscal.

        Astfel, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la Ministerul Justiţiei.

        Respectiv, în temeiul art.46 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, prevederile art.52 alin.(4) din Codul fiscal în redacția menționată se vor aplica începînd cu 1 ianuarie 2017 - data intrării în vigoare.

         Prin urmare, doar organizațiile necomerciale înregistrate la Ministerul Justiţiei începînd cu anul 2017, vor aplica prevederile art.52 alin.(4) din Codul fiscal în redacția Legii nr.281 din 16.12.2016.

        Organizațiile necomerciale înregistrate pînă la data 01.01.2017, pentru perioadele precedente datei menționate, vor utiliza scutirea la impozitul pe venit în modul prevăzut în art. 52 alin.(4) din Codul fiscal în redacția anterioară.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016]

Arhiva

        Care este modalitatea de prezentare a cererii pentru scutirea de la impozitul pe venit a organizaţiilor necomerciale?

        În temeiul art.52 alin (4) din Codul Fiscal dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art.121 alin.(2) dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune.

        Astfel, în baza explicaţiilor Ministerului Finanţelor, pentru a putea beneficia de scutirea de plata impozitului pe venit conform art.52 din Codul Fiscal, organizaţia necomercială urmează să depună organului fiscal teritorial pînă pe 31 decembrie a anului fiscal de gestiune cererea privind scutirea de plata impozitului. Cererea nu urmează a fi supusă unor examinări suplimentare, conformarea la art.52 din Codul Fiscal fiind, ulterior, constatată în cadrul controlului realizat la entitatea respectivă.         Totodată, la cererea depusă urmează a fi anexat şi statutul organizaţiei necomerciale înregistrată sau creată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

29.5.10.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în MO 2016 nr. 472-477/(5905-5910)

        Urmează de a fi impozitate veniturile organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate (APLP), cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL), asociaţilor coproprietarilor în condominiu (ACC), întreprinderilor municipale de gestiune a fondurilor locative (ÎMGFL), cooperativelor de construcţie a garajelor (CCG) etc., obţinute din darea în locaţiune (chirie) a încăperilor?

 

        În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sunt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Organizaţiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund tuturor cerinţelor stabilite la alin. (2) al art. 52 din Codul fiscal.

 Alineatul (4) al articolului menţionat stabileşte, că dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat.

 Perioada de scutire începe cu perioada fiscală în care a fost prezentată cererea privind scutirea de la impozitul pe venit, dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Nu este necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale.

 Astfel, în cazul în care organizaţia necomercială obţine venituri din darea în locaţiune (chirie) a încăperilor şi aceste venituri sunt îndreptate la satisfacerea cerinţelor statutare prevăzute în regulament sau în alt document (achitarea salariilor angajaţilor, reparaţia fondului locativ şi întreţinerea teritoriului aflat în proprietate sau folosinţă) aceste venituri nu se impozitează. În cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute la alin.(2) din articolul indicat, potrivit alin. (6) al art. 52 din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează a fi supusă impozitării în modul general stabilit.

 De asemenea, potrivit alin (7) al articolului menţionat, organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit. b) din suma utilizată contrar destinaţiei.  

 Obligaţia la impozitul pe venit se calculează prin prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12).

29.5.11.

În care cazuri va apărea necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor organizației necomerciale pentru perioadele fiscale de pînă la 2017?

        În perioadele fiscale anterioare 2017, în cazul în care organizația necomercială desfășura activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire, nu apărea necesitatea de a ajusta veniturile și cheltuielile prin completarea anexei 1D și 2D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

           Obligația ajustării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația dată, apărea numai în cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018, în vigoare 26.01.2018]

Arhiva

Apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale? Dacă apare, atunci în care cazuri?

        În cazul în care organizația necomercială desfășoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire, nu apare necesitatea de a ajusta veniturile și cheltuielile prin completarea anexei 1D și 2D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). 

        Obligația ajustării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația data apare numai în cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia.

29.5.12.

Arhiva

Organizaţia necomercială, care este scutită de plata impozitului pe venit, are obligaţia să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, reflectând suma impozitului pe venit cifra „0” ?

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art. 511-513, cu excepţia autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sunt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.  

        Astfel, organizațiile necomerciale urmează să prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012. 

        De asemenea, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele Legii menţionate şi ale Standardelor de contabilitate. 

        Respectiv, organizaţia la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) va completa după caz veniturile obținute precum şi cheltuielile suportate conform situațiilor de profit şi pierdere, suma venitului impozabil şi a impozitului pe venit calculat. 

        Totodată, suma facilităților fiscale utilizate în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal se va reflecta în anexa 6D din Declarație.

29.5.13. Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizația necomercială începînd cu perioada fiscală 2017?

 În cazul care organizația necomercială corespunde condițiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.
 Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.
 Suma venitului scutit de impozitare în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se reflectă în rîndul 030 din Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) aprobată prin aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018. În rindul 020 (suma spre impozitare) a Declarației cu privire la impozitul pe venit se indică ”0”.

29.5.14. În ce cazuri apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale?

        În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.

        Totodată, prevederile Capitolului 3 „Deducerile aferente activităţii de întreprinzător” din Codul fiscal, se răsfrâng doar asupra contribuabililor care practică activitate de întreprinzător, respectiv, nu se extind și asupra organizațiilor necomerciale.

        Prin urmare, în scopuri fiscale nu se vor efectua careva ajustări privind veniturile și cheltuielile aferente mijloacelor cu destinaţie specială, dacă acestea sunt utilizate în conformitate cu scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire (art. 52 din Codul fiscal).

        Astfel, nu apare obligația ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018.

        În cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia, atunci apare necesitatea delimitării și reflectării acestor cheltuielilor conform compartimentele corespunzătoare din Declarație, care ulterior se vor fi impozitate pe principii generale.

29.5.15.

Ce tip de declarație cu privire la impozitul pe venit urmează să prezinte Asociațiile de cooproprietari în condominiu?

      Conform prevederilor art. 52 alin.(1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: 

        a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

         b) fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii; 

        c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare; 

        d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie; 

        e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice; 

        f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice. 

        Astfel, în sensul aplicării impozitului pe venit organizație necomercială este organizația care întrunește condițiile stabilite la art.52 alin.(1) din Cod. 

        Totodată, potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

         Prin urmare, asociațiile de cooproprietari în condominiu urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 (cu modificările și completările ulterioare).

         [Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/22 din 28.01.2019]

29.5.16.

Cum se vor reflecta în Declaratia cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17) utilizarea sumelor din desemnarea procentuală?

   Potrivit pct. 29 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016, mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală. 

        Concomitent, pct. 30 al Regulamentului menționat prevede că beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale depun la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume pînă în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, potrivit modelului de raport stabilit de către Ministerul Finanţelor. Raportul financiar reflectă situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, pentru fiecare an de utilizare separat. 

        Astfel, obligația raportării modului de utilizare a mijloacelor financiare în urma desemnării procentuale survine după expirarea perioadei de utilizare a sumelor de desemnare procentuală – două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

         Forma și Modul de completare a Raportului financiar privind modul de utilizare a sumelor die desemnare procentuală (anexa 1D la Forma ONG17) este stabilit de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale - Forma ONG17. 

        Respectiv, raportarea modului de utilizare a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale efectuate în anul 2017 se va realiza în anul 2020 pînă în termenul stabilit de legislația fiscală pentru depunerea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit. 

        [Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/87 din 27.03.2019]

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ