Întrebări la ordin
Înapoi
1. (8.3.1.4)

Ce se înțelege prin vinietă în sensul aplicării taxelor rutiere?

        În conformitate cu prevederile art.336 pct.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.

Arhiva

 Vinietă în sensul alicării taxelor rutiere reprezintă taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.

2. (8.2.7.9)

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018, persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19). 

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor declara obligaţiile fiscale aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru perioada fiscală 2018 în Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08 septembrie 2018 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia, cu completarea anexei nr.5, tabelul nr.7.

Arhiva

         Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018 persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).

3. (8.2.7.8) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.5.

Arhiva

       Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

       Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

4. (8.2.1.4) Comasarea cu întrebarea 8.3.1.4.

Arhiva

Ce se înţelegeprin “Vinietă” ?

În conformitate cu prevederile art.336 p.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de cătrere morcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabilpe o anumită perioadă de timp.

5. (8.2.8.1)

Cine este scutit de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

     Potrivit prevederilor art. 343 din Codul fiscal, de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sînt scutite persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule. 

        Totodată menționăm și faptul, că reieșind din prevederile art. 338 alin. (2) din Codul fiscal, posesorii de tractoare şi remorci folosite în activitatea agricolă; posesorii de autovehicule pentru transportul în comun pe fir electric și posesorii autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, nu reprezintă subiecți ai taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.304 din 30.11.2018, în vigoare de la data 01.01.2019].

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 343 din Codul fiscal, de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt scutite persoanele cu dizabilități posesoare de autovehicule cu acționare manuală.

 Totodată, în conformitate cu art. 338 alin. (2) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii:

 a)tractoarele și remorcile folosite în activitatea agricolă;

 b)autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric;

 c)autovehiculele din dotarea forței militare străine, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 343 Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        De plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt scutiţi: - invalizii-posesori de autovehicule cu acţionare manuală (art. 343 al Codului fiscal); - producătorii agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal - pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic – pe perioada anilor 2006-2010 (art. 3 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr. 317-XVI din 02.11.2006).

6. (8.2.7.7) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.11.

Arhiva

        Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

         Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

        Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD-10) se completează conform Anexa nr.1 aprobată prin ordinul IFPS nr. 80 din 23.02.10. “

7. (8.2.7.6) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.9.

Arhiva

       În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

      Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător în baza formularului tipizat (Forma TFD 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.

 Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013 și ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) în baza formularului “Forma TFD-10”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.80 din 23.02.10 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF-07”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)”.

8. (8.2.7.5)

Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

      Potrivit art.342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

      Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD19”, aprobat prin Ordin SFS nr.406 din 08.08.2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”. 

     Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (art.342 alin. (2) din Codul fiscal). 

     Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia”). 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.406 din 08.08.2018 și Ordinului SFS nr.456 din 08.09.2018].

Arhiva

    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD13”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 274 din 07.03.2013 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora”. 

   Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. (2) al Codului fiscal). 

    Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art. 342 alin. (2) al Codului fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova? 

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) anual, pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (art. 342 alin. 1 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ