Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.1.3.8.9)

Se vor permite la deducere cheltuielile confirmate în baza avizului de însoțire a mărfii?

        Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. 

        Totodată, potrivit pct.24 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuielile suportate în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri, bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară care nu contravin prevederilor Codului. 

        Însă, prevederile pct. 241 din regulamentul menționat stabilesc, că deducerea cheltuielilor nu poate fi efectuată în baza avizului de însoțire a mărfii.

2. (29.2.9.7)

Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

        Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal. 

        Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, contribuabilii sînt obligaţi să ţină evidenţa vînzărilor şi procurărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern pentru contribuabilii care ţin evidenţa contabilă. 

        Potrivit pct. 10 din Indicațiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, anexa nr.6 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, în cazul achiziţiei produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să întocmească Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente (în continuare – borderou) conform anexelor nr.7 şi 8 la ordinul menționat. 

        La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic) borderoul se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pe suport de hîrtie sau în format electronic, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune.  

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare din 01.01.2018, Hotărîrii Guvernului nr.543 din 12.06.2018, în vigoare 15.09.2018 ]

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.

        Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor. 

        Conform pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității.

        De asemenea, potrivit pct. 1 din Instrucţiunea de completare a borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobată prin anexa nr.8 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente reprezintă un formular tipizat care se utilizează în cazul achiziţiei produselor de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform art.696 din Codul fiscal de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.

        Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente” la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

        Borderoul poate fi prezentat pe suport de hîrtie sau în format electronic nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat.

        Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.  

        Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor. 

        Conform pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității. 

        De asemenea, potrivit pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Act de achiziție a mărfurilor”, actul de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmește de către entitate în cazul achiziției mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetățeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor bănești. 

        Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Actul de achiziție a mărfurilor” la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ