6.2.1. Subiecţii impunerii
Înapoi
6.2.1.1.

Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) din Codul Fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva

        (în vigoare pînă la data 1.01.2017)
        Subiecţi impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) Codul Fiscal) .

6.2.1.2. Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului asociaţiile obşteşti ?

Nu, asociaţiile obşteşti nu apar în calificate de subiect cu impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului pe motiv că, reieşind din prevederile Legii nr. 845 din 03.01.1992 nu sunt persoanele juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii

6.2.1.3. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 1.01.2017)

        Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului birourile de avocaţi?

        Nu, subiecţi impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) Codul fiscal), iar activitatea avocaţilor nu este activitate de întreprinzător (art. 1 alin. 3 al Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 "Cu privire la avocatură")

6.2.1.4.

Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului persoanele fizice, care desfășoară activităţii independente în afara piețelor autorizate?

Subiecţi ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 290 lit. a) din Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (în vigoare din 01.01.2018), sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă. Dacă la persoanele care desfășoară activitate independentă baza impozabilă lipsește, atunci ei nu sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului.

6.2.1.5. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.290 lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        (în vigoare pînă la data 1.01.2017)

        Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului birourile notariale?

        Nu, subiecţi impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă (art. 290 lit. a) Codul fiscal), iar activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o asemenea activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător (art. 2 alin. 6 al Legii nr. 1453-XV din 08.11.2002 "Cu privire la notariat").

6.2.1.6. .

.

Arhiva

        [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale prin comasarea cu întrebarea nr. 6.2.1.5]

        Suntem Asociația proprietarilor locuințelor privatizate (APLP) - organizație necomercială, ce corespunde cerințelor art. 52 al Codului fiscal. În legătură cu aceasta apare întrebarea, are în acest caz APLP obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului?

        Subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile titlului VII al CF sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.

        Reieșind din prevederile art. 5 alin. 14) și 16) al CF, activitatea organizației necomerciale - persoanei juridice a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare, nu constituie activitate de întreprinzător, și, respectiv, nu necesită înregistrare în calitatea corespunzătoare.

        Drept urmare, persoana juridică, înregistrată, conform legislației în vigoare în calitate de organizație necomercială, nu este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

6.2.1.7.

Este oare subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, persoana juridică care nu practică activitatea de întreprinzător în sensul prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi?

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art.290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

        Respectiv, ca subiecții impunerii cu taxa amenajarea teritoriului apar persoane juridice și fizice care practică activitatea de întreprinzător, indeferent de forma juridică de organizare activității de antreprenoriat, în sensul prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, precum și şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.

Arhiva

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art.290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

        Respectiv, în cazul în care APLP ca persoană juridică, nu este înregistrată conform prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în calitate de întreprinzător, aceasta nu are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art.52 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 290 lit. a) al Codului fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă. Respectiv, în cazul în care persoana juridică sau fizică nu este înregistrată, conform prevederilor Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în calitate de întreprinzător, aceasta nu are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului.

6.2.1.8.

Biroul Asociat de Avocați are obligaţia de a achita taxa pentru amenajarea teritoriului şi de a prezenta darea de seamă privind obligațiile fiscal calculate?

        Începînd cu 01.01.2017, persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și dispun de bază impozabilă, sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului. Respectiv, Biroul Asociat de Avocați în calitate de persoana juridică, ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și dispun de bază impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, devine subiect al impunerii și are obligația de calculare a taxei, în funcție de baza impozabilă şi de cotele acesteia, stabilite de către autoritățile deliberative a administrației publice locale. 

         Obligațiile fiscale calculate la taxa menţionată se prezintă în Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și se achită, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. (Titlul VII din Codul fiscal (art. 290 lit. a) şi lit. a) din anexa la titlul VII din Codul fiscal).

6.2.1.9.

Este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului reprezentanța companiei străine (nerezident)?

        În conformitate cu art. 290 lit. a) al Codului fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sînt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

        Baza impozabilă, potrivit lit. a) col.2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal, constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților şi, suplimentar:

        – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor țărănești (de fermier) -fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor țărănești (de fermier);

        – în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției.

        Respectiv, nerezidentul care desfășoară, integral sau parțial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent şi întrunește criteriile de reprezentanță permanentă în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 15) din Codul fiscal, apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul în care dispune de bază impozabilă conform lit. a) col. 2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal.

        Nerezidentul care desfășoară genuri de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter în Republica Moldova, în lipsa criteriilor de reprezentanță permanentă, şi corespunde art. 5 pct. 20) din Codul fiscal, nu apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ