Întrebări la ordin
Înapoi
1. (10.3.21)

Arhiva

Pentru comercializarea mărfurilor prin intermediul patentei de întreprinzător fără deţinerea documentelor de provenienţă, organul abilitat cu funcţii de control, în temeiul prevederilor art. 265 al Codului contravenţional, a sancţionat titularul acesteia cu o amendă şi, reieşind din prevederile art. 8 al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, valabilitatea patentei respective a încetat. Este posibil în acest caz de a procura o nouă patentă de întreprinzător în vederea comercializării acestor mărfuri?

        Reieşind din prevederile în vigoare ale Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, cetăţeanul care nu este limitat în dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător, poate solicita eliberarea unei alte patente de întreprinzător. În acelaşi timp, în vederea realizării activităţii de comerţ cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător deţinerea documentelor primare de provenienţă a mărfii, conform prevederilor art. 3 alin. (7) lit. a) al Legii respective, este obligatorie. Respectiv, comercializarea mărfii cu referinţă, în cazul în care aceasta nu este însoţită de documente de provenienţă, nu este posibilă.

2. (10.3.20)

Arhiva

Care pot fi consecinţele, conform legislaţiei în vigoare, pentru titularul patentei de întreprinzător, în cazul în care organul abilitat cu funcţii de control constată că titularul patentei de întreprinzător cu genul de activitate „Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale” desfăşoară activitate de comerţ din autovehicul, fără achitarea în buget a taxei pentru patentă pentru perioada următoare de valabilitate a patentei? A procedat corect organul de control care a emis decizia de încetare a valabilităţii patentei? Dacă este corect, atunci ce acţiuni poate să întreprindă titularul patentei vizavi de marfa rămasă în stoc, care este însoţită de documente de provenienţă?

        În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei, aceasta se suspendă. Conform art. 273 „Încălcarea regulilor de comerţ” din Codul contravenţional, desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în unităţile de comerţ ambulant se sancţionează cu o amendă de la 200 la 250 unităţi convenţionale. Totodată, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) al Legii sus-menţionate, în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unor sancţiuni administrative, valabilitatea patentei încetează. Respectiv, în cazurile în care de către organul abilitat cu funcţii de control se constată că titularul patentei de întreprinzător desfăşoară activitate de comerţ în perioada de suspendare a valabilităţii patentei ca urmare a neachitării la buget a taxei pentru patentă, acesta din urmă va fi sancţionat în conformitate cu prevederile art. 273 al Codului contravenţional cu o amendă în mărime de la 200 la 250 unităţi convenţionale, iar patenta îşi va înceta valabilitatea. În partea ce ţine de marfa rămasă în stoc, care este însoţită de documente de provenienţă, în scopul realizării acesteia, persoana fizică este în drept să solicite eliberarea, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la patenta de întreprinzător, o altă patentă.

3. (10.4.16)

Arhiva

         Cine efectueaza înscrieri în cartile de munca a detinatorilor de patenta privitor la durata activitatii desfasurate în baza patentei de întreprinzator?

        Pîna la 01.01.2007, înscrierile în cartile de munca a detinatorilor de patenta privitor la durata activitatii desfasurate în baza patentei de întreprinzator s-au efectuat de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, de catre primarii, iar pentru patentele eliberate si prelungite dupa 01.01.2007 – de catre Casa Nationala de Asigurari Sociale. Conform art. 17 alin. 3, durata activitatii desfasurate în baza patentei se include în vechimea de munca a titularului patentei, cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat. Potrivit pct. 45 din Hotarîrea Guvernului privind carnetul de munca nr. 1449 din 24.12.2007 pentru titularii patentei de întreprinzator, înscrierea în carnetul de munca se efectuiaza de catre organul fiscal care a eliberat patenta . 

        (MO nr.5-7/23 din 11.01.2008 ) . (art. I pct. 1 si 2, art.III al Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 208 din 07.07.2006)

4. (10.3.14)

În ce cazuri se restabileste patenta de întreprinzator?

        Patenta de întreprinzător se restabilește în cazul în care aceasta a fost pierdută sau nimicită, în baza cererii depuse de titular la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a eliberat patenta (art. 11 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

        Patenta de întreprinzator se restabileste doar în cazul în care a fost pierduta sau nimicita, prin depunerea unei cereri de catre titularul acesteia la inspectoratul fiscal teritorial sau la primaria care a eliberat patenta. (art.11 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

5. (10.3.10)

Care sunt actiunile pe care urmeaza sa le întreprinda organele de control atunci cînd depisteaza cazuri de continuare a activitatii în baza patentei suspendate?

        Organele de control informează subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, care a eliberat patenta de întreprinzător, despre faptul depistării a cazurilor de continuare a activității în baza patentei suspendate, indicînd, în mod obligatoriu, numărul şi seria patentei (art. 9 alin. (3) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

        În cazul depistarii de catre organele de control a cazurilor de continuare a activitatii în baza patentei suspendate, acestea informeaza inspectoratul fiscal teritorial sau primaria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în mod obligatoriu, numarul si seria patentei.

       (art. 9 alin. (3)al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

6. (10.2.12)

În ce scop se întocmeste duplicatul patentei de întreprinzator?

        Duplicatul patentei se întocmește în scopul utilizării de către Serviciul Fiscal de Stat la elaborarea dărilor de seamă statistice și perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei (art. 6 alin. (6) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

        Duplicatul patentei de întreprinzator se întocmeste în scopul utilizarii de catre inspectoratele fiscale teritoriale si primarii pentru întocmirea darilor de seama statistice, precum si pentru întocmirea copiei patentei în cazul pierderii ei. (art. 6 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998).

7. (10.2.9) Care este dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator?

        Dovada achitării taxei pentru patenta de întreprinzător este cuponul anexat, decupat de la duplicatul patentei (art. 4 alin. (9) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător,). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

8. (10.2.7)

În cît timp se elibereaza patenta de întreprinzator?

        Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungește de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă (art. 4 alin. (6) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

       (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

         Patenta de întreprinzator se elibereaza de catre organul fiscal teritorial sau de catre primaria pe teritoriul administrativ al careia persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa desfasoare activitate în baza de patenta (daca în localitatea respectiva nu este amplasat organul fiscal), în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii de eliberare a patentei de întreprinzator . (art. 4 alin. (6) si (7) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

9. (10.2.1)

Cine elibereaza patenta de întreprinzator?

        Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungește de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea (art. 4 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

       (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

         Patenta de întreprinzator se elibereaza de catre: - organul fiscal teritorial pe raza caruia persoana care solicita eliberarea patentei îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate; (art. 4 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998); - primaria în a carei raza de administrare persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei - în cazul daca în localitatea respectiva nu este amplasat organul fiscal. În acest caz, patenta eliberata de catre primarie va fi valabila numai pe teritoriul administrat de aceasta. (art. 4 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ